Hotărârea nr. 287/2020

H.C.L. nr. 287 din 01.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici în faza P.T.E. pentru obiectivul de investiţii: “Amenajare Fântână Arteziană Piaţa Revoluţiei” în municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 287/2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici în faza P.T.E. pentru obiectivul de investiții: “Amenajare Fântână Arteziană Piața Revoluției” în municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 1 SEPTEMBRIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 337/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 337/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.320/2020 promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică, Direcția Utilități Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnic o-economice și indicatorii tehnico -economici, în faza P.T.E. pentru investiția: ““Amenajare Fântână Arteziană Piața Revoluției”” în municipiul Baia Mare, proiect elaborat de S.C. Saga Intellisoft SRL Baia Mare;

 • • Documentația tehnico-economică faza P.T.E. ““Amenajare Fântână Arteziană Piața Revoluției”” în municipiul Baia Mare, elaborată de S.C. Saga Intellisoft SRL Baia Mare;

 • • Avizul CTE nr. 13/01.09.2020;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investitii publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice,cu modificările și completările ulterioare, art.10, alin.4, lit.c);

 • • Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică, în faza P.T.E. pentru investiția: “Amenajare Fântână Arteziană Piața Revoluției” în municipiul Baia Mare cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • a) Valoarea totală a investiției: 480,014.0 lei TVA inclus, Din care C+M : 416,014.0 lei TVA inclus;

 • b) Durata de realizare a investiției: - 6 săptămâni ;

 • c) Capacități :

Suprafata amenajata = 554 mp

Duza Foam picior central 1 buc H=8m

Distribuitor L=10 m 1 buc nr. duze 10 buc cu H= 2 m

Distribuitor L=4 m - 2 buc: nr. Duze 8 buc cu H= 2m

Distribuitor L=3 m - 1 buc : nr. Duze 3 buc cu H = 6-8 m

Duze really big smooth 4 buc H = 8 m

Leduri : 25 buc + banda led

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Baia Mare, Direcția Utilități Publice și Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Utilități Publice;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Achiziții;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I