Hotărârea nr. 288/2020

H.C.L. nr. 288 din 01.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 288/2020

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 1 SEPTEMBRIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 336 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 336/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 547/01.09.2020 promovat de Direcția economică prin care se propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;

 • • Dispozitia Primarului nr. 1.042 din 18 august 2020 privind virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • Dispozitia Primarului nr. 1.088 din 21 august 2020 privind virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • Decizia nr. 10 / 24.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, prin care se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2020 pentru:

 • - finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare;

 • - plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar;

 • - finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă,

• Decizia nr. 11 / 24.08.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, prin care se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, pentru anul 2020 pentru:

 • - finantarea salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege precum și cotribuțiilor aferente acestora în unitățile de învățământ particular sau confesional acreditat;

 • - finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat.

 • • Solicitarea Direcției de Asistență Socială;

 • • Solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare;

 • • Solicitarea Serviciului Public Ambient Urban;

 • • Solicitarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;

 • • Solicitarea Teatrului Municipal Baia Mare;

 • • Solicitările direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;

 • • Art. 129 alin 4 litera "a" din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale      653.272 mii lei,

 • - cheltuieli totale     656.129 mii lei,

 • - diferența de 2.857 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale     539.051  mii lei,

 • - cheltuieli totale   541.410 mii lei.

 • - diferența de 2.359 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale    108.131  mii lei,

 • - cheltuieli totale  108.629 mii lei.

 • - diferența de 498 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2020 prin majorare cu suma de 5.287 mii lei și se stabilește la suma de 62.762 mii lei.

Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 prin majorare cu suma de 4.209 mii lei și se stabilește astfel:

 • 58.705 mii lei pe parte de venituri,

 • 58.833 mii lei pe parte de cheltuieli, diferența de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 201 9.

Art. 6 Se aproba rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2020 prin majorare cu suma de 1.080 mii lei și se stabilește la suma de 7.334 mii lei.

Art. 7 Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2020 prin majorare cu suma de 1.640 mii lei și se stabilește la suma de 21.106 mii lei.

Art. 8 Se aproba rectificarea bugetelor unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2020.

Art. 9 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 4, precum și Anexa nr. 5 privind desfășurătorul poziției globale, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.10 Se aproba diminuarea cu suma de 567 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secțiuni.

Art.11 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificației bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și de la serviciile de specialitate.

Art.12 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art.13 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 256/ 18.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiul Baia Mare pe anul 2020.

Art.14 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramures;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Buget Public;

 • • Direcția de Asistență Socială Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

1

JUDEȚUL:MARAMURES

Anexa nr. 1 la HCL 288/2020


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BAIA MARE

Formular: 11

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

PE ANUL 2020

- mii lei -

Cod rând

B ugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+ 5+6

8

9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

539.051,00

108.131,00

0,00

0,00

49.518,00

0,00

696.700,00

43.428,00

653.272,00

Venituri curente (rd.03+17)

02

343.054,00

42.003,00

0

0

0,00

0,00

385.057,00

0,00

385.057,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

286.549,00

0,00

0

0

0,00

0,00

286.549,00

0,00

286.549,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

1.935,00

1.935,00

1.935,00

Impozit pe profit

05

1.935,00

1.935,00

1.935,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:

06

138.602,00

0,00

0

0

0,00

0,00

138.602,00

138.602,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

365,00

365,00

365,00

Cod rând

B ugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

138.237,00

138.237,00

138.237,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0,00

0,00

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

81.702,00

81.702,00

81.702,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

63.805,00

0,00

0

0

0,00

0,00

63.805,00

63.805,00

Sume defalcate din TVA

12

33.660,00

33.660,00

33.660,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

14

129,00

129,00

129,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

30.016,00

30.016,00

30.016,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

505,00

505,00

505,00

Venituri nefiscale

17

56.505,00

42.003,00

98.508,00

98.508,00

Venituri din capital

18

739,00

739,00

739,00

Operatiuni financiare

19

0,00

0

49.518,00

49.518,00

49.518,00

Subvenții (rd.21+22)

20

12.007,00

66.128,00

0

0

0,00

0,00

78.135,00

43.428,00

34.707,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

12.007,00

620,00

12.627,00

12.627,00

Subvenții de la alte administratii

22

65.508,00

65.508,00

43.428,00

22.080,00

Cod rând

B ugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

23

183.251,00

183.251,00

183.251,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

24

541.410,00

108.629,00

0

0

49.518,00

0,00

699.557,00

43.428,00

656.129,00

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)

25

495.521,00

98.814,00

0

0

0,00

0,00

594.335,00

43.428,00

550.907,00

Cheltuieli de personal

26

71.177,00

58.397,00

129.574,00

129.574,00

Bunuri si servicii

27

122.891,00

39.859,00

162.750,00

162.750,00

Dobanzi

28

3.091,00

3.091,00

3.091,00

Subventii

29

12.850,00

12.850,00

12.850,00

Fonduri de rezerva

30

288,00

288,00

288,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

31

43.428,00

43.428,00

43.428,00

0,00

Alte transferuri

32

7.771,00

7.771,00

7.771,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

185.634,00

185.634,00

185.634,00

Asistenta sociala

34

23.953,00

23.953,00

23.953,00

Alte cheltuieli

35

24.438,00

558,00

24.996,00

24.996,00

Cheltuieli de capital

36

36.826,00

9.815,00

0

49.518,00

96.159,00

96.159,00

Operatiuni financiare (rd.37+38)

37

9.063,00

0,00

0

0

0,00

0,00

9.063,00

9.063,00

Imprumuturi acordate

38

0,00

0,00

Rambursari de credite externe si interne

39

9.063,00

9.063,00

9.063,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

0,00

0,00

0,00

Rezerve

41

0,00

0,00

Cod rând

B ugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-

)  1)

(rd.01-rd.23)

42

-2.359,00

-498,00

0

0

0,00

0,00

-2.857,00

0,00

-2.857,00

1) deficit finantat din excedentul anilor precedenti

 • *) Numai restanțe din anii precedenți

 • ** ) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MUNICIPIUL BAIA MARE

FORMULAR 11/01

Anexa nr.2 la HCL 288/2020


BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 2020 RECTIFICAT IN LUNA SEPTEMBRIE

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

TOTAL VENITURI

00.01

517.866,00

21.185,00

539.051,00

VENITURI PROPRII

48.02

291.883,00

18.000,00

309.883,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

322.519,00

20.535,00

343.054,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

266.264,00

20.285,00

286.549,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140.537,00

0,00

140.537,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit

01.02

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.935,00

0,00

1.935,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

138.602,00

0,00

138.602,00

Impozit pe venit

03.02

365,00

0,00

365,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365,00

0,00

365,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138.237,00

0,00

138.237,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.237,00

0,00

138.237,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

68.602,00

13.100,00

81.702,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

68.602,00

13.100,00

81.702,00

Impozit pe cladiri

07.02.01

53.770,00

11.700,00

65.470,00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

12.786,00

1.400,00

14.186,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2.017,00

0,00

2.017,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29,00

0,00

29,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

56.620,00

7.185,00

63.805,00

Sume defalcate din TVA

11.02

30.475,00

3.185,00

33.660,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

28.001,00

2.402,00

30.403,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2.474,00

783,00

3.257,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129,00

0,00

129,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110,00

0,00

110,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19,00

0,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

26.016,00

4.000,00

30.016,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

22.557,00

4.000,00

26.557,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

1.166,00

0,00

1.166,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

2.293,00

0,00

2.293,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

505,00

0,00

505,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

505,00

0,00

505,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

505,00

0,00

505,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

56.255,00

250,00

56.505,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.166,00

0,00

11.166,00

Venituri din proprietate

30.02

11.166,00

0,00

11.166,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

30.02.01

500,00

0,00

500,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.666,00

0,00

10.666,00

Venituri din dividende

30.02.08

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

45.089,00

250,00

45.339,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5.951,00

0,00

5.951,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4.423,00

0,00

4.423,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530,00

0,00

530,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32,00

0,00

32,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18,00

0,00

18,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377,00

0,00

377,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

571,00

0,00

571,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

0,00

0,00

0,00

Taxe extraju diciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

24.412,00

250,00

24.662,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

24.412,00

250,00

24.662,00

Diverse venituri

36.02

14.476,00

0,00

14.476,00

Taxe speciale

36.02.06

11.513,00

0,00

11.513,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57,00

0,00

57,00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

398,00

0,00

398,00

Alte venituri

36.02.50

2.508,00

0,00

2.508,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

250,00

0,00

250,00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

250,00

0,00

250,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-50.951,00

567,00

-50.384,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

50.951,00

-567,00

50.384,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89,00

650,00

739,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89,00

650,00

739,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

52,00

0,00

52,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

650,00

650,00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37,00

0,00

37,00

IV. SUBVENȚII

00.17

12.007,00

0,00

12.007,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

12.007,00

0,00

12.007,00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

12.007,00

0,00

12.007,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

1.894,00

0,00

1.894,00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12,00

0,00

12,00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

836,00

0,00

836,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de 9                                           9                                                                                            9

gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

1.265,00

0,00

0,00

Subventii de la bug de stat catre bug lecale necesare sustinerii derularii proiectelor din fonduri externe neramb. (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

8.000,00

0,00

8.000,00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

183.251,00

0,00

183.251,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

151.887,00

0,00

151.887,00

Fondul Social European

48.02.02

28.329,00

0,00

28.329,00

Fondul de Coeziune

45.02.03

492,00

0,00

492,00

Instrumentul European de Vecinătate

48.02.12

2.246,00

0,00

2.246,00

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

48.02.15

160,00

0,00

160,00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137,00

0,00

137,00

_

TOTAL CHELTUIELI

49.02

520.225,00

21.185,00

541.410,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

40.758,00

10,00

40.768,00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

34.370,00

-5,00

34.365,00

CHELTUIELI CURENTE

01

31.580,00

134,00

31.714,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26.734,00

0,00

26.734,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.424,00

134,00

3.558,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.037,00

0,00

1.037,00

Transferuri interne

55.01

1.037,00

0,00

1.037,00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

1.037,00

0,00

1.037,00

TITL

UL IX ALTE CHELTUIELI

59

385,00

0,00

385,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385,00

0,00

385,00

Despagubiri civile

59.17

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

2.790,00

-139,00

2.651,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.790,00

-139,00

2.651,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

34.370,00

-5,00

34.365,00

Autorități executive

51.02.01.03

34.370,00

-5,00

34.365,00

Alte servicii publice generale

54.02

3.297,00

15,00

3.312,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.297,00

15,00

3.312,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.148,00

0,00

2.148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

861,00

15,00

876,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

288,00

0,00

288,00

50.04

288,00

0,00

288,00

Fond

de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

288,00

0,00

288,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.248,00

0,00

2.248,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

761,00

15,00

776,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.091,00

0,00

3.091,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.091,00

0,00

3.091,00

TITLUL III DOBANZI

30

3.091,00

0,00

3.091,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

30.01

3.091,00

0,00

3.091,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

27.955,00

233,00

28.188,00

CHELTUIELI CURENTE _

01

27.355,00

260,00

27.615,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.766,00

260,00

10.026,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.643,00

0,00

15.643,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.946,00

0,00

1.946,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600,00

-27,00

573,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600,00

-27,00

573,00

Ordine publica

61.02.03

13.132,00

233,00

13.365,00

Politie locala

61.02.03.04

13.132,00

233,00

13.365,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53,00

0,00

53,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

14.770,00

0,00

14.770,00

Invatamant

65.02

96.104,00

2.858,00

98.962,00

CHELTUIELI CURENTE

01

88.895,00

2.527,00

91.422,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.366,00

441,00

15.807,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.481,00

783,00

3.264,00

Transferuri

55.01

2.481,00

783,00

3.264,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.474,00

783,00

3.257,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

7,00

0,00

7,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65.250,00

0,00

65.250,00

TITL

UL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.579,00

964,00

3.543,00

Ajutoare sociale

57.02

2.579,00

964,00

3.543,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.529,00

974,00

3.503,00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50,00

-10,00

40,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.219,00

339,00

3.558,00

Burse

59.01

2.314,00

339,00

2.653,00

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

905,00

0,00

905,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.209,00

331,00

7.540,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7.209,00

331,00

7.540,00

Sanatate

66.02

26.840,00

1.249,00

28.089,00

CHELTUIELI CURENTE

01

25.793,00

1.249,00

27.042,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.369,00

0,00

5.369,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150,00

40,00

190,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

8.229,00

1.209,00

9.438,00

Transferuri curente

51.01

1.300,00

122,00

1.422,00

Acțiuni de sănătate

51.01.03

1.300,00

122,00

1.422,00

Transferuri de capital

51.02

6.929,00

1.087,00

8.016,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

6.929,00

1.087,00

8.016,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.047,00

0,00

1.047,00

A. Transferuri interne.

55.01

1.047,00

0,00

1.047,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1.047,00

0,00

1.047,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale

57.02

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6,00

0,00

6,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58

12.000,00

0,00

12.000,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39,00

0,00

39,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

0,00

39,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

21.276,00

1.209,00

22.485,00

Spitale generale

66.02.06.01

21.276,00

1.209,00

22.485,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.564,00

40,00

5.604,00

Cultura, recreere si religie

67.02

29.876,00

-220,00

29.656,00

CHELTUIELI CURENTE _

01

29.804,00

-220,00

29.584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,00

0,00

19,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)

