Hotărârea nr. 284/2020

H.C.L. nr. 284 din 01.09.2020 privind aprobarea proiectului <> finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 284/2020

privind aprobarea proiectului «Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>> finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 -

Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 1 SEPTEMBRIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 334/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.334/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 8133/24.08.2020 al Direcției Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipi ul Baia Mare>> finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 -Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat;

 • • Solicitarea de clarificare 8 înregistrată la DAS sub nr. 14163/20.08.2020 prin care se solicită documente specifice etapei de precontractare a proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona“Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare >>.

Având în vedere :

 • • H.C.L. nr. 75/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economica, în faza S.F, pentru investiția „Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire sociala în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare;

 • • H.C.L. 308/2019 privind aprobarea proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>> finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat;

 • • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și d e stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

 • • Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;

 • • Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);

 • • Ghidul Solicitantului - CondițH specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/4/2017/4/4.3/1;

 • • Art.129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin (4), lit f), alin. 14, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 2, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, nr. APEL proiecte POR/4/2017/4/4.3/1.

Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect și Direcția de Asistență Socială în vederea implementării în comun a proiectului, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>> în cuantum de 22.861.403,68 lei, inclusiv TVA din care:

a) Valoarea totală eligibilă în cuantum de 11.139.611,93 lei

b)Valoarea neeligibilă în cuantum de 11.721.791,75 lei

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Baia Mare, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 11.721.791,75 lei, inclusiv TVA, cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 222.792,24 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>>.

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona “Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>>, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Baia Mare.

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7 Se împuternicește domnul Primar Cătălin Cherecheș, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Baia Mare și al Partenerului de proiect.

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 9 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2019.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-