Hotărârea nr. 31/2020

H.C.L. nr. 31 din 31.01.2020 privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 31/2020 privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 39 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 39/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 20/2020, promovat de către Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, P-ța Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ.

Având în vedere:

 • • Art. 2, alin. 1, lit. j), alin. 2, alin. 3, lit. d4), alin. 4, alin. 5 din Legea nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

 • • Ordonanța de urgență nr. 99 din 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

 • • Art. 4 din H.G. nr. 53/2011 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat;

 • • H.C.L. nr. 75/2014 privind efectuarea demersurilor pentru achizitionarea unor imobile aflate în proprietatea C.N.M.P.N REMIN S.A Baia Mare;

 • • HCL nr. 202/2017 privind continuarea demersurilor pentru achizitionarea unor imobile aflate în proprietatea C.N.M.P.N REMIN S.A Baia Mare;

 • • Art. 129, alin. 2, lit. a), b) și c), alin. 7, lit. d) și art. 197, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ.

Art.2 Se aprobă contractarea întocmirii documentației tehnico - economice în vederea stabilirii indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții, în vederea realizării unui centru administrativ al autorității publice locale a municipiului.

Art.3 Se aprobă contractarea realizării documentației cadastrale pentru stabilirea coridorului de expropriere și a imobilelor care urmează a fi expropriate conform documentației tehnico -economice.

Art.4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare realizării documentației tehnico -economice, respectiv documentației topo - cadastrale de identificare a coridorului de expropriere.

Art.5 La data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției Investiți;

 • • Arhitectului Șef;

 • • Direcției Patrimoniu;

 • • Direcției Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • C.N.M.P.N. REMIN SA

 • • Serviciului Administratie Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  19

  Pentru

  18

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1