51

17.704,00

1.080,00

18.784,00

Transferuri curente

51.01

17.575,00

1.080,00

18.655,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

17.575,00

1.080,00

18.655,00

Transferuri de capital

51.02

129,00

0,00

129,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129,00

0,00

129,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12.081,00

-1.300,00

10.781,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72,00

0,00

72,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72,00

0,00

72,00

Servicii culturale

67.02.03

5.974,00

1.080,00

7.054,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5.974,00

1.080,00

7.054,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

15.144,00

0,00

15.144,00

Sport

67.02.05.01

14.410,00

0,00

14.410,00

Tineret

67.02.05.02

682,00

0,00

682,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

52,00

0,00

52,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8.758,00

-1.300,00

7.458,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

72.095,00

5.662,00

77.757,00

CHELTUIELI CURENTE

01

69.046,00

5.257,00

74.303,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

25.615,00

1.285,00

26.900,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.505,00

220,00

5.725,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58

20.281,00

0,00

20.281,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16.692,00

3.712,00

20.404,00

Ajutoare sociale

57.02

16.692,00

3.712,00

20.404,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

953,00

40,00

993,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.049,00

405,00

3.454,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.049,00

405,00

3.454,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1.938,00

68,00

2.006,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

19.951,00

2.525,00

22.476,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

19.951,00

2.525,00

22.476,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2.636,00

12,00

2.648,00

Creșe

68.02.11

5.813,00

0,00

5.813,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3.419,00

160,00

3.579,00

Ajutor social

68.02.15.01

55,00

0,00

55,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3.364,00

160,00

3.524,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

38.338,00

2.897,00

41.235,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

112.121,00

386,00

112.507,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

94.355,00

1.960,00

96.315,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.983,00

320,00

18.303,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

13.566,00

1.640,00

15.206,00

Transferuri curente

51.01

12.000,00

1.640,00

13.640,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

12.000,00

1.640,00

13.640,00

Transferuri de capital

51.02

1.566,00

0,00

1.566,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

1.566,00

0,00

1.566,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.400,00

0,00

2.400,00

A. Transferuri interne.

55.01

2.400,00

0,00

2.400,00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID

55.01.65

2.400,00

0,00

2.400,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020

58

60.406,00

0,00

60.406,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17.766,00

-1.574,00

16.192,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17.766,00

-1.574,00

16.192,00

Locuinte

70.02.03

36.458,00

0,00

36.458,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36.458,00

0,00

36.458,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

17.706,00

490,00

18.196,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

57.957,00

-104,00

57.853,00

Protectia mediului

74.02

37.022,00

2.107,00

39.129,00

CHELTUIELI CURENTE

01

34.014,00

2.107,00

36.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24.624,00

2.000,00

26.624,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23,00

0,00

23,00

A. Transferuri interne.

55.01

23,00

0,00

23,00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23,00

0,00

23,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RÂND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

56

792,00

0,00

792,00

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

56.08

792,00

0,00

792,00

TITL

UL XI ALTE CHELTUIELI

59

8.575,00

107,00

8.682,00

Asociatii si fundatii

59.11

300,00

0,00

300,00

Despagubiri civile

59.17

8.275,00      107,00       8.382,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.008,00

0,00

3.008,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.008,00

0,00

3.008,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

33.246,00

2.107,00

35.353,00

Salubritate

74.02.05.01

33.246,00

2.107,00

35.353,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului

74.02.50

3.776,00

0,00

3.776,00

Transporturi

84.02

77.454,00

8.900,00

86.354,00

CHELTUIELI CURENTE

01

65.055,00

8.900,00

73.955,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28.646,00

7.500,00

36.146,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

11.450,00

1.400,00

12.850,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

11.450,00

1.400,00

12.850,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

24.959,00

0,00

24.959,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.336,00

0,00

3.336,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.336,00

0,00

3.336,00

operațiuni FINANCIARE

79

9.063,00

0,00

9.063,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9.063,00

0,00

9.063,00

Rambursari de credite interne

81.02

1.954,00

0,00

1.954,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

7.109,00

0,00

7.109,00

Transport rutier

84.02.03

75.778,00

8.900,00

84.678,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1.195,00

0,00

1.195,00

Transport în comun

84.02.03.02

11.546,00

1.400,00

12.946,00

Strazi

84.02.03.03

63.037,00

7.500,00

70.537,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1.676,00

0,00

1.676,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2.359,00

0,00

-2.359,00

secțiunea de funcționare

TOTAL VENITURI

00.01

279.961,00

21.102,00

301.063,00

VENITURI PROPRII

48.02

291.339,00

17.350,00

308.689,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

271.113,00

21.102,00

292.215,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

266.264,00

20.285,00

286.549,00

Ă1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140.537,00

0,00

140.537,00

Ă1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit

01.02

1.935,00

0,00

1.935,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.935,00

1.935,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

138.602,00

0,00

138.602,00

Impozit pe venit

03.02

365,00

0,00

365,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365,00

365,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138.237,00

0,00

138.237,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138.237,00

138.237,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

68.602,00

13.100,00

81.702,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

68.602,00

13.100,00

81.702,00

Impozit pe cladiri

07.02.01

53.770,00

11.700,00

65.470,00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

12.786,00

1.400,00

14.186,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2.017,00

2.017,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29,00

29,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

56.620,00

7.185,00

63.805,00

Sume defalcate din TVA

11.02

30.475,00

3.185,00

33.660,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului

11.02.02

28.001,00

2.402,00

30.403,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2.474,00

783,00

3.257,00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129,00

0,00

129,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110,00

110,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

26.016,00

4.000,00

30.016,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

22.557,00

4.000,00

26.557,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

1.166,00

1.166,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activita

16.02.50

2.293,00

2.293,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

505,00

0,00

505,00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

505,00

0,00

505,00

Alte impozite si taxe

18.02.50

505,00

505,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

4.849,00

817,00

5.666,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11.166,00

0,00

11.166,00

Venituri din proprietate

30.02

11.166,00

0,00

11.166,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și

30.02.01

500,00

500,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10.666,00

10.666,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-6.317,00

817,00

-5.500,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5.951,00

0,00

5.951,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4.423,00

4.423,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530,00

530,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32,00

32,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18,00

18,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377,00

377,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

571,00

571,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RÂND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

24.412,00

250,00

24.662,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

24.412,00

250,00

24.662,00

Diverse venituri

36.02

14.021,00

0,00

14.021,00

Taxe speciale

36.02.06

11.513,00

11.513,00

Alte venituri

36.02.50

2.508,00

2.508,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

-50.701,00

567,00

-50.134,00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

250,00

250,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-50.951,00

567,00

-50.384,00

IV. subvenții

00.17

8.848,00

0,00

8.848,00

subvenții de la alte nivele ale administrației publice

00.18

8.848,00

0,00

8.848,00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

8.848,00

0,00

8.848,00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12,00

12,00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

836,00

836,00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

8.000,00

8.000,00

TOTAL CHELTUIELI SF

49.02

279.961,00

21.102,00

301.063,00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

30.543,00

134,00

30.677,00

CHELTUIELI CURENTE

01

30.543,00

134,00

30.677,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26.734,00

26.734,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.424,00

134,00

3.558,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

385,00

0,00

385,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385,00

385,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

30.543,00

134,00

30.677,00

Autorități executive

51.02.01.03

30.543,00

134,00

30.677,00

Alte servicii publice generale

54.02

3.297,00

15,00

3.312,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.297,00

15,00

3.312,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.148,00

2.148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

861,00

15,00

876,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

288,00

0,00

288,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

288,00

288,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

288,00

288,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.248,00

2.248,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

761,00

15,00

776,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3.091,00

0,00

3.091,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.091,00

0,00

3.091,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

3.091,00

0,00

3.091,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

30.01

3.091,00

3.091,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

25.409,00

260,00

25.669,00

CHELTUIELI CURENTE

01

25.409,00

260,00

25.669,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.766,00

260,00

10.026,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.643,00

15.643,00

Ordine publica

61.02.03

10.586,00

260,00

10.846,00

Politie locala

61.02.03.04

10.586,00

260,00

10.846,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53,00

53,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

14.770,00

14.770,00

Invatamant

65.02

23.638,00

2.527,00

26.165,00

CHELTUIELI CURENTE

01

23.638,00

2.527,00

26.165,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15.366,00

441,00

15.807,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.474,00

783,00

3.257,00

Transferuri

55.01

2.474,00

783,00

3.257,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.474,00

783,00

3.257,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.579,00

964,00

3.543,00

Ajutoare sociale

57.02

2.579,00

964,00

3.543,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.529,00

974,00

3.503,00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50,00

-10,00

40,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.219,00

339,00

3.558,00

Burse

59.01

2.314,00

339,00

2.653,00

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

905,00

905,00

0,00

Sanatate

66.02

7.911,00

162,00

8.073,00

CHELTUIELI CURENTE

01

6.864,00

162,00

7.026,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.369,00

5.369,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150,00

40,00

190,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.300,00

122,00

1.422,00

Transferuri curente

51.01

1.300,00

122,00

1.422,00

Acțiuni de sănătate

51.01.03

1.300,00

122,00

1.422,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.047,00

0,00

1.047,00

A. Transferuri interne.

55.01

1.047,00

0,00

1.047,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1.047,00

1.047,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale

57.02

6,00

0,00

6,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6,00

6,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39,00

0,00

39,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

39,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

2.347,00

122,00

2.469,00

Spitale generale

66.02.06.01

2.347,00

122,00

2.469,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.564,00

40,00

5.604,00

Cultura, recreere si religie

67.02

29.675,00

-220,00

29.455,00

CHELTUIELI CURENTE

01

29.675,00

-220,00

29.455,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,00

19,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.382)

