Hotărârea nr. 273/2020

H.C.L. nr. 273 din 24.08.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafată de 515 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str.Arinului nr.23, în favoarea proprietarului constructiei edificată pe acesta, doamna Osan Salustia

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 273/2020

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafată de 515 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în favoarea proprietarului constructiei edificată pe acesta, doamna Osan Salustia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de că tre Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 322/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 322/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 937/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafată de 515 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, identificat prin C.F.nr.101689 Baia Mare, nr.cadastral 101689, în favoarea proprietarului constructiei, casă de locuit, edificată pe acesta, numita Osan Salustia;

 • • Adresa doamnei Osan Salustia, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr.31609/12.09.2017, completata prin adresa nr. 23433/29.06.2020, prin care solicită constituirea unui drept de superficie pe terenul în suprafață de 515 mp, situat în Baia Mare;

 • • Certificatul de urbanism nr.649/09.06.2020, favorabil, pentru operatiuni notariale privind circulatia imobiliara: superficie;

 • • Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr.364/2016, privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafată de 515 mp, situat în Baia Mare;

 • • Declaratia notarială nr.2467/01.09.2017, dată la notar public Vladimir Mircea Bal, din care reiese anul edificării constructiei, 1985;

 • • Memoriu justificativ pentru constituirea dreptului de superficie întocmit de arhitect Băban Alexandru;

 • • C.F.nr.101689 Baia Mare;

 • • Adeverinta nr.30495/14690/01.09.2017, eliberată de Biroul Fond Funciar si Registru Agricol, din care reiese că la volumul 61 , pozitia 47, din Registru Agricol figurează doamna Osan Salustia, cu casă de locuit construită în anul 1974 si anexe gospodăresti;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Muresan Constantin.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2013, privind Regulamentul pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros,în favoarea proprietarilor de construcții case de locuit , amplasate pe terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare , în condițiile codului civil;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 410/2014 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 80/2013;

 • • Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2017, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.80/2013,pentru aprobarea regulamentului, pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea proprietarilor de constructii case de locuit , amplasate pe terenuri apartinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare.

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 446/2017, privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.80/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/2017, privind regulamentul pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea proprietarilor de constructii - case de locuit, amplasate pe terenuri apartinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare.

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 665/2018 privind stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor situate in municipiul Baia Mare, in zonele de impozitare delimitate

 • • Art. 693-702 din Codul Civil, Notiunea. (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

 • • Legea nr. 7/1996 a Cadastrului si Publicitatii Imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • Art. 108, lit.e, art.129, alin.(2), lit.c, alin. (14), art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și a comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul în suprafață de 515 mp, identificat C.F.nr.101689 Baia Mare, nr.cadastral 101689, în favoarea doamnei Osan Salustia, proprietara casei de locuit edificată pe acesta.

Art. 2 Prețul pentru superficia terenului, zona D, este cel stabilit prin H.C.L.nr.65/2017, de modificare a HCL nr 80/2013, având în vedere anul construirii casei de locuit si a garajului, respectiv anterior anului 1990.

Art. 3   (1) Dreptul de superficie se constituie pe o durata de 25 de ani.

 • (2) La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit.

 • (3) Pe durata constructiei, dreptul de superficie asupra terenului se transmite numai odata cu instrainarea dreptului de proprietate asupra constructiei.

Art. 4 Se împuterniceste Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractului de superficie în formă autentică.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Directia Economică;

 • • Osan Salustia, Baia Mare, Jud.Maramureș;

 • • Serviciul Administratie Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

1