Hotărârea nr. 30/2020

H.C.L. nr. 30 din 31.01.2020 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului <> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

[HOTĂRÂREA NR. 30/2020

privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului «Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio - medicale ale Municipiului Baia Mare>> finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 37/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 37/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 7614/28.01.2020, al Direcției Proiecte, prin care se propune aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului <<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio - medicale ale Municipiului Baia Mare>>;

Având în vedere:

 • • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Pariamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020;

 • • Ghidul solicitantului - Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 14, din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă inițierea, depunerea și implementarea, de către Municipiul Baia Mare, a proiectului <<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio - medicale ale Municipiului Baia Mare>> finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Art. 2

Se aprobă implementarea proiectului <<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio -medicale ale Municipiului Baia Mare>> în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 3

Se aprobă valoarea totală a proiectului <<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio -medicale ale Municipiului Baia Mare >> în cuantum de 2.397.439 lei, inclusiv TVA.

Art. 4

Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei totale de 47.948,52 lei, reprezentând contribuția locală în procent de 2% din suma alocată, astfel: 40.926,46 lei, contribuția Municipiului Baia Mare și 7.022,06 lei, contribuția Direcției de Asistență Socială Baia Mare, pentru implementarea proiectului <<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio - medicale ale Municipiului Baia Mare>>.

Art. 5

Sumele reprezentând cheltuieli conexe, ce pot apărea pe durata implementării proiectului <<Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio - medicale ale Municipiului Baia Mare>>, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Baia Mare.

Art. 6

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7

Se împuternicește domnul Primar Cătălin Cherecheș, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Baia Mare și al Partenerului de proiect.

Art. 8

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 9

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

•Direcția Proiecte;

•Direcția Economică;

•Direcția de Asistență Socială;

•Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Contrasemnat pentru legalitate jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia MarE


Președinte de ședință

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

-

Abțineri

-