Hotărârea nr. 280/2020

H.C.L. nr. 280 din 24.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI- ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr. F.N, iniţiator: SC RENTAS LOCO SRL, KLOCZA TIBERIU, PETREHUȘ VASILE VALER, LIETNER - PAPP GABRIELA, SC SILK CONTACT SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 280/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI- ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr. F.N, inițiator: SC RENTAS LOCO SRL, KLOCZA TIBERIU, PETREHUȘ VASILE VALER, LIETNER - PAPP GABRIELA, SC SILK CONTACT SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 301 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 301 /2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, nr.48028 din 25.05.2020, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI- ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr. F.N, identificat prin C.F. nr. 120628, 113712, 111443, 109178, 108089, 103513, 102580 Baia Mare, nr-le cadastrale 120628, 113712, 111443, 109178, 108089, 7761, 102580, Inițiatori: SC RENTAS LOCO SRL, KLOCZA TIBERIU, PETREHUȘ VASILE VALER, LIETNER - PAPP GABRIELA, SC SILK CONTACT SRL, proiect nr.1457 elaborat de SC AMBIENT SRL, c.arh.Ovidiu Ciorna, Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.Alexandru Băban

 • • Solicitarea domnului Dărăbuș Ștefan cu domiciliul în județul Maramureș, orașul Baia Sprie, reprezentant al : SC RENTAS LOCO SRL, KLOCZA TIBERIU, PETREHUȘ VASILE VALER, LIETNER - PAPP GABRIELA, SC SILK CONTACT SRL, înregistrată sub nr. 48028 din 13.12.2019, cu revenirile și completările ulterioare.

Având în vedere :

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 6 din 22.01.2020

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de u rbanism -Plan Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI- ACTIVITĂȚI

PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr. F.N,

 • • Îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI-ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI ȘI MIJLOCII, DISTRIBUȚIA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR ȘI MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI PRESTĂRI DE SERVICII”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr. F.N, identificat prin C.F. nr. 120628, 113712, 111443, 109178, 108089, 103513, 102580 Baia Mare, nr-le cadastrale 120628, 113712, 111443, 109178, 108089, 7761, 102580, Inițiatori: SC RENTAS LOCO SRL, KLOCZA TIBERIU, PETREHUȘ VASILE VALER, LIETNER - PAPP GABRIELA, SC SILK CONTACT SRL, proiect nr.1457 elaborat de SC AMBIENT SRL, c.arh.Ovidiu Ciorna, Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.Alexandru Băban, în conformitate cu Anexele 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5  Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6  Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic

Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef ;

 • • SC RENTAS LOCO;

 • • KLOCZA TIBERIU;

 • • PETREHUȘ VASILE VALER;

 • • LIETNER - PAPP GABRIELA

 • • SC SILK CONTACT;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

I

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  19

  Pentru

  17

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1

  Nu a votat

  1

I

MUNICIPIUL BAIA MARE


ARHITECT ȘEF

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824

|Nr. 41339/23.01.2020

Ca urmare a cererii adresate de SC RENTAS LOCO SRL, cu sediul în județul Maramureș, municipiul Baia Mare,                                                          , înregistrată la nr.

41339 din 24.10.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 6 din 23.01.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal "EXTINDERE INTRAVILAN BD. INDEPENDENȚEI-ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI Șl MIJLOCII, DISTRIBUȚIA Șl DEPOZITAREA BUNURILOR Șl MATERIALELOR, CERCETARE INDUSTRIALĂ, ACTIVITĂȚI

COMERCIALE Șl PRESTĂRI DE SERVICII", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr. F.N, identificat prin C.F. nr. 120628, 113712, 111443, 109178, 108089, 103513, 102580 Baia Mare, nr-le cadastrale 120628, 113712, 111443, 109178, 108089, 7761, 102580.

Inițiatori:

 • • SC RENTAS LOCO SRL, Baia Mare,

. KLOCZA TIBERIU, Baia Mare,

. PETREHUȘ VASILE VALER, Satu Mare,

. LIETNER- PAPP GABRIELA, Baia Mare,

. SC SILK CONTACT SRL, Baia Mare,

Proiectant:

 • • SC AMBIENT SRL, c.arh.Ovidiu Ciorna

 • • Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.Alexandru Băban

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

 • • Teritoriul studiat, este delimitat la nord de bd. Independentei, la vest este delimitat de pârâul Valea Borcutului, la est de teren proprietate privată, iar la sud teritoriul este delimitat de terenuri proprietate privată, conform planului de situație anexă la prezentul aviz.

