Hotărârea nr. 279/2020

H.C.L. nr. 279 din 24.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Amplasare stație de telefonie mobilă, inclusiv racord electric” generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str Gării, nr. 6B, bloc 6B, F, iniţiator: Orange Romania SA

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 279/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Amplasare stație de telefonie mobilă, inclusiv racord electric” generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str Gării, nr. 6B, bloc 6B, F, inițiator: Orange Romania SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 326/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 326/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect șef - Serviciul Dezvoltare Urbană, înregistrat sub nr. 27720 din 30.07.2020, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de ”Amplasare stație de telefonie mobilă, inlcusiv racord electric” generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str Gării, nr. 6B, bloc 6B, F, identificat prin C.F. nr. 100082 Baia Mare, nr. topo: 2737/708, Proiect nr. C0078/2019, elaborat de S.C. Crodec S.R.L., arh. Cristian Oprita, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Emil Costin, inițiator: Orange Romania SA;

 • • Solicitarea subscrisei SC Orange Romania SA, cu sediul în Bucuresti, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47 - 53, sector 1, în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 27720/29.07.2020.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 32, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b), 48 și 56 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul

Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind

Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 16 din 18.06.2020;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic de Detaliu” Amplasare stație de telefonie mobilă, inclusiv racord electric” generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str. Gării, nr. 6B, bloc 6B, F;

 • • Art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Amplasare stație de telefonie mobilă, inclusiv racord electric”, generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str Gării, nr. 6B, bloc 6B, F, identificat prin C.F. nr. 100082 Baia Mare, nr. topo: 2737/708, Proiect nr. C0078/2019, elaborat de S.C. Crodec S.R.L., arh. Cristian Oprita, specialist cu drept de semnătură RUR: urb. arh. Emil Costin, inițiator: Orange Romania SA, în conformitate cu anexele 1,2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Memoriu de prezentare aferent P.U.D.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și de consultare a publicului nr. 37298/30.06.2020.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4   Valabilitatea Planului Urbanistic de Detaliu este de 36 luni de la data adoptării prezentei.

Art.5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate, va răspunde de includerea Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Sc Orange Romania SA, cu sediul în Bucuresti, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47 - 53, sector 1;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I