Hotărârea nr. 276/2020

H.C.L. nr. 276 din 24.08.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent aleii de acces la blocul nr. 1, str. Gării

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 276/2020

privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent aleii de acces la blocul nr. 1, str. Gării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 325/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 325/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 948/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent aleii de acces la blocul nr. 1, str. Gării;

 • • Hotărârea nr. 188/2019 prin care s-a aprobat atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unor terenuri ocupate de alei, căi de acces și extinderi;

 • • Hotărârea nr. 413/2019 privind aprobarea proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea mobilității urbane prin extinderea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare>>;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing Kalmar Tiberiu.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,  recepție și înscriere în

evidențele de cadastru si carte funciară;

 • • Art. 108, art. 129, alin (2), lit.c), alin. 14, art. 286 și art. 287, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală de actualizare date, Plan de amplasament și delimitare -Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru terenul aflat în domeniul public al Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 125309 Baia Mare, nr. cad 10516, în suprafață de 20 mp, situat în Baia Mare, Bd. București, nr. 1 .

Art. 2 Se solicită radierea din CF nr. 125309 Baia Mare înscrierea de sub C1, a contractului de închiriere nr. 433 din 01.01.2007, având în vedere forma de proprietate publică și folosința terenului.

Art. 3  Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunic ă la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I