Hotărârea nr. 29/2020

H.C.L. nr. 29 din 31.01.2020 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 29/2020

privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 41 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 41/2020;

 • • Raportul nr. 41/2020 al Serviciului Resurse Umane, privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al Consiliului Local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

 • • Adresa Sindicatului din Administrație Maramureș, înregistrată la Primăria Baia Mare, sub nr. 3665/31.01.2020.

Având în vedere:

 • • Articolul 11, alineatele (1) și (4), articolul 13, alineatul (1), articolul 38, alineatul (2), literele b) și c), ale Anexei VIII, Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație", Capitolul I, Subcapitolul 1: A. Salarizarea funcționarilor publici, Secțiunea III și Capitolul II, Subcapitolul 1: A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală - consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora, Secțiunea IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • • Art. 129, alineatul (2), litera a) și alineatul (3), litera c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă coeficienții de salarizare corespunzători gradației 0 pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă coeficienții de salarizare corespunzători gradației 0 pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al Consiliului Local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă coeficienții de salarizare pentru funcțiile publice de conducere și funcțiile contractuale de conducere, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine conducătorilor fiecărei instituții și Serviciului Resurse Umane, prin stabilirea salariilor individuale lunare pe baza coeficienților prevăzuți și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2019.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județului Maramureș;

Primarul Municipiului Baia Mare;

Instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Resurse Umane;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare


Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1