Hotărârea nr. 277/2020

H.C.L. nr. 277 din 24.08.2020 privind darea în folosință gratuită, către Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului Baia Mare, a imobilului teren în suprafață de 340 mp, situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 277/2020

privind darea în folosință gratuită, către Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului Baia Mare, a imobilului teren în suprafață de 340 mp, situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre, inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 327/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 327/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 954/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune darea în folosintă gratuită, către Parohia Ortodoxa Înălțarea Domnului Baia Mare, a imobilului teren în suprafață de 340 mp, situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, identificat prin C.F. 121332 Baia Mare, nr. cadastral 121332;

 • • Adresa Parohiei Ortodoxe Înălțarea Domnului Baia Mare, prin preot paroh Nechita Marius, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 24853/08.07.2020;

 • • Extrasul de carte funciară C.F. 121332 Baia Mare;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1013/2020, favorabil pentru operatiuni notariale: atribuire în

folosință gratuită a terenului în suprafață de 340 mp în favoarea parohiei Ortodoxe Înălțarea Domnului;

 • • Plan de incadrare în zona, întocmit de topograf autorizat ing. Surducan Florin;

 • • H.C.L. nr. 363/2016.

Având în vedere:

 • • Art. 8, alin. 1 si 2, din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și re gimul general al cultelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Art. 5, pct. 1, a), art. 108, lit. d), art. 129, alin. 2, lit. c), alin. (6), lit. b), alin. 14, art. 136, art. 250, si art. 362, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 ani, a imobilului teren aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafață de 340 mp, situat în Baia

Mare, str. Dr. Victor Babeș, identificat prin C.F. 121332 Baia Mare, nr. cadastral 121332, având o valoare de inventar de 102.000,00 lei.

Art.2 Predarea - primirea terenului se va realiza pe baza de protocol încheiat între Municipiul Baia Mare și Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului, protocol ce va cuprinde următoarele clauze:

 • (1) Bunul transmis în folosință gratuită va fi destinat pentru desfășurarea slujbelor religioase în aer liber, precum și a celor care necesită înconjurarea bisericii la praznicele mari, conform tradiției ortodoxe.

 • (2) Predarea - primirea bunului se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin Protocol de predare - primire.

 • (3) Obligațiile titularului dreptului de folosință gratuită, Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului, cu privire la bunul preluat în folosință gratuită, sunt următoarele:

 • (a) Să folosească bunul potrivit destinației căreia i-a fost acordată folosința gratuită și să nu fie împrejmuit, având în vedere vecinătatea cu domeniul public.

 • (b) Să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru efectuarea controlului asupra bunului.

 • (c) Sa nu modifice bunul, în parte ori în integritatea lui.

 • (d) La încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit.

 • (e) Cheltuielile de întreținere a bunului, potrivit destinației sale, cad în sarcina titularului dreptului de folosință gratuită.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Economică;

 • • Parohia Ortodoxă Înălțarea Domnului, Baia Mare, Str. Dr. Victor Babes, nr. 15A;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I