Hotărârea nr. 32/2020

H.C.L. nr. 32 din 31.01.2020 privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției situate în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 32/2020

privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției situate în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 42/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 42/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 89/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției, situată în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare;

 • • Adresa Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” nr. 40/22.01.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 2471/23.01.2020;

 • • Adresa Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” nr. 60/22.01.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 2473/23.01.2020;

 • • Hotărârea nr. 3/2020 a Consiliului de administrație al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo”;

 • • Hotărârea nr. 43/2020 a Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu”;

 • • Protocoalele de dare în administrare a bunurilor necesare asigurării funcționării activității instituțiilor de învățământ, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2011 privind menținerea dreptului de administrare al unităților de învățământ preșcolar, al școlilor primare, gimnaziale și liceale, ale unităților de educație timpurie de pe raza municipiului Baia Mare, asupra terenurilor și clădirilor aferente bazei materiale deținute de către acestea;

 • • Protocolul de predare primire, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare cu nr. 17313/23.07.2001, respectiv la Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș cu nr. 3433/20.08.2001, încheiat între Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș și Municipiul Baia Mare;

 • • Protocolul de predare primire, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare cu nr. 17289/23.07.2001, respectiv la Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș cu nr. 3437/20.08.2001, încheiat între Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș și Municipiul Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 115052 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 106183 Baia Mare.

Având în vedere:

• Art. 867 - 869 din Codul Civil;

• Art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 298, art. 299, art. 300, alin. (2), art. 301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” asupra construcției și terenului aferent, în suprafață de 3.079 mp, înscris în C.F. nr. 115052 Baia Mare, nr. cadastral 115052, imobil aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4.

Art. 2 Se aprobă darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent în suprafață de 3.079 mp, înscris în C.F. nr. 115052 Baia Mare, nr. cadastral 115052, imobil aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4.

Art. 3 Predarea primirea imobilului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se va face prin protocol încheiat între Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” și Municipiul Baia Mare.

Art. 4 Darea în administrare a imobilului prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre se va face prin protocol încheiat între Municipiul Baia Mare și Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo”.

Art. 5 Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” asupra construcției înscrise în C.F. nr. 106183 Baia Mare, nr. cadastral 106183 - C4, imobil aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1.

Art. 6 Se aprobă darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției înscrise în C.F. nr. 106183 Baia Mare, nr. cadastral 106183 - C4, imobil aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1.

Art. 7 Predarea primirea imobilului prevăzut la art. 5 din prezenta hotărâre se va face prin protocol încheiat între Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” și Municipiul Baia Mare.

Art. 8 Darea în administrare a imobilului prevăzut la art. 6 din prezenta hotărâre se va face prin protocol încheiat între Municipiul Baia Mare și Școala Gimnazială ”Petre Dulfu”.

Art. 9 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea protocoalelor de predare primire ale imobilelor identificate la art. 1 și art. 5 ale prezentei, precum și cu semnarea protocoalelor de dare în administrare ale imobilelor identificate la art. 2 și art. 6 ale prezentei .

Art. 10 Prezenta hotărâre va produce efecte doar după aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza municipiului Baia Mare, în anul școlar 2020 - 2021, cu modificările ce vor fi aduse de prezenta.

Art. 11 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu, Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” și Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo”.

Art. 12 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo”;

 • • Școala Gimnazială ”Petre Dulfu”;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1