Hotărârea nr. 272/2020

H.C.L. nr. 272 din 24.08.2020 privind însușirea și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 83, ocupat de balcon la uscatoria situată la parterul blocului, proprietatea numitei Dehenes Silvester Angelica Lăcrămioara, căsătorită Domsa Angelica Lăcrămioara

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 272/2020

privind însușirea și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 4 mp, situat în Baia Mare, , ocupat de balcon la uscatoria situat ă la parterul blocului, proprietatea numitei Dehenes Silvester Angelica Lăcrămioara, căsătorită Domsa Angelica Lăcrămioara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 321/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 321/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 939/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune insusirea si atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4 mp, identificat prin C.F. 104682 Baia Mare, nr. topo. 2817/357/120 situat în Baia Mare, ocupat de balcon la uscatoria situată la parterul blocului;

 • • Adresa nr. 22838/24.06.2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare, prin care numita Domsa Angelica Lăcrămioara, solicită însușirea și atestarea apartenenței la domeniul privat al

Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4 mp, ocupat de balconul aferent uscătoriei situate la parterul blocului;

 • • Contractul de Concesiune nr. 397/22.05.2008;

 • • Autorizatia de Construire nr. 537/04.07.2008;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 680/15.06.2020;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Salagean Andreea Renata;

 • • Cartea Funciară nr. 104682 Baia Mare, nr. topo 2817/357/117;

 • • Cartea Funciara nr. 100421 - C1 - U22 Baia Mare;

 • • Certificatul de atestare fiscală nr. 4305/24.06.2020.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 938/2020, din cadrul Primăriei Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 482/2020 conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 4 mp, identif icat prin nr. topo 2817/357/120, cuprins în C.F. 104682 Baia Mare nu face parte din imobilele situate pe raza municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, lit. b), art. 129, alin. (2), lit. c, alin (6), lit. b), alin. (14), art. 354, art. 355 si art. 362, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului, situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 83, identificat prin CF 104682 Baia Mare, nr. topo. 2817/357/119, cu suprafața de 3483 mp, după cum urmează:

 • - Nr. topo 2817/357/120, în suprafață de 4 mp:

 • - Nr. topo 2817/357/121, în suprafață de 3479 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4 mp, identificat prin C.F. 104682 Baia Mare, nr. topo 2817/357/120, aferent balcon, situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 83, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Sef - Direcția Urbanism;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Domsa Angelica Lacramioara, Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administratie Publică Locală;

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

Nu a votat

1

I