Hotărârea nr. 33/2020

H.C.L. nr. 33 din 31.01.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, precum şi scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea acestora

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 33/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, precum și scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea acestora

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 34/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 34/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 23/2020, promovat de Biroul Transport Public și Protecție Civilă din cadrul Direcției Dezvoltare Publică, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze precum și scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea acestora;

 • • Protocolul de dare în administrare nr. 21297/08.09.2006, încheiat între Municipiul Baia Mare și Urbis SA;

 • • Protocolul de dare în administrare nr. 20008/01.10.2009, încheiat între Municipiul Baia Mare și Urbis SA;

 • • Solicitarea Urbis SA nr. 7395/2019 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 41127/2019 privind casarea unui număr de 7 troleibuze, aflate în administrarea operatorului de transport și scoase din circulație.

Având în vedere:

 • • Prevederile O.G. 112 din 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

 • • Prevederile H.G. 841 din 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

 • • Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. n) și lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019, privind privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2

Se aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea unui număr de 7 troleibuze cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 841 din 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

Art. 3

Anexa 5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2019 “Lista bunurilor de retur din domeniul public și privat al Municipiul Baia Mare aferente sistemului public de transport local al Municipiul Baia Mare“ se modifică prin scoaterea troleibuzelor cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 4

Anexa 4.1 la Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 1/23.12.2019 privind bunurile de retur se va modifica, prin act adițional, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Publică, Direcția Economică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” și Urbis SA.

Art. 6

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș,

 • • Primarul Municipiului Baia Mare,

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică,

 • • Direcția Economică,

 • • SC Urbis SA;

 • • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare”,

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel                            Contrasemnat pentru legalitate

Președinte de ședință                       Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-