51

17.575,00

1.080,00

18.655,00

Transferuri curente

51.01

17.575,00

1.080,00

18.655,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

17.575,00

1.080,00

18.655,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12.081,00

-1.300,00

10.781,00

Asociații și fundații

59.11

9.887,00

-1.300,00

8.587,00

Susținerea cultelor

59.12

2.194,00

2.194,00

Servicii culturale

67.02.03

5.825,00

1.080,00

6.905,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5.825,00

1.080,00

6.905,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

15.092,00

0,00

15.092,00

Sport

67.02.05.01

14.410,00

14.410,00

Tineret

67.02.05.02

682,00

682,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8.758,00

-1.300,00

7.458,00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

48.765,00

5.257,00

54.022,00

CHELTUIELI CURENTE

01

48.765,00

5.257,00

54.022,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

25.615,00

1.285,00

26.900,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.505,00

220,00

5.725,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16.692,00

3.712,00

20.404,00

Ajutoare sociale

57.02

16.692,00

3.712,00

20.404,00

Tichete cadou

57.02.04

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

953,00

40,00

993,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1.938,00

68,00

2.006,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

19.951,00

2.525,00

22.476,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

19.951,00

2.525,00

22.476,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2.626,00

12,00

2.638,00

Creșe

68.02.11

5.813,00

5.813,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3.288,00

160,00

3.448,00

Ajutor social

68.02.15.01

55,00

55,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3.233,00

160,00

3.393,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

15.149,00

2.492,00

17.641,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

32.383,00

1.960,00

34.343,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

32.383,00

1.960,00

34.343,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17.983,00

320,00

18.303,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

12.000,00

1.640,00

13.640,00

Transferuri curente

51.01

12.000,00

1.640,00

13.640,00

Transferuri către instituții publice spau

51.01.01

12.000,00

1.640,00

13.640,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.400,00

0,00

2.400,00

A. Transferuri interne.

55.01

2.400,00

0,00

2.400,00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID-Vital

55.01.65

2.400,00

2.400,00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

7.700,00

7.700,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

24.683,00

1.960,00

26.643,00

Protectia mediului

74.02

33.199,00

2.107,00

35.306,00

CHELTUIELI CURENTE

01

33.199,00

2.107,00

35.306,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24.624,00

2.000,00

26.624,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

8.575,00

107,00

8.682,00

Asociatii si fundatii

59.11

300,00

300,00

Despagubiri civile

59.17

8.275,00

107,00

8.382,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

32.897,00

2.107,00

35.004,00

Salubritate

74.02.05.01

32.897,00

2.107,00

35.004,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

302,00

302,00

Transporturi

84.02

42.050,00

8.900,00

50.950,00

CHELTUIELI CURENTE

01

40.096,00

8.900,00

48.996,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28.646,00

7.500,00

36.146,00

TITLUL IV SUBVENTII

40

11.450,00

1.400,00

12.850,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

11.450,00

1.400,00

12.850,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

1.954,00

0,00

1.954,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

1.954,00

0,00

1.954,00

Rambursari de credite interne

81.02

1.954,00

1.954,00

Transport rutier

84.02.03

42.009,00

8.900,00

50.909,00

Transport în comun

84.02.03.02

11.450,00

1.400,00

12.850,00

Strazi

84.02.03.03

30.559,00

7.500,00

38.059,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

41,00

0,00

41,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

237.905,00

83,00

237.988,00

VENITURI PROPRII

49.90

544,00

650,00

1.194,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

51.406,00

-567,00

50.839,00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

51.406,00

-567,00

50.839,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

51.406,00

-567,00

50.839,00

Diverse venituri

36.02

455,00

0,00

455,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57,00

57,00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

398,00

398,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

50.951,00

-567,00

50.384,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

50.951,00

-567,00

50.384,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89,00

650,00

739,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89,00

650,00

739,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

52,00

52,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0,00

650,00

650,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37,00

37,00

IV. SUBVENȚII

00.17

3.159,00

0,00

3.159,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

3.159,00

0,00

3.159,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

3.159,00

0,00

3.159,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

1.894,00

1.894,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de J                                                                         J                                                                                                                                                         J

gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

1.265,00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

183.251,00

0,00

183.251,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

151.887,00

151.887,00

Fondul Social European

48.02.02

28.329,00

28.329,00

Fondul de Coeziune

48.02.03

492,00

492,00

Instrumentul European de Vecinătate

48.02.12

2.246,00

2.246,00

Programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

48.02.15

160,00

160,00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137,00

137,00

TOTAL CHELTUIELI SD

49.02

240.264,00

83,00

240.347,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

3.827,00

-139,00

3.688,00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

3.827,00

-139,00

3.688,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.037,00

0,00

1.037,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.037,00

0,00

1.037,00

Transferuri interne

55.01

1.037,00

0,00

1.037,00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

1.037,00

1.037,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

2.790,00

-139,00

2.651,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.790,00

-139,00

2.651,00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

3.827,00

-139,00

3.688,00

Autorități executive

51.02.01.03

3.827,00

-139,00

3.688,00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

2.546,00

-27,00

2.519,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.946,00

0,00

1.946,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.946,00

1.946,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600,00

-27,00

573,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600,00

-27,00

573,00

Ordine publica

61.02.03

2.546,00

-27,00

2.519,00

Politie locala

61.02.03.04

2.546,00

-27,00

2.519,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Invatamant

65.02

72.466,00

331,00

72.797,00

CHELTUIELI CURENTE

01

65.257,00

0,00

65.257,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

7,00

7,00

Transferuri

55.01

7,00

7,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

7,00

7,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65.250,00

65.250,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.209,00

331,00

7.540,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7.209,00

331,00

7.540,00

Sanatate

66.02

18.929,00

1.087,00

20.016,00

CHELTUIELI CURENTE

01

6.929,00

1.087,00

8.016,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6.929,00

1.087,00

8.016,00

Transferuri de capital

51.02

6.929,00

1.087,00

8.016,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

6.929,00

1.087,00

8.016,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12.000,00

0,00

12.000,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

18.929,00

1.087,00

20.016,00

Spitale generale

66.02.06.01

18.929,00

1.087,00

20.016,00

Cultura, recreere si religie

67.02

201,00

0,00

201,00

CHELTUIELI CURENTE

01

129,00

0,00

129,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)

51

129,00

0,00

129,00

Transferuri de capital

51.02

129,00

0,00

129,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129,00

129,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72,00

0,00

72,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72,00

72,00

Servicii culturale

67.02.03

149,00

0,00

149,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

149,00

149,00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

52,00

0,00

52,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

52,00

52,00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

23.330,00

405,00

23.735,00

CHELTUIELI CURENTE

01

20.281,00

0,00

20.281,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

20.281,00

20.281,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.049,00

405,00

3.454,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.049,00

405,00

3.454,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

10,00

10,00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

131,00

0,00

131,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

131,00

131,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

23.189,00

405,00

23.594,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

79.738,00

-1.574,00

78.164,00

CHELTUIELI CURENTE )

01

61.972,00

0,00

61.972,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.566,00

0,00

1.566,00

Transferuri de capital

51.02

1.566,00

0,00

1.566,00

Alte transferuri de capital către instituții publice spau

51.02.29

1.566,00

1.566,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

60.406,00

60.406,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17.766,00

-1.574,00

16.192,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17.766,00

-1.574,00

16.192,00

Locuințe

70.02.03

36.458,00

0,00

36.458,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36.458,00

36.458,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.006,00

490,00

10.496,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

33.274,00

-2.064,00

31.210,00

Protectia mediului

74.02

3.823,00

0,00

3.823,00

CHELTUIELI CURENTE

01

815,00

0,00

815,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23,00

0,00

23,00

A. Transferuri interne.

55.01

23,00

0,00

23,00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23,00

23,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

792,00

0,00

792,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.008,00

0,00

3.008,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.008,00

3.008,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

349,00

0,00

349,00

Salubritate

74.02.05.01

349,00

349,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

23,00

23,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

3.451,00

3.451,00

Transporturi

84.02

35.404,00

0,00

35.404,00

CHELTUIELI CURENTE

01

24.959,00

0,00

24.959,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

24.959,00

0,00

24.959,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

58.01

24.959,00

24.959,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.336,00

0,00

3.336,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.336,00

3.336,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

7.109,00

0,00

7.109,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

7.109,00

0,00

7.109,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

7.109,00

7.109,00

Transport rutier

84.02.03

33.769,00

0,00

33.769,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1.195,00

0,00

1.195,00

Transport în comun

84.02.03.02

96,00

96,00

Strazi

84.02.03.03

32.478,00

32.478,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1.635,00

1.635,00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2.359,00

0,00

-2.359,00

Primar

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

JUDETUL MARAMURES                        ANEXA NR. 3 la HCL 288/2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

BUGETUL INSTITUTIIlLOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 RECTIFICAT IN LUNA SEPTEMBRIE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

Influente

Buget rectificat

VENITURI TOTAL din care:

101.202,00

6.929,00

108.131,00

Venituri proprii

39.003,00

3.000,00

42.003,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

-104,00

0,00

-104,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

104,00

0,00

104,00

Subventii

62.199,00

3.929,00

66.128,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

101.700,00

6.929,00

108.629,00

65.10. INVATAMANT

8.756,00

0,00

8.756,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

54.624,00

4.209,00

58.833,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

6.254,00

1.080,00

7.334,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

12.600,00

0,00

12.600,00

70.10.50 SPAU

19.466,00

1.640,00

21.106,00

Excedent/ Deficit

-498,00

0,00

-498,00

Sectiunea de functionare

VENITURI TOTAL din care:

92.474,00

5.842,00

98.316,00

Venituri proprii

39.003,00

3.000,00

42.003,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

-104,00

0,00

-104,00

Subventii

53.575,00

2.842,00

56.417,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

92.972,00

5.842,00

98.814,00

65.10. INVATAMANT

8.687,00

8.687,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

47.660,00

3.122,00

50.782,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

6.125,00

1.080,00

7.205,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

12.600,00

12.600,00

70.10.50 SPAU

17.900,00

1.640,00

19.540,00

Excedent/ Deficit

-498,00

0,00

-498,00

Sectiunea de dezvoltare

VENITURI TOTAL din care:

8.728,00

1.087,00

9.815,00

Venituri proprii

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

104,00

104,00

Subventii

8.624,00

1.087,00

9.711,00

CHELTUIELI TOTALE din care:

8.728,00

1.087,00

9.815,00

65.10. INVATAMANT

69,00

69,00

66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

6.964,00

1.087,00

8.051,00

67.10.10 TEATRUL MUNICIPAL

129,00

129,00

67.10.05 CLUB SPORTIV MINAUR

0,00

70.10.50 SPAU

1.566,00

1.566,00

Excedent/ deficit

0,00

0,00

0,00

Primar

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE


Anexa nr. 4 la HCL 288/2020

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANȚARE

PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGETUL LOCAL

Total

C+M      [MII LEI]

Nr. crt.

 • - Denumirea obiectivului

 • - Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL GENERAL din care :

1.488.391,00

937.305,00

32.229,00

22.736,00

1.456.162,00

914.569,00

258.138,00

162.625,00

9.815,00

580,00

49.518,00

27.400,00

0,00

0,00

161.979,00

121.334,00

36.826,00

13.311,00

A.

Obiective de investitii in continuare

9.627,00

6.591,00

1.099,00

830,00

8.528,00

5.761,00

8.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

5.500,00

0,00

0,00

B.

Obiective de investitii noi

24.667,00

17.221,00

321,00 0,00

24.346,00

17.221,00

3.220,00

2.423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.719,00

2.123,00

501,00

300,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

1.454.097,00

913.493,00

30.809,00

21.906,00

1.423.288,00

891.587,00

246.418,00

154.702,00

9.815,00

580,00

49.518,00

27.400,00

0,00

0,00

150.760,00

113.711,00

36.325,00

13.011,00

a.

Achizitii de imobile

41.719,00

402,00

41.317,00

11.905,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

1.905,00

b.

