Hotărârea nr. 286/2020

H.C.L. nr. 286 din 01.09.2020 privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism de tip hybrid plug-in

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.286/2020

privind atribuirea unei autorizații taxi noi pentru un autoturism de tip hybrid plug-in

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 1 SEPTEMBRIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 316/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.316 /2020;

 • • Raportul de specialitate nr.316/2020, promovat de Biroul Transport Public și Protecție Civilă din cadrul Direcției Dezvoltare Publică, privind aprobarea atribuirii unei autorizații taxi noi pentru un autoturism de tip hybrid plug-in.

Având în vedere :

 • • Prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere ;

 • • Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;

 • • H.C.L. 459/2019 privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane și bunuri/mărfuri în regim de taxi în Municipiul Baia Mare;

 • • H.C.L. nr. 13/2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizații taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen;

 • • H.C.L. nr. 289 /2011 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al

Municipiului Baia Mare în conformitate cu cerințele Convenției Primarilor;

 • • H.C.L. nr. 8/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare”;

 • • H.C.L. nr. 202/2019 privind aprobarea proiectului și angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Cross-border green transport network - Rețea ecologică de transport transfrontalier, HUSKROUA /1702/7.1/0063”;

 • • Art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) și lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea de către Municipiul Baia Mare a unei autorizații taxi noi, cu numărul de ordine 852, pentru un autoturism de tip hybrid plug-in, transportatorului autorizat SC DAVID

URBAN TRANS SOLUTION SRL, în conformitate cu procedura de atribuire prevăzută de Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și a normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 356/2007.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Dezvoltare Publică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • SC DAVID URBAN TRANS SOLUTION SRL;

 • • Seviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I