Hotărârea nr. 281/2020

H.C.L. nr. 281 din 24.08.2020 privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 281/2020

privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 318/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 318/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 318/2020 al Serviciului Juridic privind prelungirea duratei mandatului Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL

Având în vedere :

 • • H.C.L. nr. 261/2018 privind înfiintarea unei societăți cu răspundere limitată care are drept

scop administrarea de incubatoare de afaceri;

 • • H.C.L. nr. 152/2020 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societății Baia

Mare Activ SRL;

 • • O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor  publice, cu

modificarile si completarile ulterioare;

 • • Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

 • • Faptul că, mandatul administratorului provizoriu al societății Baia Mare Activ S.R.L. expiră la data de 02.10.2020, iar Consiliul de Administrație al societății Baia Mare Activ S.R.L nu a fost selectat;

 • • art. 129 alin.(1), alin.(2), litera a), alin.(14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Rezultatul votului exprimat verbal;

 • • Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea perioadei privind mandatul în calitate de administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL al d-lui Pece Paul Adrian, cetățean .., născut la data de ..., în ..., județul ..., domiciliat în localitatea ..., strada .., nr. .., județul ..., posesor al .., seria .., nr. .., eliberat de ..., la data de ..., CNP ..., cu două luni de la data expirării mandatului administratorului, respectiv, până la data de 03.12.2020.

Art.2  Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ SRL, conform art. 1, prevăzut în

Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3  Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare, dl. dr. ec. Cătălin Cherecheș, cetățean ..., născut

la data de......, în.....domiciliat în ., str. ., nr.., județul ., posesor al .., seria ., nr. ., eliberat

de....., la data de....., CNP......, să semneze în numele și pe seama Municipiului Baia Mare, Actul

constitutiv actualizat al societății Baia Mare Activ S.R.L.

Art.4. Se împuternicește doamna Mitre Nicoleta, cetățean ., născută la data de .., în localitatea .....,

domiciliată în .., strada ., nr. .., județul ., posesoare al ., seria ., nr.., eliberat de ..., la data de .., CNP ., să îndeplinească toate formalitățile privitoare la înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor, în conformitate cu prezenta hotărâre.

Art.5 Taxele necesare înregistrării la Registrul Comerțului Maramureș a mențiunilor, în conformitate cu prezenta hotărâre, vor fi suportate de către societatea Baia Mare Activ SRL.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;

 • • Persoanele nominalizate în prezenta hotărâre.

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

13

Pentru

13

împotrivă

-

Abțineri

-

I