Hotărârea nr. 278/2020

H.C.L. nr. 278 din 24.08.2020 privind încheierea unui nou Contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 200.800 mp aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu, în favoarea CRH CIMENT (ROMANIA) SA

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 278/2020

privind încheierea unui nou Contract de închiriere pentru terenul în suprafață de 200.800 mp aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu, în favoarea CRH CIMENT (ROMANIA) SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 328/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 328/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 253/2020, întocmit de Direcția Patrimoniu -Serviciul Monitorizare Contracte și raportul nr. 329/2020, al Compartimentului Recuperare Creanțe,prin care se propune încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafață de 200.800 mp,situat la cariera Tăul Roșu, în favoarea CRH CIMENT (ROMANIA) SA;

 • • Solicitările CRH CIMENT (ROMANIA) SA, cu sediul în București,Piața Charles de Gaulle nr.15,sector 1,înregistrată cu nr.4165/04.02.2020 și 26547/21.07.2020 prin care cere prelungirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafață de 200.800 mp aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu ,respectiv oferta de preț de 550.000 lei /an.

Având în vedere :

 • • OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Licența de concesiune pentru exploatare nr.3137/04.03.2002 pentru Lafarge Agregate Betoane valabilă până la data de 04.03.2022;

 • • Procesul verbal din 01.02.2017 prin care s-a modificat și resemnat licența de mai sus pentru CRH Ciment România;

 • • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • Art. 6, 7 ,8 și art. 22 din Legea 85/2003 privind legea minelor;

 • • Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Art.108 , art.129 alin.2, lit.c, alin.14, art.355, art.362 alin.1 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței: „Art.3 - Se aprobă plata chiriei de 550.000 lei/an, sumă care se va plăti o singură dată, integral, pentru cei doi ani, la începutul derulării contractului.”

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui nou Contract de închiriere,pentru terenul, aferent bazei de exploatare cariera Tăul Roșu, în suprafață totală de 200.800 mp identificat prin CF 193 -Ferneziu,nr.topo 1267/1--3.300 mp,nr.topo 1267/2-3.527 mp și nr.topo 1269/1- 193.973 mp,în favoarea CRH CIMENT (ROMANIA) SA.

Art. 2 Se aprobă durata închirierii până la expirarea duratei licenței de concesiune pentru exploatare,respectiv 04.03.2022.

Art. 3 Se aprobă plata chiriei de 550.000 lei/an, sumă care se va plăti o singură dată, integral, pentru cei doi ani, la începutul derulării contractului.

Art. 4 Se aprobă inserarea în contractul de închiriere clauza potrivit căreia în situația în care terenul este necesar realizării unor investiții de către Municipiul Baia Mare, aprobate conform legilor în vigoare, contractul se va rezilia înainte de termen,cu o notificare de 30 de zile.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la :

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • CRH CIMENT (ROMANIA) SA;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

14

împotrivă

-

Abțineri

2

Nu a votat

1

I