Hotărârea nr. 28/2020

H.C.L. nr. 28 din 31.01.2020 privind înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 28/2020

privind înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 33/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 33/2020;

  • • Raportul Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 33/2020, privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare.

Având în vedere:

  • • H.C.L. nr. 455/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare,

  • • Art. 129, alineatul (2), litera a) și alineatul (3) litera c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2 Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 455/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, se modifică corespunzător conform Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3 la prezenta.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Serviciul Resurse Umane.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

• Instituția Prefectului Județului Maramureș;

• Primarul Municipiului Baia Mare;

• Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

• Serviciul Resurse Umane;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1