Dotari independente

191.707,00

742,00

190.965,00

33.814,00

8.870,00

10.000,00

0,00

3.861,00

11.083,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

115.684,00

3.121,00

112.563,00

8.737,00

105,00

0,00

0,00

515,00

8.117,00

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.104.987,00

913.493,00

26.544,00

21.906,00

1.078.443,00

891.587,00

191.962,00

154.702,00

840,00

580,00

29.518,00

27.400,00

0,00

0,00

146.384,00

113.711,00

15.220,00

13.011,00

Din TOTAL, desfășurat, potrivit clasificației, pe capitole bugetare

I

51.02. AUTORITATI PUBLICE, din care:

9.075,00

5.000,00

38,00 0,00

9.037,00

5.000,00

2.651,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.651,00 0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

9.075,00

5.000,00

38,00 0,00

9.037,00

5.000,00

2.651,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.651,00 0,00

b.

Dotari independente

3.000,00

0,00

3.000,00

2.495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.495,00

1.)

Consiliul Local al municipiului Baia Mare -cf. lista anexa

3.000,00

0,00

3.000,00

2.495,00

2.495,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

200,00

38,00

162,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

1.)

Reabilitare si Extindere Imobil strada Gheorghe Sincai

200,00

38,00

162,00

155,00

155,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5.875,00

5.000,00

0,00

0,00

5.875,00

5.000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1.)

Reabilitare si Extindere Imobile strada Gheorghe Sincai nr. 37

5.875,00

5.000,00

0,00

0,00

5.875,00

5.000,00

1,00

0,00

1,00

0,00

II

61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

9.533,00

5.623,00

82,00 0,00

9.451,00

5.623,00

2.519,00

1.623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.946,00

1.623,00

573,00 0,00

61.02.03.04 Politia Locala

9.533,00

5.623,00

82,00 0,00

9.451,00

5.623,00

2.519,00

1.623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.946,00

1.623,00

573,00 0,00

B.

Obiective de investitii noi

8.716,00

5.623,00

82,00 0,00

8.634,00

5.623,00

1.947,00

1.623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.946,00

1.623,00

1,00

0,00

1.)

Monitorizare video in municipiu

HCL nr. 3 / 14.01.2016

6.613,00

4.000,00

82,00 0,00

6.531,00

4.000,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2.)

Viitor sigur - Monitorizare video in Municipiul Baia HCL nr. 469 / 26.11.2019

2.103,00

1.623,00

0,00

0,00

2.103,00

1.623,00

1.946,00

1.623,00

1.946,00

1.623,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

817,00 0,00

0,00

0,00

817,00 0,00

572,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

572,00 0,00

b.

Dotari independente

612,00

0,00

612,00

517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517,00

1.)

Autoturisme (1+8 buc)

500,00

0,00

500,00

408,00

408,00

2.)

Statii radio mobile emisie-receptie

22,00

0,00

22,00

22,00

22,00

3.)

Echipare autoturisme (dispozitiv optic, acustic, sistem semnalizare)

90,00

0,00

90,00

87,00

87,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

205,00

0,00

205,00

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

1.)

Safe future - Viitor sigur

200,00

0,00

200,00

50,00

50,00

2).

Inregistrare la OSIM a modelului cu titlul Ornament

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

III

65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT din care:

213.392,00

160.737,00

7.843,00

5.185,00

205.549,00

155.552,00

67.678,00

50.311,00

69,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.069,00

46.211,00

7.540,00

4.100,00

A.

Obiective de investitii in continuare

9.627,00

6.591,00

1.099,00

830,00

8.528,00

5.761,00

8.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

5.500,00

0,00

0,00

1.)

Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Gradinitei in cartierul Vasile Alecsandri, SMIS 121219

H.C.L. nr. 277 / 31.07.2019

9.627,00

6.591,00

1.099,00

830,00

8.528,00

5.761,00

8.500,00

5.500,00

8.500,00

5.500,00

0,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C.

Alte cheltuieli de investitii

203.765,00

154.146,00

6.744,00

4.355,00

197.021,00

149.791,00

59.178,00

44.811,00

69,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.569,00

40.711,00

7.540,00

4.100,00

b.

Dotari independente

4.121,00

50,00

4.071,00

897,00

69,00

0,00

0,00

104,00

724,00

*2.)

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Iosif Marturisitorul -

10,00

0,00

10,00

8,00

4,00

4,00

*3.)

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" - autoturism

75,00

50,00

25,00

25,00

25,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*4.)

Liceul Teoretic "Emil Racovita" - mixer planetar

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

*5.)

Colegiul Tehnic "George Baritiu" - 2 calculatoare

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

*6.)

Gradinita Step by Step - dotari corp vechi + sistem

120,00

0,00

120,00

115,00

115,00

*7.)

Gradinita nr.9 - masina de gatit

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

*8.)

Gradinita nr.8 - sistem de semnalizare si incendiu

90,00

0,00

90,00

90,00

90,00

*9.)

Gradinita nr.30 - masina de gatit profesional+cuptor

15,00

0,00

15,00

12,00

12,00

*10.)

C.T. unitati de invatamat conf. lista anexa

500,00

0,00

500,00

419,00

419,00

*11.)

Scoala Gimnaziala nr. 18 - ID PROIECT 101853

30,00

0,00

30,00

27,00

27,00

0,00

*12.)

Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu -ID PROIECT 101688

3.105,00

0,00

3.105,00

31,00

31,00

0,00

*13.)

Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri" Scoala asa cum ne place - Masuri integrate de creștere a accesului si

50,00

0,00

50,00

46,00

46,00

0,00

*14.)

Scoala Gimnaziala nr. 17 - hidrant exterior

3,00

0,00

3,00

3,00

3,00

*15.)

Scoala Gimnaziala nr. 18 - hidrant exterior

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

*16.)

Liceul Penticostal - C.T.

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

*17.)

Gradinita cu program prelungit "Micul Print" -Monitorizare video

8,00

0,00

8,00

8,00

8,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

7.115,00

708,00

6.407,00

1.988,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.988,00

*1.)

Documentatii PSI + DSP unitati de invatamant conf. lista anexa

200,00

0,00

200,00

42,00

42,00

*2.)

Gradinita Step by Step - R.K. Reabilitare, modernizare corp vechi

15,00

0,00

15,00

13,00

13,00

6.)

Liceul cu Program Sportiv - sala de sport scolara

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

*7.)

Scoala "Octavian Goga" - Reabilitare cladire scoala+extindere+sala sport

160,00

50,00

110,00

100,00

100,00

*8.)

Scoala "Mihai Sadoveanu" - Scoala+sala de sport

300,00

22,00

278,00

28,00

28,00

9.)

Scoala "Dr. Victor Babes" - sala de sport scolara

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

10.)

Scoala "Ion Luca Caragiale" - sala de sport scolara

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

11.)

Scoala 18 - sala de sport scolara

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

*12.)

Scoala "Nicolae lorga" - R.K. scoala, sala de sport, sistematizare verticala

250,00

25,00

225,00

37,00

37,00

*13.)

Liceul cu program sportiv - R.K. sala de gimnastica

200,00

41,00

159,00

5,00

5,00

*14.)

Gradinita 30 - R.K. corp vechi

200,00

20,00

180,00

81,00

81,00

*15.)

Gradinita 36 "Floare de colt" - Extindere, Modernizare

200,00

50,00

150,00

6,00

6,00

*16.)

Scoala "Avram lancu" - R.K. Reabilitare

200,00

10,00

190,00

19,00

19,00

*17.)

Colegiul "CD Nenitescu" - Reabilitare, Modernizare

200,00

50,00

150,00

2,00

2,00

*18.)

Colegiul tehnic "Anghel Saligny" - Reabilitare, Modernizare

200,00

78,00

122,00

80,00

80,00

*21.)

Colegiul de arte - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

155,00

155,00

22.)

Colegiul de Arte - sala polivalenta

160,00

109,00

51,00

1,00

1,00

24.)

Renovarea/reamenajarea spatiilor din unitatile scolare Scoala Gim. Simion Barnutiu si Scoala Gim. Vasile Alecsandri (GAL)

50,00

0,00

50,00

20,00

20,00

*25.)

Gradinita nr. 1 "Ion Creanga" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

33,00

33,00

*26.)

Gradinita nr. 11 "Mihai Eminescu" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

32,00

32,00

*28.)

Gradinita nr. 13 - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

40,00

120,00

93,00

93,00

*29.)

Gradinita nr. 20 - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

104,00

104,00

*30.)

Gradinita nr. 27 - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

135,00

135,00

*31.)

Gradinita nr. 28 - R.K. Reabilitare, modernizare, extindere

160,00

31,00

129,00

20,00

20,00

*32.)

Scoala "Nichita Stanescu" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

42,00

118,00

94,00

94,00

*33.)

Scoala "George Cosbuc" - Reabilitare, Extindere

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*34.)

Scoala "Alexandru loan Cuza" - R.K. Reabilitare, modernizare

160,00

0,00

160,00

135,00

135,00

*35.)

Liceul teoretic "Nemeth Laszlo" - R.K. Reabilitare, modernizare

200,00

0,00

200,00

67,00

67,00

*36.)

Seminarul Teologic Ortodox Sf. losif Marturisitorul -R.K. Reabilitare, modernizare

200,00

0,00

200,00

92,00

92,00

*37.)

Colegiul Tehnic "George Baritiu" - R.K. Reabilitare, modernizare

200,00

60,00

140,00

2,00

2,00

*38.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - Reabilitare, modernizare

200,00

74,00

126,00

2,00

2,00

39.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - Teren de fotbal

100,00

1,00

99,00

80,00

80,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - Construire baza sportiva tip I

200,00

5,00

195,00

10,00

10,00

*43.)

Gradinita nr 25 - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

108,00

108,00

*46.)

Gradinita Otilia Cazimir - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*48.)

Scoala nr 13 - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

137,00

137,00

*52.)

Colegiul National Vasile Lucaciu (sala de sport) -Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

1,00

1,00

*53.)

Colegiul Economic Nicolae Titulescu - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

162,00

162,00

*54.)

Liceul Penticostal - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

50,00

50,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

192.529,00

154.146,00

5.986,00

4.355,00

186.543,00

149.791,00

56.293,00

44.811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.465,00

40.711,00

4.828,00

4.100,00

1.)

Gradinita Step by Step - R.K. Reabilitare, modernizare HCL nr. 157 / 16.05.2019

1.731,00

1.589,00

1.024,00

1.000,00

707,00

589,00

500,00

200,00

500,00

200,00

2.)

Școala "Nichita Stănescu" - sala de sport H.C.L. nr. 167 / 30.05.2016

2.444,00

1.966,00

0,00

0,00

2.444,00

1.966,00

10,00 0,00

10,00 0,00

3.)

Școala "Petre Dulfu" - refacere acoperiș (proiectare+executie)

H.C.L. nr. 169 / 29.05.2019

8.500,00

7.500,00

940,00

855,00

7.560,00

6.645,00

3.350,00

3.200,00

3.350,00

3.200,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.)

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - Teren de fotbal H.C.L. nr. 278 / 31.07.2019

13.280,00

10.622,00

81,00 0,00

13.199,00

10.622,00

100,00

50,00

100,00 50,00

*5.)

Liceul cu Program Sportiv - amenajare curte

410,00

400,00

0,00

0,00

410,00

400,00

408,00

400,00

408,00

400,00

6.)

Liceul cu Program Sportiv - R.K. sala de gimnastica

2.292,00

1.617,00

0,00

0,00

2.292,00

1.617,00

300,00

200,00

300,00

200,00

7.)

Colegiul National "Gheorghe Sincai" - Reabilitare etapa II

HCL nr. 142/ 25.04.2019

15.906,00

12.790,00

2.999,00

2.500,00

12.907,00

10.290,00

100,00

50,00

100,00

50,00

8.)