 • • Suprafața totală a zonei studiate este de cca. 20.600 mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 349 / 1999: zona studiată este cuprinsă în extravilanul municipiului Baia Mare.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

. U.T.R. : A3 - ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE ÎN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI SI MIJLOCII , DISTRIBUȚIEI SI DEPOZITĂRII BUNURILOR SI MATERIALELOR , CERCETĂRII INDUSTRIALE SI ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE Șl PRESTĂRILOR DE SERVICII

CARACTERUL ZONEI

Zona este formată din suprafețe agricole abandonate cu un potențial deosebit pentru dezvoltarea industrială de producție, comerț și servicii a municipiului Baia Mare.

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE

Se admit funcțiuni de interes general:

Activitățile actuale vor fi permise in continuare.

 • • Activități de producție desfășurate în construcții industriale mici si mijlocii, distribuția si depozitarea bunurilor si materialelor, cercetarea industrială și activități comerciale ;

 • • Activități de prestări servicii si alimentație publică : hotelier, recreativ, sport, agrement etc

 • • sedii de companii și firme in clădiri specializate pentru birouri;

 • • parcaje;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • • servicii avansate manageriale, tehnice si profesionale;

 • • servicii pentru cercetare-dezvoltare;

 • • servicii financiar-bancare si de asigurări;

UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări

 • • orice alte funcțiuni decât cele prevăzute la articolele 1 si 2.

 • • se interzice amplasarea locuințelor;

 • • orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea rapidă a apelor meteorice.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • • se va menține parcelarul existent.

Parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

 • • parcela are suprafața minimă de 1500 mp si un front la stradă de minim 15,0 m.

 • • pentru asigurarea accesului carosabil la fiecare parcelă se reglementează servitute de trecere pentru toate proprietățile componente P.U.Z. pe limita de proprietate paralelă cu Bd.

Independenței cu o lățime de 7 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • • clădirile vor fi retrase de la aliniament la o distanță de cel puțin 7.0 metri față de calea de acces;

 • • 22,0 metri față de axul bd. Independenței;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • • este posibilă construirea pe limitele laterale ale parcelei.

 • • Acordul proprietarilor este instituit prin acceptul Planului Urbanistic Zonal;

 • • în cazul în care se amplasează clădiri la distanța față de limitele laterale se admite numai realizarea cu o retragere fata de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe dar nu mai puțin de 3.0 metri;

 • • clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe dar nu mai puțin de 5.0 metri;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

 • • clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu minim jumătate din înălțimea la cornișe a celei mai înalte dintre ele;

circulatii si accese

 • • pentru asigurarea accesului carosabil la fiecare parcela se reglementează servitute de trecere pentru toate proprietățile componente P.U.Z. pe limita de proprietate paralela cu Bd.

Independentei cu o lățime de 7 m.

 • • In acest mod este asigurat accesul direct din Bd. Independentei cu intrare pe proprietatea SILK CONTACT SRL - sens unic spre limita sudica a zonei studiate - si ieșire în Bd.Independenței pe proprietatea KLOCZA .

 • • este asigurat accesul în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare. STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

 • • staționarea autovehicolelor necesare funcționarii diferitelor activitati, conform normelor, se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • • se vor asigura locuri de parcare in funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor in condițiile art.33 din HG 525/1996 respectiv P132/1993 ;

 • • aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor cu o lungime maxima de 25 m vor avea o lățime minima de 3,5 m iar cele cu lungimi mai mari vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire si suprafețe pentru manevre de întoarcere ;

 • • se vor asigura accese pentru autospecialele in caz de incendiu , dimensionate conform normelor pentru trafic ;

 • • staționarea vehicolelor se admite in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 • • Regim de înălțime maxim admis : P+2

 • • înălțimea maximă admisă la cornișă : 10 m

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • • Noile clădiri vor avea volumetria simplă, culorile folosite nu vor fi stridente, conform codurilor de culoare stabilite;

 • • Noile clădiri care se vor realiza cu tehnicile si materialele contemporane se vor incadra in specificul zonei in care sunt inserate, fara a crea pastise arhitecturale - copii, imitatii lipsite de valoare.

 • • se vor utiliza materiale de calitate, nu vor fi admise lucrări provizorii sau improvizate în nici un fel de situație.

 • • Se vor folosi materiale naturale: piatra, lemn, țigla ceramica sau țigla de beton de culoare cărămiziu sau maro.

 • • anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

 • • se interzice folosirea azbocimentului;

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • • toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico - edilitare publice în măsură realizării acestora.

 • • toate noile branșamente vor fi realizate îngropat.

 • • se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor prin rigole si pante spre șanț.

