Hotărârea nr. 275/2020

H.C.L. nr. 275 din 24.08.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 30513 mp, aferent străzii Blidari, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 275/2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 30513 mp, aferent străzii Blidari, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 324/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 324/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 933/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 30513 mp, aferent străzii Blidari, ca aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile 4, 264 și 272 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 si Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011;

 • • H.C.L. nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată;

 • • Adresa nr. 13321/22.07.2020 prin care Regia Naționată a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Maramureș ne face cunoscut că tronsoanele 1, 2, 3 și 4, aferente străzii Blidari, fac parte din drumul auto forestier FE013, proprietatea publică a Statului Român;

 • • Planurile de amplasament și delimitare, întocmite de topograf autorizat ing. Bizo Tudor;

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, Anexa nr. 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere:

 • • Art. 2, alin. 3 din Ordonanța nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014;

 • • Art. 858 - 865 , din Codul Civil;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Art. 108, art. 129, alin (2), lit. c), alin. 14, art. 286 și art. 287, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 30513 mp, aferent străzii Blidari, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile 4, 264 și 272 (străzi cu macadam, străzi asfaltate și trotuare asfaltate) din Anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. nr. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011, după cum urmează:

 • - Tronson 5, str. Blidari - teren în suprafață de 22205 mp, conform Planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Tronson 6, str. BLIDARI - teren în suprafață de 8308 mp, conform Planului de amplasament și delimitare, Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2   Imobilele fără număr cadastral atribuit, descrise la art. 1 al prezentei, nu au fost înscrise în

Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art. 3  Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale, întocmite de ing. Bizo Tudor, la O.C.P.I.

Maramureș, în vederea atribuirii de numere cadastrale, actualizării datelor imobilelor și întabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 4 Se modifică și se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Consiliul Județean Maramureș;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

1

I