Scoala "Lucian Blaga" - Reabilitare, Extindere HCL nr. 460 / 12.11.2019

12.921,00

10.448,00

164,00 0,00

12.757,00

10.448,00

10,00 0,00

10,00 0,00

9.)

Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" - Reamenajare cladire sala de sport in sala multifunctionala

HCL nr. 485 / 26.11.2019

1.531,00

1.043,00

0,00

0,00

1.531,00

1.043,00

10,00 0,00

10,00 0,00

10.)

Scoala "Mihail Sadoveanu" - Scoala+Sala de sport HCL nr. 514 / 19.12.2019

8.279,00

6.694,00

0,00

0,00

8.279,00

6.694,00

10,00 0,00

10,00 0,00

11.)

Scoala "Octavian Goga" - Reabilitare cladire scoala+Extindere+Sala de sport

HCL nr. 106 / 31.03.2020

13.045,00

11.465,00

0,00

0,00

13.045,00

11.465,00

10,00 0,00

10,00 0,00

12.)

Scoala asa cum ne place - Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie

Proiect nr. 104770

4.622,00

2.000,00

0,00

0,00

4.622,00

2.000,00

382,00

160,00

382,00

160,00

0,00

0,00

13.)

Educatie pentru viitor - Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti Proiect nr. 105525

1.722,00

1.000,00

83,00 0,00

1.639,00

1.000,00

250,00

200,00

250,00

200,00

0,00

0,00

*14.)

Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri" Scoala asa cum ne place - Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie Proiect nr. 104770

171,00

171,00

108,00 0,00

63,00

171,00

63,00

60,00

63,00

60,00

0,00

0,00

*15.)

Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" Educatie pentru viitor - Masuri integrate in domeniul educatiei pentru Proiect nr. 105525

475,00

100,00

0,00

0,00

475,00

100,00

100,00

20,00

100,00

20,00

0,00

0,00

16.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Gradinita cu Program Prelungit "Micul Print", SMIS 110445

HCL nr. 217 / 24.06.2019

2.374,00

1.967,00

38,00 0,00

2.336,00

1.967,00

1.200,00

1.071,00

1.200,00

1.071,00

0,00

0,00

17.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Ion Luca Caragiale", SMIS 116263

HCL nr. 215 / 24.06.2019

5.997,00

5.164,00

51,00 0,00

5.946,00

5.164,00

2.842,00

2.000,00

2.842,00

2.000,00

0,00

0,00

18.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Simion Barnutiu", SMIS 110442

HCL nr. 220 / 24.06.2019

2.282,00

1.920,00

36,00 0,00

2.246,00

1.920,00

1.700,00

1.000,00

1.700,00

1.000,00

0,00

0,00

19.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu", SMIS 110299

HCL nr. 225 / 24.06.2019

3.824,00

3.097,00

41,00 0,00

3.783,00

3.097,00

1.600,00

1.200,00

1.600,00

1.200,00

0,00

0,00

20.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Colegiul National "Mihai Eminescu", SMIS 114990

HCL nr. 218 / 24.06.2019

5.178,00

4.351,00

41,00 0,00

5.137,00

4.351,00

3.000,00

2.500,00

3.000,00

2.500,00

0,00

0,00

21.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Dr. Victor Babes", SMIS 116211

HCL nr. 214 / 24.06.2019

6.501,00

5.542,00

50,00 0,00

6.451,00

5.542,00

3.082,00

2.500,00

3.082,00

2.500,00

0,00

0,00

22.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Gradinita cu Program Prelungit nr. 10, SMIS 118323

HCL nr. 222 / 24.06.2019

1.707,00

1.447,00

30,00 0,00

1.677,00

1.447,00

1.250,00

1.000,00

1.250,00

1.000,00

0,00

0,00

23.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri", SMIS 110440

HCL nr. 224 / 24.06.2019

8.964,00

7.692,00

37,00 0,00

8.927,00

7.692,00

4.880,00

4.000,00

4.880,00

4.000,00

0,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Liceul cu Program Sportiv, SMIS 110443

HCL nr. 216 / 24.06.2019

8.089,00

6.753,00

62,00 0,00

8.027,00

6.753,00

6.980,00

6.000,00

6.980,00

6.000,00

0,00

0,00

25.)

Cresterea performantei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir", SMIS 110405

HCL nr. 213 / 24.06.2019

6.824,00

5.843,00

51,00 0,00

6.773,00

5.843,00

3.605,00

3.000,00

3.605,00

3.000,00

0,00

0,00

26.)

Cresterea performantei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare - Scoala Gimaziala "Alexandru Ivasiuc", SMIS 110404

HCL nr. 221 / 24.06.2019

3.525,00

2.958,00

30,00 0,00

3.495,00

2.958,00

1.855,00

1.000,00

1.855,00

1.000,00

0,00

0,00

27.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimaziala nr.18, SMIS 111226

HCL nr. 219 / 24.06.2019

3.853,00

3.347,00

5,00

0,00

3.848,00

3.347,00

3.708,00

3.000,00

3.708,00

3.000,00

0,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.)

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimaziala "Avram Iancu", SMIS

HCL nr. 223 /24.06.2019

6.412,00

5.340,00

9,00

0,00

6.403,00

5.340,00

4.968,00

4.000,00

4.968,00

4.000,00

0,00

0,00

29.)

Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizare Colegiului "Transilvania", SMIS 119845 HCL nr. 192 /29.05.2019

25.041,00

18.362,00

106,00 0,00

24.935,00

18.362,00

10.000,00

8.000,00

10.000,00

8.000,00

0,00

0,00

30.)

Gradinita nr.28 - R.K.Reabilitare, Modernizare, HCL nr. 230 / 31.07.2020

5.506,00

3.989,00

0,00

0,00

5.506,00

3.989,00

10,00 0,00

10,00 0,00

31.)

Scoala "Nichita Stanescu" - R.K.Reabilitare, HCL nr. 231 / 31.07.2020

9.123,00

6.969,00

0,00

0,00

9.123,00

6.969,00

10,00 0,00

10,00 0,00

IV

66.02 SĂNĂTATE din care:

44.357,00

25.372,00

0,00

0,00

44.357,00

25.372,00

20.051,00

8.340,00

8.051,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

8.000,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

44.357,00

25.372,00

0,00

0,00

44.357,00

25.372,00

20.051,00

8.340,00

8.051,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

8.000,00

0,00

0,00

b.

Dotari independente

9.000,00

0,00

9.000,00

7.711,00

7.711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.)

Spitalul de Pneumoftiziologie - conform lista anexa

9.000,00

0,00

9.000,00

7.711,00

7.711,00

0,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

35.357,00

25.372,00

0,00

0,00

35.357,00

25.372,00

12.340,00

8.340,00

340,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

8.000,00

0,00

0,00

1.)

Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 115847

HCL nr.136 / 30.04.2020

24.040,00

18.197,00

0,00

0,00

24.040,00

18.197,00

7.000,00

6.000,00

7.000,00

6.000,00

0,00

0,00

2.)

Cresterea calitatii serviciilor de sanatate prin extinderea ambulatorului - Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 124182

HCL nr. 395 / 4.07.2018

10.817,00

6.725,00

0,00

0,00

10.817,00

6.725,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

0,00

0,00

3.)

Compartiment A.T.I. si amenajarea spatiilor -Reabilitare

500,00

450,00

0,00

0,00

500,00

450,00

340,00

340,00

340,00

340,00

0,00

0,00

V

67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care

149.387,00

102.400,00

294,00 0,00

149.093,00

102.400,00

201,00 0,00

129,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00 0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

149.387,00

102.400,00

294,00 0,00

149.093,00

102.400,00

201,00 0,00

129,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00 0,00

a.

Achizitii de imobile

1.000,00

0,00

1.000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1.)

Achizitie teren zona Meda

1.000,00

0,00

1.000,00

1,00

1,00

b.

Dotari independente

150,00

0,00

150,00

114,00

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.)

Teatru Municipal

150,00

0,00

150,00

114,00

114,00

0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

950,00

294,00

656,00

85,00

15,00

0,00

0,00

0,00

70,00

1.)

Complex socio-cultural-sportiv si de agrement

500,00

153,00

347,00

50,00

50,00

2.)

Reabilitare si Modernizare Sala Mutifunctionala Cinematograf "Minerul"

200,00

114,00

86,00

10,00

10,00

5.)

Teatru Municipal - Reabilitare, Modernizare

200,00

27,00

173,00

10,00

10,00

7.)

Teatru Păpuși și clădire Dacia 1- sistem de detectie si

50,00

0,00

50,00

15,00

15,00

0,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

147.287,00

102.400,00

0,00

0,00

147.287,00

102.400,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1.)

Complex socio-cultural-sportiv si de agrement HCL nr. 363 / 30.08.2019

147.287,00

102.400,00

0,00

0,00

147.287,00

102.400,00

1,00

0,00

1,00

0,00

VI

68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

116.662,00

60.673,00

1.307,00

400,00

115.355,00

60.273,00

7.171,00

3.361,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.717,00

1.500,00

3.454,00

1.861,00

B.

Obiective de investitii noi

13.014,00

9.602,00

125,00 0,00

12.889,00

9.602,00

773,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

773,00

500,00

0,00

0,00

1.)

Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea "Cresei Stelutelor" in cartierul Vasile

HCL nr. 53 / 16.02.2018

13.014,00

9.602,00

125,00 0,00

12.889,00

9.602,00

773,00

500,00

773,00

500,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

103.648,00

51.071,00

1.182,00

400,00

102.466,00

50.671,00

6.398,00

2.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.944,00

1.000,00

3.454,00

1.861,00

b.

Dotari independente

28.900,00

86,00

28.814,00

1.377,00

0,00

0,00

0,00

1.357,00

20,00

*1.)

Resprct pentru bunici SMIS 2014+:127397 - dotari

253,00

0,00

253,00

253,00

253,00

0,00

*2.)

Containere din elemente modulare

26.425,00

0,00

26.425,00

10,00

10,00

3.)

Motivezi si indepartezi abandonul - proiect nr. 106944

912,00

0,00

912,00

50,00

50,00

0,00

4.)

Incubatorul socio - medical - instrument de inovare

65,00

0,00

65,00

62,00

62,00

0,00

*5.)

Dotari (Automobil transport persoane cu dizabilitati)

180,00

62,00

118,00

10,00

10,00

*6.)

Pune suflet pentru bunici - dotari conf. lista

155,00

24,00

131,00

131,00

131,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*7.)

Copiii Comunitatii-reducerea riscului de abandonprin abordare integrata a nevoi;or sociale SMIS

210,00

0,00

210,00

209,00

209,00

0,00

8.)

Accesul direct al cetateanului la serviciile socio-medicale SMIS 2014 136164 - dotari conf. lista

500,00

0,00

500,00

492,00

492,00

0,00

*9.)

Accesul direct al cetateanului la serviciile socio-medicale SMIS 2014 136164 - dotari conf. lista DAS

200,00

0,00

200,00

160,00

160,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

2.740,00

250,00

2.490,00

555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555,00

1.)

Centru rezidențial pentru seniorii baimareni, strada Valea Borcutului nr. 117

1.500,00

100,00

1.400,00

100,00

100,00

*2.)

Centru Social pentru persoane cu dizabilitati, str.

Hortensiei nr.2A

100,00

0,00

100,00

10,00

10,00

3.)

Camin de batrani "Casa bunicilor", strada Valea Rosiei nr. 26

500,00

150,00

350,00

100,00

100,00

4.)

Dezvoltarea infrastructurii de locuire sociala si acces la serviciile de baza in cartierul Vasile Alecsandri - ZUM Craica (GAL)

250,00

0,00

250,00

150,00

150,00

5.)

