Hotărârea nr. 271/2020

H.C.L. nr. 271 din 24.08.2020 privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 271/2020

privind însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr. cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 320/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 320/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 162/ 03.08.2020 promovat de Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune însușirea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap.2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843

 • • H.C.L. nr 366/2018 privind inițierea procedurilor în vederea achiziționării a imobilului -clădire în suprafața de 93,00 mp și teren aferent în suprafață de 472,00 mp - situat în Municipiul Baia Mare, str.Victoriei nr.23/2 , înscris în C.F.nr.122907, nr.cadastral 122907.

Având în vedere :

 • • H.C.L. nr 4/2018 privind reorganizarea comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • Raportul de Evaluare nr. 2034 din data de 16.07.2020, întocmit de PBS Eval Consulting SRL pentru imobilul clădire - în suprafață de 93,00 mp și teren aferent în suprafata de 446,00 mp -situat în Municipiul Baia Mare, str.Victoriei nr.23 ap. 2 , înscris în C.F.nr. 124843, nr.cadastral 124843 din care a rezultat valoarea de 131.000 Euro, din care teren 49.500 Euro.;

 • • Procesul- verbal de negociere nr. 27790 din 30.07.2020 din care reiese faptul că proprietarul imobilului împreună și comisia au purtat negocieri privind prețul vânzării imobilului mai sus menționat;

 • • Art.29 ,alin.1 din Legea nr.98/2016 privind achizițile publice;

 • • Art.129, alin.1,alin.2, lit. (b), (c), alin.7, lit.(i), (j), (k), alin.14, art. 286 alin.4 din Ordonanța nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

 • • Art.14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul nefavorabil al comisiei de buget și avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței de consiliu local de modificare a art. 2, iar art. 3 se elimină în totalitate;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare nr. 2034 din data de 16.07.2020 pentru imobilul situat în Baia Mare str.Victoriei nr.23 ap. 2 imobil alcătuit din - casă de locuit - în suprafață construită de 93,00 mp, nr. cadastral 124843- C1 și teren aferent în suprafață de 446,00 mp, nr.cadastral 124843 înscrise în C.F. nr. 124843 prin care s-a stabilit valoarea de piață de 131.000 Euro, din care teren 49.500 Euro, conform grilei notarilor publici valoarea imobilului mai sus menționat este de 144.141 euro, - Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se însușeste Procesul-Verbal nr. 27790 din 30.07.2020 al comisiei de negociere numite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2018 - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și se aprobă prețul de cumpărare al imobilelor descrise la art. 1 la suma totală de 120.000 euro echivalent 590.000 lei la un curs mediu de 4,91lei/euro, sumă care se va achita în echivalent lei la cursul BNR din ziua anterioară încheierii actului autentic, într-o singură tranșă, precum și a sumelor pentru plata taxelor legale și notariale datorate de cumpărător, respectiv a onorariului pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare - cumpărare și a costurilor de întabulare, conform prevederilor legale.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare, cu punerea în aplicare a prezentei.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Direcția Economică,

Direcția Patrimoniu, Direcția Juridica Administratie publică Locala, comisia de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile, constituită la nivelul Municipiului Baia Mare.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • D-l Cătană Adrian Andrei, Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

15

împotrivă

-

Abțineri

3

Nu a votat

1

I