Hotărârea nr. 274/2020

H.C.L. nr. 274 din 24.08.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date și identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter nr. 4" şi terenul aferent în suprafaţă de 5280 mp

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 274/2020

privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date și identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter nr. 4" și terenul aferent în suprafață de 5280 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 323/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 323/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 934/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de actualizare date și identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4" și terenul aferent în suprafață de 5280 mp, identificat prin CF 106979 Baia Mare, nr. topo 2737/2202;

 • • Solicitarea Serviciului Administrare Unități de Învățământ privind actualizarea documentației cadastrale, motivat de faptul că Grădinița nr. 25 are în derulare un contract de proiectare;

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare, unde, la poziția 139 este înregistrată Gradinița nr. 25, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2012 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare, pentru anul școlar 20122013, precum și aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ și anexa acesteia, în care, la poziția 8, este înregistrată "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4";

 • • Protocolul de predare primire nr. 3421/2001, încheiat între Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș si Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, inregistrat sub nr. 160011/2001, prin care se predă Gradinița nr. 25 și terenul aferent;

 • • Planul de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1 , întocmit de topograf autorizat Pop Oana Florina.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 155, alin. 2 al Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin. 1, din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 858 - 865 din Codul Civil;

 • • Art. 5, alin. 1, lit. b, din Prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar;

 • • Art. 112 din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește documentația cadastrală de actualizare date - Plan de amplasament și delimitare -Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4" și terenul aferent în suprafață de 5280 mp, identificat prin CF 106979 Baia Mare, nr. topo 2737/2202, care se majorează de la 5174 mp la 5280 mp, ca urmare a masurătorilor efectuate în teren.

Art.2 Se identifică cu date de carte funciară Complexul imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4" și terenul aferent în suprafață de 5280 mp, format din C1, Gradiniță cu Program Prelungit nr. 25, P+1, compusă din 9 săli de grupă, bucătărie, o spălătorie, 4 grupuri sociale, 2 oficii alimentare, o magazie, un izolator, 2 săli de birouri, o sală pentru material didactic, 4 holuri, in suprafață construită desfășurată de 1431 mp și C2 - Corp de clădire P+E, compus din 4 săli de grupă, 2 holuri, birou, terasă, suprafața construită deșfăsurată 569 mp, imobil înscris în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziția 139, cu denumirea Gradinița nr. 25, situată în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare -coloana nr. 2, de la poziția nr. 139 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, care va avea următorul cuprins:

”Complexului imobiliar cu denumirea "Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Baia Mare, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4" și terenul aferent în suprafață de 5280 mp, format din C1, Gradiniță cu Program Prelungit nr. 25, P+1, compusă din 9 săli de grupă, bucătărie, o spălătorie, 4 grupuri sociale, 2 oficii alimentare, o magazie, un izolator, 2 săli de birouri, o sală pentru material didactic, 4 holuri, în suprafață construită desfășurată de 1431 mp și C2 - Corp de clădire P+E, compus din 4 săli de grupă, 2 holuri, birou, terasă, suprafața construită desfășurată 569 mp, imobil înscris în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziția 139, cu denumirea Grădinița nr. 25, situată în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, și terenul aferent în suprafață de 5280 mp".

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Arhitect Șef;

 • • Gradinița cu Program prelungit nr. 25, Aleea Jupiter, nr. 4;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

I

 • • Serviciul Administrație Publică Locală ;

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I