Complex Comunitar "Sfantul Francisc de Assisi" (GAL)

130,00

0,00

130,00

65,00

65,00

6.)

Centru Comunitar MultiFunctional Vasile Alecsandri (GAL)

130,00

0,00

130,00

65,00

65,00

7.)

Centru Social Anti Drog (GAL)

130,00

0,00

130,00

65,00

65,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

72.008,00

51.071,00

846,00

400,00

71.162,00

50.671,00

4.466,00

2.861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.587,00

1.000,00

2.879,00

1.861,00

1.)

Standarde pentru Baia Mare - Incluziune si integrare HCL nr. 115 / 19.04.2019

1.260,00 761,00

110,00 0,00

1.150,00 761,00

1.150,00 761,00

258,00 0,00

892,00

761,00

*3.)

Extindere pe verticala cladire Centru Social Necesar -Corp III - Centru Comunitar Romanii, str.Electrolizei

650,00

600,00

486,00

400,00

164,00

200,00

131,00

100,00

131,00

100,00

4.)

Incubatorul socio - medical - instrument de inovare HCL nr. 116 / 19.04.2019

3.427,00

2.705,00

0,00

0,00

3.427,00

2.705,00

3.165,00

2.000,00

1.329,00

1.000,00

1.836,00

1.000,00

5.)

Centru rezidential pentru seniorii baimareni, strada HCL nr. 9 / 31.01.2020

48.047,00

34.445,00

100,00 0,00

47.947,00

34.445,00

10,00 0,00

10,00 0,00

6.)

Camin de batrani "Casa bunicilor", strada Valea Rosiei HCL nr. 398 / 03.10.2019

18.624,00

12.560,00

150,00 0,00

18.474,00

12.560,00

10,00 0,00

10,00 0,00

VII

70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE din care:

352.735,00

154.437,00

5.979,00

2.450,00

346.756,00

151.987,00

95.440,00

56.740,00

1.566,00

240,00

19.209,00

8.000,00

0,00

0,00

58.473,00

43.000,00

16.192,00

5.500,00

70.02.03. LOCUINTE

85.814,00

72.889,00

3.367,00

2.450,00

82.447,00

70.439,00

40.667,00

34.350,00

0,00

0,00

4.209,00

4.000,00

0,00

0,00

35.773,00

30.000,00

685,00

350,00

B.

Obiective de investitii noi

2.937,00

1.996,00

114,00 0,00

2.823,00

1.996,00

500,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

300,00

3.)

Bloc de locuinte 52 u.l., strada Granicerilor nr.120A HCL nr. 98 / 29.03.2019

2.100,00

1.710,00

89,00 0,00

2.011,00

1.710,00

10,00 0,00

10,00 0,00

4.)

Bloc de locuinte 19 u.l., strada Granicerilor nr.120 HCL nr. 600 / 9.11.2018

837,00

286,00

25,00 0,00

812,00

286,00

490,00

300,00

490,00

300,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

82.877,00

70.893,00

3.253,00

2.450,00

79.624,00

68.443,00

40.167,00

34.050,00

0,00

0,00

4.209,00

4.000,00

0,00

0,00

35.773,00

30.000,00

185,00 50,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

120,00

0,00

120,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2.)

Bloc de locuinte 52 u.l. ANL - str. Granicerilor - S.F.

120,00

0,00

120,00

10,00

10,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

82.757,00

70.893,00

3.253,00

2.450,00

79.504,00

68.443,00

40.157,00

34.050,00

0,00

0,00

4.209,00

4.000,00

0,00

0,00

35.773,00

30.000,00

175,00

50,00

1.)

Reabilitare bloc locuinte sociale - strada Luminisului HCL nr. 242 / 11.07.2019

4.861,00

3.931,00

4,00

0,00

4.857,00

3.931,00

2.500,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

0,00

0,00

2.)

Reabilitare bloc locuinte sociale - strada Luminisului HCL nr. 241 / 11.07.2019

5.061,00

4.130,00

4,00

0,00

5.057,00

4.130,00

2.500,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

0,00

0,00

3.)

Reabilitare bloc locuinte sociale - strada Horea 46A, HCL nr. 240 / 11.07.2019

4.797,00

3.887,00

4,00

0,00

4.793,00

3.887,00

2.500,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

0,00

0,00

4.)

Reabilitare bloc locuinte - strada Horea 46B HCL nr. 216 / 26.06.2013

5.482,00

4.622,00

321,00

250,00

5.161,00

4.372,00

15,00 0,00

15,00 0,00

5.)

Reabilitare bloc locuinte R1A - strada Vasile HCL nr. 446 / 26.07.2018

9.120,00

7.542,00

2.461,00

2.200,00

6.659,00

5.342,00

4.269,00

4.000,00

4.209,00

4.000,00

60,00 0,00

6.)

Reabilitare bloc de locuinte, strada Melodiei nr.2 HCL nr. 625 / 28.11.2018

4.446,00

3.136,00

132,00 0,00

4.314,00

3.136,00

100,00

50,00

100,00 50,00

7.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -HCL nr. 336 / 12.08.2019

8.934,00

8.000,00

61,00 0,00

8.873,00

8.000,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00

0,00

0,00

8.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -HCL nr. 338 / 12.08.2019

6.446,00

6.000,00

59,00 0,00

6.387,00

6.000,00

6.342,00

6.000,00

6.342,00

6.000,00

0,00

0,00

9.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -HCL nr. 340 / 12.08.2019

11.885,00

9.645,00

71,00 0,00

11.814,00

9.645,00

5.000,00

4.000,00

5.000,00

4.000,00

0,00

0,00

10.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -HCL nr. 339 / 12.08.2019

7.710,00

7.000,00

62,00 0,00

7.648,00

7.000,00

5.000,00

4.000,00

5.000,00

4.000,00

0,00

0,00

11.)

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte -HCL nr. 337 / 12.08.2019

14.015,00

13.000,00

74,00 0,00

13.941,00

13.000,00

7.931,00

7.000,00

7.931,00

7.000,00

0,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70.02.06. ILUMINAT PUBLIC

38.820,00

20.702,00

72,00 0,00

38.748,00

20.702,00

15.566,00

8.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.000,00

0,00

0,00

9.500,00

4.000,00

1.066,00 0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

38.820,00

20.702,00

72,00 0,00

38.748,00

20.702,00

15.566,00

8.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.000,00

0,00

0,00

9.500,00

4.000,00

1.066,00 0,00

b.

Dotari independente

12.695,00

0,00

12.695,00

674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.)

Modernizarea sistemului de iluminat public strada Armoniei

100,00

0,00

100,00

84,00

84,00

2.)

Corpuri de iluminat public cu LED

12.000,00

0,00

12.000,00

90,00

90,00

1.)

Modernizarea sistemului de iluminat public in zona istorica, strada 1 Mai

595,00

0,00

595,00

500,00

500,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

712,00

62,00

650,00

377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377,00

1.)

Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public

150,00

59,00

91,00

50,00

50,00

2.)

Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public

110,00

3,00

107,00

85,00

85,00

3.)

Baia Mare City Light

152,00

0,00

152,00

152,00

152,00

4.)

Iluminat public str. Barajului

100,00

0,00

100,00

10,00

10,00

5.)

Iluminat public str. Europa

100,00

0,00

100,00

10,00

10,00

6.)

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei

100,00

0,00

100,00

70,00

70,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

25.413,00

20.702,00

10,00 0,00

25.403,00

20.702,00

14.515,00

8.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.000,00

0,00

0,00

9.500,00

4.000,00

15,00 0,00

1.)

Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public SMIS HCL nr. 447 / 26.07.2018

10.502,00

7.097,00

0,00

0,00

10.502,00

7.097,00

9.500,00

4.000,00

9.500,00

4.000,00

0,00

0,00

2.)

Modernizarea sistemului de iluminat public din zona HCL nr. 441 / 31.10.2017

14.911,00

13.605,00

10,00 0,00

14.901,00

13.605,00

5.015,00

4.000,00

5.000,00

4.000,00

15,00 0,00

70.02.50. ALTE SERVICII IN DOM. LOC, SERV,

228.101,00

60.846,00

2.540,00 0,00

225.561,00

60.846,00

39.207,00

14.390,00

1.566,00

240,00

10.000,00 0,00

0,00

0,00

13.200,00

9.000,00

14.441,00

5.150,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

228.101,00

60.846,00

2.540,00 0,00

225.561,00

60.846,00

39.207,00

14.390,00

1.566,00

240,00

10.000,00 0,00

0,00

0,00

13.200,00

9.000,00

14.441,00

5.150,00

a.

Achizitii de imobile

40.719,00

402,00

40.317,00

11.904,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

1.904,00

1.)

Achizitie teren str. Iazului - Adapost pentru caini fara stapan - Extindere

779,00

0,00

779,00

779,00

779,00

2.)

Achizitie Cabana Lacul Bodi

1.000,00

289,00

711,00

660,00

660,00

3.)

Sediu administrativ, Piata Revolutiei nr. 1 (cladire + teren) - HCL 202/2017

9.000,00

0,00

9.000,00

1,00

1,00

4.)

Complex Hotelier Maramures, str. Ghe. Sincai nr. 37A (cladire + teren) - HCL 202/2017

7.000,00

0,00

7.000,00

1,00

1,00

5.)

Achizitie Complex hotel - restaurant "Minerul" Piata Libertatii nr.7 si piata Pacii nr.7

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

6.)

Achizitie imobil strada Libertatii nr.10/2

2.000,00

0,00

2.000,00

1,00

1,00

8.)

Achizitie Minoriti

8.000,00

0,00

8.000,00

1,00

1,00

10.)

Achizitie terenuri si cladiri zona Cuprom

1.500,00

0,00

1.500,00

1,00

1,00

11.)

Achizitie teren str. Lamaitei

250,00

0,00

250,00

220,00

220,00

12.)

Achizitie teren str. Emil Racivita

150,00

0,00

150,00

130,00

130,00

15.)

Achizitie imobil strada Victoriei nr.23/2

790,00

0,00

790,00

10,00

10,00

16.)

Achizitie imobil strada Victoriei nr.21A

250,00

113,00

137,00

100,00

100,00

b.

Dotari independente

13.422,00

248,00

13.174,00

6.570,00

976,00

0,00

0,00

2.100,00

3.494,00

1.)

Mobilier urban

8.000,00

0,00

8.000,00

3.428,00

3.428,00

2.)

SPAU - Dotari cf. lista

2.287,00

248,00

2.039,00

976,00

976,00

0,00

3.)

Colonia Pictorilor - Dotari cf. lista

80,00

0,00

80,00

50,00

50,00

4.)

WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

5.)

Planificare Strategica si Implementarea de Proceduri pt. reducerea birocratiei in Municipiul Baia Mare si Zona

2.935,00

0,00

2.935,00

2.000,00

2.000,00

0,00

7.)

C.T. locuinte si alte spatii

20,00

0,00

20,00

16,00

16,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

94.615,00

1.718,00

92.897,00

3.870,00

90,00

0,00

0,00

0,00

3.780,00

1.)

Registrul spatiilor verzi

300,00

110,00

190,00

50,00

50,00

2.)

PUG municipiul Baia Mare - actualizare

3.000,00

1.012,00

1.988,00

10,00

10,00

3.)

PUZ - Centru Istoric

500,00

0,00

500,00

400,00

400,00

4.)

PUZ - Dealu Grosilor

1.000,00

0,00

1.000,00

400,00

400,00

5.)

Dezvoltare Urbana Spitalul de Urgenta

200,00

0,00

200,00

160,00

160,00

6.)

Servicii topo-cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

7.)