 • • în situația echipării individuale, se va respecta distanța de 10 m între puț forat apă si construcțiile învecinate, inclusiv fosa septică sau bazinul vidanjabil;

 • • în cazul realizării de piscine, apa uzată va fi deversată într-un decantor amenajat pe parcela beneficiarului

 • RESTRICȚIA TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE IMPUSĂ DE LINIA ELECTRICĂ AERIANA DE MEDIE TENSIUNE CARE TRAVERSEAZĂ PROPRIETĂȚILE COMPONENTE P.U.Z. VA FI ELIMINATĂ PUPA MODIFICAREA TRASEULUI LINIEI ELECTRICE ÎNCÂT SĂ NU AFECTEZE SUPRAFAȚA EDIFICABILA PROPUSA - SE PROPUNE TRASEU SUBTERAN .

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • • Spațiile libere din incinte vor fi plantate

 • • Suprafața de spațiu verde va fi de 30% minim pe parcela ;

 • • gradul de ocupare va fi de maxim 70% pe parcela ;

ÎMPREJMUIRI

 • • împrejmuirile vor fi spre stradă de maxim 2,00 m înălțime, din care un soclu opac de maxim 0.60 m. și o parte transparentă realizată din fier sau lemn, dublate eventual cu gard viu;

 • • împrejmuirile dintre proprietăți pot fi opace și de maxim 2,00 m înălțime

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

• POT maxim = 60%,

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

 • • CUT maxim = 2 mp Adc/mp teren

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.11.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:

 • • Nu este cazul.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Documentație

PLAN URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE

Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării.

PLAN URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE INTRAVILAN B-DUL INDEPENDENTEI

A3 - ACTIVITATI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE IN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI SI MIJLOCII , DISTRIBUȚIEI SI DEPOZITARII BUNURILOR SI MATERIALELOR , CERCETĂRII INDUSTRIALE SI ACTIVITATILOR COMERCIALE SI PRESTĂRILOR DE SERVICII

Amplasament:

Mun.Baia Mare, Bd.Independentei nr. FN , Jud. Maramureș

Beneficiar. RENTAS LOCO

KLOCZA TIBERIU

PETREHUS VASILE VALER

LIETNER-PAPP GABRIELA

SILK CONTACT

Inițiatorii lucrării:

MIHUT CALIN MARIUS

MIHUT GABRIEL COSMIN

Proiectantul general. SC AMBIENT SRL,

Data elaborării. 2017

U.T.R. : A3 - ACTIVITATI PRODUCTIVE DESFĂȘURATE IN CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MICI SI MIJLOCII , DISTRIBUȚIEI SI DEPOZITARII BUNURILOR SI MATERIALELOR , CERCETĂRII INDUSTRIALE SI ACTIVITATILOR COMERCIALE SI PRESTĂRILOR DE SERVICII

GENERALITĂȚI : CARACTERUL ZONEI

Zona este formata din suprafețe agricole abandonate .

Potențialul deosebit al acestei zone pentru dezvoltarea industriala de producție , comerț si servicii a municipiului BAIA MARE impune realizarea a Planului Urbanistic Zonal, pentru construirea in interiorul parcelei beneficiarului a obiectivelor amintite . Prevederile prezentului regulament ( care provin din considerente de ansamblu asupra localității si zonei limitrofe ) vor fi preluate, dezvoltate si detaliate prin regulamentul P.U.Z.

Zona se compune din o singura .unitate teritoriale de referința .

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Se admit funcțiuni de interes general :

 • - Activitățile actuale vor fi permise in continuare .

 • - activitati de producție desfășurate in construcții industriale mici si mijlocii , distribuției si depozitarii bunurilor si materialelor, cercetării industriale si activitati comerciale ;

 • - activitati de prestări servicii si alimentație publica : hotelier, recreativ , sport, agrement etc

 • - sedii de companii si firme in clădiri specializate pentru birouri ;

 • - parcaje ;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - servicii avansate manageriale, tehnice si profesionale;

 • - servicii pentru cercetare-dezvoltare;

 • - servicii financiar-bancare si de asigurări;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări

orice alte funcțiuni decât cele prevăzute la articolele 1 si 2.

 • - se interzice amplasarea locuințelor;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • - se va menține parcelarul existent.

 • - parcela se considera construibila daca se respecta cumulativ următoarele condiții : - parcela are suprafața minima de 1500 mp si un front la strada de minim 15,0 m. - parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obtinuta de minim 4,0 m.___________________________________________________

pentru asigurarea accesului carosabil la fiecare parcela se reglementează servitute de trecere pentru toate proprietățile componente P.U.Z. pe limita de proprietate paralela cu Bd. Independentei cu o lățime de 7 m .

