Hotărârea nr. 282/2020

H.C.L. nr. 282 din 24.08.2020 privind aprobarea modificării HCL nr.255/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici conform PT+DDE

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 282/2020

privind aprobarea modificării HCL nr.255/2019 privind aprobarea actualizării bugetului

proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, urmare a modificării indicatorilor tehnico-economici conform PT+DDE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 332 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 332/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 8211/2020, al Serviciului Managementul Proiectelor din cadrul Direcției Proiect;

 • • HCL nr.255/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”

 • • HCL nr. 339/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare -Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”

 • • HCL nr. 218/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.275/2017 privind

aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”

 • • HCL nr. 275/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”

Având în vedere :

 • • Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achiziție publică/ sectorială

 • • Contractul de finanțare nr. 2941/31.08.2018 privind proiectul Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, cod SMIS 114990

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;

 • • Programul Operațional Regional 2014 - 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

 • • Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);

 • • Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

 • • Necesitatea actualizării bugetului proiectului raportat la costurile estimate pe categorii de lucrări și pe articole conform proiectului tehnic finalizat și aprobat, deoarece aceste sume nu au fost cuprinse în sumele de suplimentare a bugetului, ce a fost aprobat prin HCL nr.255/2019;

 • • Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

 • • Art. 129, alin. (1)., alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 255/2019 și care va avea următorul conținut:

"Art. 2 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, în cuantum de 5.670.181,59 lei (inclusiv TVA);"

Art. II. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 255/2019 și care va avea următorul conținut:

"Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect în sumă totală de 1.908.593,91 inclusiv TVA, pentru achitarea:

 • - Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.831.826,81 lei, inclusiv TVA.

 • - Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.767,10, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr.255/2019 rămân neschimbate.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Economică și Serviciul Administrare Unități de Învățămînt din cadrul Municipiului Baia Mare.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrare Unități de Învățământ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-