PUZ Varatec - Firiza

1.000,00

0,00

1.000,00

15,00

15,00

8.)

PUZ Metro

450,00

0,00

450,00

200,00

200,00

9.)

PUZ - Victor Babes

100,00

0,00

100,00

50,00

50,00

10.)

PUZ - Craica

100,00

0,00

100,00

80,00

80,00

11.)

PUZ - zona str.Independentei - str.Iuliu Maniu -str.Victor Babes - str.I.L.Caragiale

100,00

34,00

66,00

50,00

50,00

12.)

PUZ - zona str.Independentei - b-dul Republicii - b-dul Bucuresti - str.Culturii

60,00

47,00

13,00

13,00

13,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.)

PUZ - zona b-dul Bucuresti - b-dul Republicii - b-dul Traian - b-dul Unirii

34,00

12,00

22,00

22,00

22,00

14.)

Studiu de oportunitate privind modalitatea de gestionare a parcarilor publice

50,00

0,00

50,00

10,00

10,00

15.)

Casa Iancu de Hunedoara, Piata Libertatii nr.18 -Restaurare

200,00

146,00

54,00

10,00

10,00

16.)

Casa SCHREIBER, Piata Libertatii nr.19

170,00

0,00

170,00

10,00

10,00

17.)

Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare in industrii creative - Reabilitare si Modernizare Cinematograf Minerul, HCL nr. 271/4.05.2018

8.646,00

25,00

8.621,00

10,00

10,00

18.)

Reabilitare spatiul public Piata Unirii + zona adiacenta

200,00

0,00

200,00

50,00

50,00

19.)

PUZ - Viabilizare zona colinara Dealul Florilor

300,00

0,00

300,00

50,00

50,00

20.)

PUZ - Reconfigurare zona Garii

200,00

0,00

200,00

15,00

15,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.)

PUZ zona Cuprom - Oborului

600,00

0,00

600,00

15,00

15,00

22.)

PUZ zona Dragos Voda

600,00

0,00

600,00

15,00

15,00

23.)

PUZ cartier locuinte tineri - Grivita/Colonia Topitorilor

100,00

0,00

100,00

30,00

30,00

24.)

Pietonizarea Pietei Revolutiei

110,00

98,00

12,00

10,00

10,00

25.)

Reabilitare, restaurare cladiri str. Petofi Sandor 6-8 -

200,00

82,00

118,00

10,00

10,00

26.)

Extindere Cimitir Municipal 2, cu reconfigurare alei

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

27.)

Documentatie restaurare monumente de for public din Parcul Regina Maria

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

28.)

Servicii de consultanta privind atestarea Municipiului Baia Mare ca statiune turistica balneo-climaterica de interes national

130,00

0,00

130,00

130,00

130,00

29.)

Servicii de modelare digitala si ilustrare grafica pentru portofoliul de proiecte al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2020-2023

200,00

0,00

200,00

60,00

60,00

30.)

Reabilitare terenuri de tenis din Parcul Regina Maria -S.F.

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

31.)

PUZ - Viabilizarea Zonei Colinare - Valea Rosie -strada Viilor - Valea Borcutului

1.000,00

0,00

1.000,00

15,00

15,00

32.)

Casa WAGNER, strada Petofi Sandor nr. 30 -Restaurare

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

33.)

Sediu administrativ, Piata Revolutiei nr. 1 (REMIN)

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

34.)

Complex Hotelier Maramures, str. Ghe. Sincai nr. 37A

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

35.)

Dala urbana rau Sasar (zona Podul Viilor - Pod Industriei)

160,00

0,00

160,00

10,00

10,00

36.)

Stadion Municipal "Viorel Mateianu" - Reabilitare, Modernizare

200,00

0,00

200,00

50,00

50,00

37.)

Mobilitate urbana durabila prin modernizarea spatiilor publice, HCL nr. 3/8.01.2019

66.925,00

42,00

66.883,00

55,00

55,00

38.)

Amplasare Monumente de for public - Pod Culturii -concurs de solutii

140,00

0,00

140,00

140,00

140,00

39.)

Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Sincai -strada 22 Decembrie)

200,00

0,00

200,00

20,00

20,00

40.)

Parcari publice zona ARIS

200,00

31,00

169,00

5,00

5,00

41.)

Parcari publice zona Munteniei

200,00

29,00

171,00

5,00

5,00

42.)

Mobilitate urbana durabila prin pietonizarea Pietei Pacii

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

43.)

Mobilitate urbana durabila prin pietonizarea Pietei Libertatii

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

44.)

Crearea coridorului de mobilitate urbana - str.Gheorghe Sincai, 1 Mai, Crisan, Mihai Viteazu, Turnului, 30 Decembrie, Teatrului si Vasile Lucaciu

20,00

0,00

20,00

18,00

18,00

45.)

Parc DACIA - Reabilitare

120,00

0,00

120,00

20,00

20,00

46.)

Parcari publice bulevardul Bucuresti (semiluna)

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

47.)

Parcari publice cartierul Sasar

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

48.)

Parcari publice bulevardul Republicii ( R1A)

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

49.)

Reabilitarea spatiilor verzi degradare si realizarea infrastructurii de agrement in zona Malurilor Raului Sasar HCL nr. 72/28.03.2019

150,00

50,00

100,00

48,00

48,00

50.)

Infrastrctura de agrement (piste biciclete, alei pietonale, zone picnic si zone servicii) pe intreaga suprafata administrativa a O.S. Baia Mare

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

51.)

Urbanizare zona Pirita

100,00

0,00

100,00

101,00

101,00

52.)

Parcari publice zona Vointa

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

53.)

PUZ -b-dul Independentei-str.Victoriei (Livada)

400,00

0,00

400,00

15,00

15,00

54.)

PUZ -aleea Romana-str.V.Alecsandri-str.Progresului-str.Culturii

250,00

0,00

250,00

15,00

15,00

55.)

Complex "Minerul" - Piata Libertatii nr.7, Piata Pacii nr.7

500,00

0,00

500,00

10,00

10,00

56.)

Parcari publice Piata Libertatii

200,00

0,00

200,00

165,00

165,00

57.)

Parcari publice Piata Pacii

100,00

0,00

100,00

75,00

75,00

58.)

Reabilitare spatiul public "Piata Iustinian Arhiepiscopul"

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

59.)

Parcari publice Piata Revolutiei

160,00

0,00

160,00

156,00

156,00

60.)

Casa Pocol - Restaurare, Reabilitare

200,00

0,00

200,00

140,00

140,00

61.)

PUZ zona Vasile Lucaciu

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

62.)

Centru Cultural - Educational

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

63.)

Cabana Lac Bodi - Centru Cultural - Educational

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

64.)

Amenajare si amplasare monument "Memorialul Holocaustului"

140,00

0,00

140,00

10,00

10,00

65.)

Amplasare monumente de for public "Portile Orasului"

500,00

0,00

500,00

100,00

100,00

66.)

Viabilizare Grivita - Colonia Topitorilor

200,00

0,00

200,00

10,00

10,00

67.)

Parcari publice (zona parc bazin de inot)

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

68.)

Parcari publice (zona parc gara)

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

69.)

Parcari publice (zona b-dul Bucuresti - Pietrosul)

150,00

0,00

150,00

10,00

10,00

70.)

PUZ Independentei - Victoriei - Decebal (Dacia Service - Vivo)

300,00

0,00

300,00

75,00

75,00

71.)

PUZ Vidra - Baraj Firiza

540,00

0,00

540,00

135,00

135,00

72.)

Parc Industrial/Zona Industriala

150,00

0,00

150,00

146,00

146,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

79.345,00

60.846,00

172,00 0,00

79.173,00

60.846,00

16.863,00

14.390,00

500,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.100,00

9.000,00

5.263,00

5.150,00

1.)

Parcari publice zona ARIS HCL nr. 46 / 21.02.2019

11.078,00

9.436,00

0,00

0,00

11.078,00

9.436,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2.)

Parcari publice zona Munteniei HCL nr. 47 / 21.02.2019

11.320,00

9.191,00

0,00

0,00

11.320,00

9.191,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3.)

Amenajare parcare (zona strada Gheorghe Sincai -HCL nr. 232 / 31.07.2020

2.002,00

1.705,00

0,00

0,00

2.002,00

1.705,00

1,00

0,00

1,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte

surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.)

Reabilitarea spatiilor verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona "Malurile Raului HCL nr. 52 / 20.02.2020

25.258,00

16.964,00

50,00 0,00

25.208,00

16.964,00

5.700,00

4.000,00

4.700,00

4.000,00

1.000,00 0,00

5.)

Reabilitarea zonelor verzi si a infrastructurii de agrement in zona "Monumentul Ostasului Roman" HCL nr. 392 / 01.10.2019

8.232,00

5.050,00

44,00 0,00

8.188,00

5.050,00

3.600,00

3.000,00

3.600,00

3.000,00

0,00

0,00

6.)

Reabilitare monumente de for public din Parcul Regina

300,00 0,00

0,00

0,00

300,00 0,00

200,00 0,00

200,00 0,00

0,00

0,00

7.)

Reabilitare terenuri de tenis din Parcul Regina Maria

950,00

870,00

0,00

0,00

950,00

870,00

100,00

80,00

100,00

80,00

0,00

0,00

8.)

R.K. Cladire P+1, strada Margeanului

1.690,00

1.680,00

0,00

0,00

1.690,00

1.680,00

100,00

80,00

100,00

80,00

0,00

0,00

9.)

Clădire Direcția de venituri (minoriți) - reconstrucție acoperiș (proiectare+executie)

HCL nr. 168 / 29.05.2019

7.615,00

7.000,00

78,00 0,00

7.537,00

7.000,00

3.650,00

4.600,00

3.650,00

4.600,00

10.)

Reamenajare Piata Agroalimentara ALBINA

4.600,00

4.400,00

0,00

0,00

4.600,00

4.400,00

100,00

80,00

100,00

80,00

0,00

0,00

11.)

Casa Iancu de Hunedoara, Piata Libertatii nr.18 -HCL nr. 164 / 31.05.2011

2.800,00

2.000,00

0,00

0,00

2.800,00

2.000,00

10,00 0,00

10,00 0,00

12.)

Amenajare Fantana Arteziana Piata Revolutiei

600,00

550,00

0,00

0,00

600,00

550,00

600,00

550,00

600,00

550,00

13.)

Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem -Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial

2.900,00

2.000,00

0,00

0,00

2.900,00

2.000,00

2.800,00

2.000,00

2.800,00

2.000,00

0,00

0,00

VIII

74.02. PROTECTIA MEDIULUI din care:

27.524,00 0,00

93,00 0,00

27.431,00 0,00

13.823,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00 0,00

0,00

0,00

815,00 0,00

3.008,00 0,00

74.02.05.01 SALUBRITATE

23.450,00 0,00

50,00 0,00

23.400,00 0,00

10.349,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349,00 0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

23.450,00 0,00

50,00 0,00

23.400,00 0,00

10.349,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349,00 0,00

b.

Dotari independente

23.000,00

0,00

23.000,00

10.100,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

100,00

1.)

Platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor in Municipiul Baia Mare

23.000,00

0,00

23.000,00

10.100,00

10.000,00

100,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

450,00

50,00

400,00

249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249,00

1.)

Studiu de oportunitate si fundamentare, documentatie de atribuire privind modalitatea de gestionare a unor

300,00

50,00

250,00

119,00

119,00

2.)

Amenajare rampa Sasar

150,00

0,00

150,00

130,00

130,00

74.02.06. Canalizarea si tratarea apelor reziduale

23,00 0,00

0,00

0,00

23,00 0,00

23,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00 0,00

0,00

0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

23,00

0,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

23,00

0,00

23,00

23,00

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

1.)

