Hotărârea nr. 3/2020

H.C.L. nr. 3 din 17.01.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.3/2020

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion,

Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana

înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA M ARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, VINERI 17 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 3/2020;

 • • Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019, înregistrat cu nr.3/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 47419/2020, promovat de Serviciul Juridic, prin care se propune respingerea plângerii prealabile formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019;

 • • Punctul de vedere al Arhitectului Șef cu nr. 47419/2020 cu privire la plângerea prealabilă formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019;

 • • Plângerea prealabilă înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019 prin care Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif,

Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana solicită revocarea H.C.L. nr. 447/2019.

Având în vedere :

• Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 447/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Avram lancu nr. 12, inițiatori: SC CONSTRUROM SA.;

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 349/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General, a Planului de amenajare al teritoriului și Regulamentul de construire al municipiului Baia Mare;

 • • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

 • • Art.129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019, motivat de faptul că:

 • • Au fost respectate de autoritatea publică locală prevederile referitoare la convocarea Consiliului local.

 • • Ordinea de zi suplimentară a fost publicată pe site-ul Municipiului Baia Mare în ziua în care a avut loc ședința.

 • • Urgența adoptării unei hotărâri a co nsiliului local este o chestiune de oportunitate care se stabilește de Consiliul Local.

 • • Primarul Municipiului Baia Mare avea obligația să promoveze documentația de urbanism, elaborată conform legislației în vigoare, care avea avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism, precum și tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiștii care au elaborat documentațiile, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-șef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentației complete la registratura primăriei.

 • • Sedința ordinară din 31.10.2019 a fost o ședință publică.

 • • Opiniile și sugestiile formulate în cadrul etapei de informare și consultare publicului au fost comunicate consiliului local.

 • • Art.135 alin. 8 din Codul administrativ prevede o situație specială, derogatorie de la regulile de publicitate și de convocare a ședințelor ordinare a consiliului local reglementând posibilitatea de suplimentare a ordinii de zi fără a mai fi necesară comunicarea ordinii de zi suplimentare în condițiile art 134. din Codul administrativ.

 • • În situația în speță nu se poate reține că s-ar fi produs petenților vreo vătămare prin nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin. 1 lit. b din Legea 52/2003, ce reglementează dreptul la informare al cetățenilor unității administrativ teritoriale asupra ordinii de zi a sedinței consiliului local, deoarece nu se poate argumenta logic faptul că dacă dreptul cetățenilor unității administrativ teritoriale la informare asupra ordinii de zi a ședinței consiliului local ar fi fost respectat, rezultatul votului consilierilor locali exprimat în sedința din 31.10.2019 ar fi fost altul sau favorabil petenților.

 • • Data, ora și locul de desfășurare al ședinței a fost făcute publice iar legea prevede posibilitatea suplimentării ordinii de zi.

 • • CUT a crescut cu 0.44, respectiv procentul 20% față de cel reglementat prin PUG a fost respectat încadrându-se în art. 32, alin. 10 din Legea 350/2011.

 • • Informarea și consultarea publicului s-a făcut în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului".

 • • Cu privire la distanța de 100 m de la monumente sau ansambluri protejate a fost solicitat și obținut avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș cu nr. 154/Z/20 .12.2018.

 • • Motivul elaborării unui PUZ este tocmai de a modifica condițiile de construire stabilite prin PUG astfel încât este logic că prevederile sale sunt diferite de prevederile PUG-ului.

  Art. 2


Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcției de Patrimoniu - Serviciul Comercial;

 • • Sălăgeanu Maria;

 • • Orha Florin Antonie;

 • • Blaj Adrian;

 • • Roman Petronela;

 • • Breban Valeria;

 • • Iancu Mariana;

 • • Ardeleanu Gheorghe;

 • • Ardeleanu Elena;

 • • Bud Nicolae;

 • • Bud Florica;

 • • Veres Noemi;

 • • Veres Zsolt;

 • • Konicska Ștefan;

 • • Konicska Ileana;

• Roșu Maria;

• Roșu Dorin;

• Weisz Nicolae;

• Czapp Agneta;

• Drule Petre;

• Drule Liana;

• Talpoș Simion;

• Noaghea Nicolae;

• Noaghea Doina;

• Cornea Ioan;

• Cornea Adrian;

• Cornea Cornel Dan;

• Avram Liviu;

• Sârb Mihail;

• Szapanyos Iosif;

• Szapanyos Maria;

• Csiple Katalin;

• Csiple Aurel;

• Pop Ana;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

1