Hotărârea nr. 283/2020

H.C.L. nr. 283 din 24.08.2020 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral atribuit 128141, în suprafață de 2525 mp, cu un teren proprietatea SC CONSTRUROM SA, identificat prin C.F. 114196 Baia Mare, nr. cadastral 114196, în suprafață de 725 mp

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 283/2020

privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral atribuit 128141, în suprafață de 2525 mp, cu un teren proprietatea SC CONSTRUROM SA, identificat prin C.F. 114196 Baia Mare, nr. cadastral 114196, în suprafață de 725 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Prim arul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 333 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 333 /2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 962/08.2020, promovat de Serviciul Patrimoniu;

 • • Prevederile HCL nr. 247/2019 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul

unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare și proprietarii terenurilor situate în zona Pietrosul, perimetrul cuprins între Bd. Unirii, Bd. București și Str. Ghe. Bilașcu, nr. cadastral 101377, 101395, 120911, și ai terenurilor identificate prin nr. cadastral 115088, 119276, 114196, 113023 și 108115, situate în zona Cartierul Traian, zona Str. Munteniei, Str. Moldovei, pentru amenajare infrastructură rutieră, parcări și zone verzi;

 • • Adresa SC CONSTRUROM SA, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 12734/20.03.2020;

 • • C.U. nr. 702/17.06.2020, favorabil, pentru efectuare schimb teren între teren proprietatea Municipiului Baia Mare și teren proprietatea SC CONSTRUROM SA;

 • • Adresa nr. 28407/05.08.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

 • • Procesul-verbal nr. 27779/30.07.2020 al Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la acesta;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de ing. Surducan Florin, vizată de către O.C.P.I. Maramureș sub nr. 39290/06.08.2020;

 • • Raportul de evaluare nr. 21 /30.06.2020 întocmit de evaluator autorizat Marius Pantiș;

 • • Raportul de evaluare nr. 22/01.07.2020 întocmit de evaluator autorizat Marius Pantiș.

Având în vedere :

 • • Art. 863, art. 1763-1765 din Codul Civil;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară;

 • • Art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 296 alin. 2 , art. 355 și 363 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul nefavorabil al comisiei de buget, avizul favorabil comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală de parcelare a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, în suprafață de 2869 mp, identificat în CF nr. 118690 Baia Mare, nr. cadastral 118690, întocmită de ing. Surducan Florin, vizată de căte O.C.P.I. Maramureș sub nr. 39290/06.08.2020, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parcelele rezultate fiind următoarele :

Lot 1 - nr. cadastral atribuit 128141, în suprafața de 2525 mp;

Lot 2 - nr. cadastral atribuit 128142, în suprafață de 344 m.

Art. 2 Se reînscriu în domeniul privat al Municipiului Baia Mare parcele astfel rezultate, respectiv, Lot 1 - în suprafață de 2525 mp și Lot 2 - în suprafață de 344 mp.

Art. 3 Se însușesc Rapoartele de e valuare nr. 21/30.06.2020, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și nr. 22/01.07.2020, Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș, în vederea efectuării unui schimb de teren cu sultă, având ca obiect :

 • • Terenul proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 2869 mp, identificat prin C.F. nr. 118690 Baia Mare, nr. cadastral 118690, situat pe Str. Petofi Sandor, evaluat la o valoare de piață de 785.200 lei, echivalent a 162.100 EUR, reprezentând 56 EUR/mp;

 • • Terenul proprietatea SC CONSTRUROM SA, în suprafață de 725 mp, situat pe str. Munteniei, identificat prin CF nr. 114196 Baia Mare, nr. cadastral 114196, evaluat la o valoare de piață de 937.400 lei, echivalent a 194.300 EUR, reprezentând 268 EUR/mp.

Art. 4 Se ia act de Procesul-verbal nr. 27779/30.07.2020 al Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare , Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, prin care s-au negociat condițiile efectuării schimbului de teren și prin care s-a stabilit sulta în cuantum de 15.000 euro echivalent lei +Tva ce va fi achitata de copermutantul SC Construrom SRL.

Art. 5 Se aprobă efectuarea schimbului de teren cu sultă, între Municipiul Baia Mare și SC CONSTRUROM SRL, terenurile fiind identificate astfel:

 • • Teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, identificat prin nr. cadastral atribuit 128141, în suprafață de 2525 mp, lot.1 din CF118690, din nr. cadastral 118690 conform documentatie cadastrală vizată de căte O.C.P.I. Maramureș sub nr. 39290/06.08.2020, trece în proprietatea SC CONSTRUROM SA ;

 • • Teren proprietatea SC CONSTRUROM SA, identificat prin CF nr. 114196 Baia Mare, nr.

cadastral 114196, în suprafață de 725 mp, trece în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare.

Art. 6 Se aprobă valoarea sultei la suma de 15.000 EURO, echivalent în lei la cursul oficial al BNR din ziua anterioară plății, la care se adaugă TVA, sumă stabilită conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, în baza Rapoartelor de Evaluare întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, sumă care va fi achitată de către copermutantul SC CONSTRUROM SA, în contul Municipiului Baia Mare.

(1) Plata sultei se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri copermutantului, în lei, la cursul oficial al BNR din ziua anterioară plății, actul autentic de schimb urmând a fi încheiat ulterior plății.

(2) Nerespectarea termenului de plată prevăzut la aliniatul precedent, duce la încetarea aplicabilității prezentei hotărâri.

Art. 7 Terenul în suprafață de 725 mp, identificat prin CF nr. 114196 Baia Mare, nr. cadastral 114196, dobândit prin schimb, conform prezentei hotărâri, trece din domeniul privat, în domeniul public al Municipiul Baia Mare, și se completează în mod corespunzător HCL 310/2001.

Art.8 Taxele ocazionate de încheierea actelor în formă autentică, vor fi suportate de SC CONSTRUROM SA.

Art.9 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea documentelor autentice necesare realizării schimbului de teren cu sultă care face obiectul prezentei hotărâri.

Art.10 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare încheierii contractului în formă autentică.

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Utilități Publice;

 • • Direcția Proiecte;

 • • SC CONSTRUROM SA, Bd. București nr. 124, Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  17

  împotrivă

  3

  Abțineri

  1