Sprijin pt. pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pt. proiectul regional de

23,00

0,00

23,00

23,00

23,00

0,00

74.02.50. Alte servicii in domeniul protectiei mediului

4.051,00 0,00

43,00 0,00

4.008,00 0,00

3.451,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

792,00 0,00

2.659,00 0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

4.051,00

43,00

4.008,00

3.451,00

0,00

0,00

0,00

792,00

2.659,00

b.

Dotari independente

3.081,00

43,00

3.038,00

2.652,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2.352,00

1.)

Retea de transport transfrontalier ecologic HUSKROUA /1702/7.1/0063

600,00

0,00

600,00

543,00

300,00

243,00

2.)

Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru

2.481,00

43,00

2.438,00

2.109,00

2.109,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

970,00

0,00

970,00

799,00

0,00

0,00

0,00

492,00

307,00

3.)

Utilizarea potentialului de biomasa din Zona

Metropolitana Baia Mare prin realizarea unei Instalatii

800,00

0,00

800,00

789,00

492,00

297,00

5.)

Amenajare parau Craica

170,00

0,00

170,00

10,00

10,00

IX

84.02. TRANSPORTURI din care:

565.726,00

423.063,00

16.593,00

14.701,00

549.133,00

408.362,00

48.604,00

42.250,00

0,00

0,00

20.309,00

19.400,00

0,00

0,00

24.959,00

21.000,00

3.336,00

1.850,00

84.02.03.01. DRUMURI SI PODURI

1.520,00

1.038,00

106,00

10,00

1.414,00

1.028,00

1.195,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.195,00

1.000,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

1.520,00

1.038,00

106,00

10,00

1.414,00

1.028,00

1.195,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.195,00

1.000,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

320,00

1,00

319,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1.)

Reabilitare arhitecturala pod strada Industriei

200,00

0,00

200,00

50,00

50,00

2.)

Pod - strada Limpedea

120,00

1,00

119,00

50,00

50,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.200,00

1.038,00

105,00

10,00

1.095,00

1.028,00

1.095,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.095,00

1.000,00

1.)

Protectie de mal si sprijinire de drum strada Valea

1.200,00

105,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HCL nr. 270 / 31.07.2019

1.038,00

10,00

1.028,00

1.000,00

1.000,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

84.02.03.02. TRANSPORT IN COMUN

78.750,00 0,00

0,00

0,00

78.750,00 0,00

96,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,00 0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

78.750,00 0,00

0,00

0,00

78.750,00 0,00

96,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,00 0,00

b.

Dotari independente

76.810,00

0,00

76.810,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

1.)

Troleibuze articulate 18 m

21.450,00

0,00

21.450,00

1,00

1,00

2.)

Autobuze articulate 18 m

13.400,00

0,00

13.400,00

1,00

1,00

3.)

Autobuze solo 12 m

25.450,00

0,00

25.450,00

1,00

1,00

4.)

Autobuze max 9 m

13.700,00

0,00

13.700,00

1,00

1,00

5.)

Microbuze

1.310,00

0,00

1.310,00

1,00

1,00

6.)

Autospeciala interventie

1.500,00

0,00

1.500,00

1,00

1,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

1.940,00

0,00

1.940,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

1.)

Extinderea infrastructurii de transport in teritoriul SDL (GAL)

1.840,00

0,00

1.840,00

10,00

10,00

3.)

Studiu de optimizare a transportului public de persoane

100,00

0,00

100,00

80,00

80,00

84.02.03.03. STRAZI

463.793,00

420.223,00

16.104,00

14.691,00

447.689,00

405.532,00

45.678,00

40.400,00

0,00

0,00

20.309,00

19.400,00

0,00

0,00

24.959,00

21.000,00

410,00 0,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

463.793,00

420.223,00

16.104,00

14.691,00

447.689,00

405.532,00

45.678,00

40.400,00

0,00

0,00

20.309,00

19.400,00

0,00

0,00

24.959,00

21.000,00

410,00 0,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

2.585,00

0,00

2.585,00

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380,00

6.)

Amenajare infrastructura urbana zonala la nivel de SDL (GAL)

1.595,00

0,00

1.595,00

10,00

10,00

20.)

Prelungire strada Brazilor

150,00

0,00

150,00

20,00

20,00

23.)

Prelungire strada Horea

160,00

0,00

160,00

49,00

49,00

24.)

Prelungire strada Luminisului

160,00

0,00

160,00

50,00

50,00

25.)

Prelungire bulevardul Republicii

160,00

0,00

160,00

60,00

60,00

26.)

Prelungire strada Pasunii

160,00

0,00

160,00

60,00

60,00

27.)

Reabilitare strada Victoriei (tronson b-dul Decebal - b-dul Independentei)

200,00

0,00

200,00

131,00

131,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

461.208,00

420.223,00

16.104,00

14.691,00

445.104,00

405.532,00

45.298,00

40.400,00

0,00

0,00

20.309,00

19.400,00

0,00

0,00

24.959,00

21.000,00

30,00 0,00

1.)

Cresterea mobilitatii urbane durabile prin extinderea si crearea benzilor dedicate transportului in comun in HCL nr. 413 / 31.10.2019

84.084,00

77.723,00

149,00 0,00

83.935,00

77.723,00

8.419,00

7.000,00

8.409,00

7.000,00

10,00 0,00

2.)

Cresterea mobilitatii urbane durabile prin modernizarea si crearea benzilor dedicate transportului in comun in HCL nr. 489 / 26.11.2019

63.371,00

57.064,00

287,00 0,00

63.084,00

57.064,00

6.347,00

5.000,00

6.337,00

5.000,00

10,00 0,00

3.)

Cresterea mobilitatii urbane durabile prin modernizarea si crearea benzilor dedicate transportului in comun in HCL nr. 491 / 26.11.2019

102.127,00

94.275,00

613,00 0,00

101.514,00

94.275,00

10.223,00

9.000,00

10.213,00

9.000,00

10,00 0,00

4.)

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere,Sasar 1 (delimitare str.I.Maniu-str. V.Babes-str.I.L.Caragiale-str.Victoriei), Sasar 2 (delimitare str.V.Babes-str.I.L.Caragiale-str.A.Odobescu-str.Victoriei) Sasar 3 HCL nr. 4 / 20.01.2015

32.790,00

29.778,00

824,00

769,00

31.966,00

29.009,00

4.231,00

4.000,00

4.231,00

4.000,00

0,00

0,00

5.)

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere, zonele:

Vasile Alecsandri, Bilascu si Moldovei - pachet 3

HCL nr. 187 / 30.04.2015

65.571,00

59.551,00

2.373,00

2.323,00

63.198,00

57.228,00

5.675,00

5.000,00

5.675,00

5.000,00

0,00

0,00

6.)

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere, zonele: cartierul Garii, zona delimitata de str. Garii, str.C-tin HCL nr. 224 / 27.05.2015

17.031,00

15.435,00

5.070,00

4.999,00

11.961,00

10.436,00

4.002,00

4.000,00

4.002,00

4.000,00

0,00

0,00

7.)

Sistematizare infrastructura rutiera in cartiere, zonele: HCL nr. 188 / 30.04.2015

20.019,00

18.162,00

29,00 0,00

19.990,00

18.162,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

8.)

Cresterea accesibilitatii urbane a cartierului Ferneziu si Firiza din municipiul Baia Mare prin modernizarea sistemului de transport public. Modernizarea structurii HCL nr. 6 / 20.01.2015

76.215,00

68.235,00

6.759,00

6.600,00

69.456,00

61.635,00

1.401,00

1.400,00

1.401,00

1.400,00

0,00

0,00

84.02.50. ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL

21.663,00

1.802,00

383,00 0,00

21.280,00

1.802,00

1.635,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.635,00

850,00

C.

Alte cheltuieli de investitii

21.663,00

1.802,00

383,00 0,00

21.280,00

1.802,00

1.635,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.635,00

850,00

b.

Dotari independente

16.916,00

315,00

16.601,00

701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.)

Sistem de orientare si marcaj stradal - Furnizare placute indicatoare si a suporturilor placilor componente ale sistemului de orientare si marcaj stradal

6.916,00

315,00

6.601,00

700,00

700,00

2.)

Refugii pentru calatori - Statii de autobuz

10.000,00

0,00

10.000,00

1,00

1,00

c.

Cheltuieli pt. elaborarea SPF, SF si a altor studii

2.739,00

0,00

2.739,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1.)

Management de trafic si siguranta pupolatiei in M.B.M.

2.289,00

0,00

2.289,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

- Denumirea obiectivului

- Nr. si data actului de aprobare

Valoare totală

Realizări preliminare la 31.12.2019

Rest de executat

PROGRAM 2020

Capacități

Termen PIF

Total 2020 (col.6 la col.10)

din care finanțate din:

Surse proprii (subvenții)

Credite

Alte surse constituite cf. legii

Alocații bugetare

bancare interne

bancare externe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.)

Master plan general de transport in M.B.M.

450,00

0,00

450,00

1,00

1,00

e.

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

2.008,00

1.802,00

68,00 0,00

1.940,00

1.802,00

933,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

933,00

850,00

2.)

Semaforizare treceri de pietoni

1.500,00

1.400,00

0,00

0,00

1.500,00

1.400,00

500,00

450,00

500,00

450,00

7.)

Punte pietonala peste raul Sasar - R.K. HCL nr. 90 / 10.03.2020

508,00

402,00

68,00 0,00

440,00

402,00

433,00

400,00

433,00

400,00

Mare


Dr. ec. Catalin Chereches Primarul Municipiului Baia


ec. Carmen Pop

Director Executiv


ec. Cornelia Luca Director GeneralMUNICIPIUL BAIA MARE


DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE PUBLICĂ

DIRECȚIA INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824


Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Anexa nr. 5 la HCL 288/2020


APROBAT,

Ordonator de credite

Primar

Cătălin Cherecheș


Cap.51.02.

Lista poziției „Dotări independente”

Nr. crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri

U.M.

Cantitate

Valoare [lei]

1.

Program informatic impozite si taxe

buc

1

20.000

2.

Bara protectie bena/pasageri spate

buc

1

4.800

3.

Inchidere bena

buc

1

6.900

4.

Protectie bara fata

buc

1

2.700

5.

Stergatoare profesionale

buc

4

12.033

6.

Server

buc

2

57.000

7.

Mutifuncțional color A3

buc

7

112.000

8.

Sistem electronic de dirijare si ordonare

buc

1

29.750

9.

P C

buc

50

150.000

10.

Aparat foto Canon EOS 1200D

buc

3

8.000

11.

Router Cisco 890

buc

1

4.000

12.

Switch Cisco

buc

1

3.000

13.

UPS APC 1500VA

buc

1

4.000

14.

Nikon z7

buc

1

23.920

15.

Telefoane

buc

5

50.000

16.

Drona mavic

buc

1

7.611

17.

Microfon shenhaiser

buc

1

4.261

18.

Mobilier

set

1

334.626

19.

Autorizatii de Construire online

buc

1

42.000

20.

Echipament topografic tip statie

+ GPS

set

1

53.574

21.

Kit display tip LED de 43" cu mini PC si sitem de operare windows 10

set

1

4.165

22.

DATE INFRA 3D in fornat digital - scanare 3D City Baia Mare

buc

1

160.000

23.

Statie de flux sanitar complet

buc

2

95.000

25.

Autoturism

buc

1

165.000

26.

Microbuz

buc

1

353.000

27.

Autoutilitare

buc

7

697.660

28.

Baia Mare - centru de comunicare integrala cu cetateni

buc

1

40.000

29.

Integrare site-uri servicii publice/ directii in platforma Municipiului Baia Mare baiamare.ro

buc

1

50.000

TOTAL


2.495.000