Hotărârea nr. 285/2020

H.C.L. nr. 285 din 01.09.2020 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Asociația Origini Maramureș în vederea promovării și dezvoltării obiectivelor de interes turistic – cultural prin proiectul ”Drumul Maramureșului„ în Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.285/2020

privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Asociația Origini Maramureș în vederea promovării și dezvoltării obiectivelor de interes turistic - cultural prin proiectul ”Drumul Maramureșului„ în Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 1 SEPTEMBRIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 335/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.335/2020;

 • • Raportul comun al Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare -Serviciul Parteneriate Civice și al Direcției Patrimoniu, înregistrat sub nr. 90/2020 cu privire la aprobarea cooperării dintre Municipiului Baia Mare și Asociația Origini Maramureș în vederea promovării și dezvoltării obiectivelor de interes turistic - cultural prin proiectul ”Drumul Maramureșului„ în Baia Mare;

 • • Adresa Asociației Origini Maramureș înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 29134/10.08.2020 prin care se solicită încheierea unui Acord de cooperare în vederea

promovării și dezvoltării obiectivelor de interes turistic - cultural prin proiectul ”Drumul Maramureșului„ în Baia Mare.

Având în vedere:

 • • Art. 1, alin. (1), art. 20, lit. (c), (e), (f), (g), art. 39, alin. (1) lit. b) din Ordonanța 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin. (7), lit. d), alin. (9), lit. a) din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2 , art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare cu privire la promovarea și dezvoltarea obiectivelor de interes turistic - cultural prin proiectul ”Drumul Maramureșului„ în Baia Mare, prevăzut în Anexă, parte componentă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice și Direcția Patrimoniu.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice;

 • • Direcției Patrimoniu;

•Asociației Origini Maramureș;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  18

  Pentru

  18

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -

I