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - clădirile vor fi retrase de la aliniament la o distanta cel puțin 7.0 metri fata de calea de acces ;

 • - 22,0 metri fata de axul Bd. Independentei ;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - este posibila construirea pe limitele laterale ale parcelei acordul proprietarilor este instituit prin acceptul Planului Urbanistic Zonal ;___________

 • - in cazul in care se amplaseaza clădiri la distanta fata de limitele laterale se admite numai realizarea cu o retragere fata de limitele parcelei egala cu jumătate din inaltimea la cornișe dar nu mai puțin de 3.0 metri;

 • - clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la cornișe dar nu mai puțin de 5.0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu minim jumătate din inaltimea la cornișe a celei mai inalte dintre ele;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - pentru asigurarea accesului carosabil la fiecare parcela se reglementează servitute de trecere pentru toate proprietățile componente P.U.Z. pe limita de proprietate paralela cu Bd. Independentei cu o lățime de 7 m .

 • - In acest mod este asigurat accesul direct din Bd. Independentei cu intrare pe proprietatea SILK CONTACT SRL - sens unic spre limita sudica a zonei studiate - si ieșire in Bd.Independentei pe proprietatea KLOCZA .

 • - este asigurat accesul in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

 • - staționarea autovehicolelor necesare funcționarii diferitelor activitati, conform normelor, se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • - se vor asigura locuri de parcare in funcție de dedestinatia si de capacitatea construcțiilor in condițiile art.33 din HG 525/1996 respectiv P132/1993 ;

 • - aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor cu o lungime maxima de 25 m vor avea o lățime minima de 3,5 m iar cele cu lungimi mai mari vor fi prevăzute cu supralargiri de depășire si suprafețe pentru manevre de întoarcere ;

 • - se vor asigura accese pentru autospecialele in caz de incendiu , dimensionate conform normelor pentru trafic ;

 • - staționarea vehicolelor se admite in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice ;

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Regim de inaltime maxim admis : P+2

Se considera inaltimea unui nivel convențional de 3,3 m.

Inaltimea maxima adimisa la cornișă : 10 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - Noile clădiri vor avea volumetria simpla , culorile folosite nu vor fi stridente , conform codurilor de culoare stabilite ;

 • - Noile clădiri care se vor realiza cu tehnicile si materialele contemporane se vor încadra in specificul zonei in care sunt inserate, fara a crea pastise arhitecturale -copii, imitatii lipsite de valoare.

 • - se vor utiliza materiale de calitate, nu vor fi admise lucrări provizorii sau improvizate în nici un fel de situație.

 • - Se vor folosi materiale naturale: piatra, lemn, țigla ceramica sau țigla de beton de culoare cărămiziu sau maro

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

 • - se interzice folosirea azbocimentului ;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico - edilitare publice în măsură realizării acestora.

 • - toate noile branșamente vor fi realizate îngropat.

 • - se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor prin rigole si pante spre sânt.

 • - în situația echipării individuale, se va respecta distanta de 10 m între put forat apa si construcțiile învecinate, inclusiv fosa septica sau bazinul vidanjabil;

 • - în cazul realizării de piscine, apa uzata va fi deversată într-un decantor amenajat pe parcela beneficiarului____________________________________________________________

 • - RESTRICȚIA DE CONSTRUIRE IMPUSA DE LINIA ELECTRICA AERIANA DE MEDIE TENSIUNE CARE TRAVERSEAZĂ PROPRIETĂȚILE COMPONENTE P.U.Z. VA FI ELIMINATA DUPĂ MODIFICAREA TRASEULUI LINIEI ELECTRICE INCAT SA NU AFECTEZE SUPRAFAȚA EDIFICABILA PROPUSA - SE PROPUNE TRASEU SUBTERAN .

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile libere din incinte vor fi plantate

 • - suprafat de spațiu verde va fi ded 30% minim pe parcela ;

 • - gradul de ocupare va fi de maxim 70% pe parcela ;

ARTICOLUL 14. ÎMPREJMUIRI :

 • - împrejmuirile vor fi spre strada de maxim 2,00 m inaltime din care un soclu opac de maxim 0.60 m. si o parte transparenta realizata din fier sau lemn, dublate eventual cu gard viu; imprejmuirile dintre proprietăți pot fi opace si de maxim 2,00 m inaltime

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 60%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)CUT maxim = 2 mp Adc/mp teren întocmit:

c.arh. Ovidiu CIORNA