Hotărârea nr. 270/2020

H.C.L. nr. 270 din 24.08.2020 Privind însușirea Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 - monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, - imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1-5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407 și a Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 270/2020

Privind însușirea Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 -monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, - imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 -5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407 și a Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 331/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 331/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.165 /05.08.2020 promovat de Directia Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare prin care se propune însușirea Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 - monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, -imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1-5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407 și a Raportului de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, anexa 2 la prezenta hotărâre - imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1

Având în vedere :

 • • Hotararea Consiliului Județean nr.83/2020, înregistrata la Municipiul Baia Mare cu nr.16354/05.05.2020 prin care ne comunica ca aceasta institutie nu-si exercita dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric ,cod MM-II-m-A-04465,situat in Baia Mare ,Piata Libertatii nr.20,imobil alcatuit din teren in suprafata de 450 mp si constructiile aferente ,identificat prin C.F. nr.108002 Baia Mare,nr.topo 860 si 860-C1

 • • Hotararea Consiliului Judetean nr 64/2020, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr 14194/06.04.2020 prin care ni s-a comunicat faptul ca această instituție nu își exercită dreptul de preemțiune cu privire la imobilul situat pe strada Vasile Lucaciu nr 1.

 • • Adresa nr 286/24.02.2020 înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr 8143/25.02.2020 prin care Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură ne comunică faptul că nu își exercita dreptul de preemțiune privitor la imobilul monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466 situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții aferente.

 • • Hotărârea Consiliului Local nr 111/2020 prin care s-a aprobat exercitarea de către Municipiului Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Baia Mare str Vasile Lucaciu nr 1, imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap 1 -5, suprafață utilă totală de 465 mp și părti comune cu regim înălțime de P+1, monument istoric "Casa" cod: MM-II-m-B-04466.

 • • Hotărârea Consiliului Local nr 198/2020 prin care s-a aprobat exercitarea de către Municipiului Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric , cod MM-II-m-A-04465

situat în Baia Mare, Piața Libertății nr 20, imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente identificat prin C.F.108002 Baia Mare nr topo 860 și 860-C1.

 • • Cererea înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr.17470/15.05.2020 de d-na Platthy Katalin prin reprezentant d-l avocat Galea Szeremi Gabriel, prin care solicita Consiliului Local un răspuns privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Baia Mare str Vasile Lucaciu nr 1

 • • Raportul de evaluare întocmit de către PBS Eval Consulting întocmit în data de 29.04.2020 cu privire la imobilul situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr 1 monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, - imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 -5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407

 • • Raportul de evaluare întocmit de către PBS Eval Consulting în data de 24.07.2020 cu privire la imobilul situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, - imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1

 • • Procesul-verbal de negociere nr 18084 din data de 21.05.2020 încheiat în cadrul ședinței comisiei de licitație pentru închirieri, vânzări, concesionări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare mandatata prin HCL 45 din 7 februarie 2020, prin care a fost negociat prețul pentru cumpărarea imobilului situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr 1

 • • Procesul-verbal de negociere nr 27795 din 30.07.2020 încheiat în cadrul ședinței comisiei de licitație pentru închirieri, vânzări, concesionări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare în care s-a negociat prețul de cumpărare pentru imobilul situat în Piața Libertății nr 20

 • • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr 29356 în data de 11.08.2020 prin care dna Platty Katalin prin reprezentant dl Galea Szeremi Gabriel solicită aprobarea exercitării sau după caz, neexercitării dreptului de preemțiune al Municipiului Baia Mare cu privire la cumpărarea imobilelor situate în Baia Mare , pe strada Vasile Lucaciu nr 1 și Piața Libertății nr 20

 • • Legea nr. 422 /2001 privind protejarea monumentelor istorice, art.4, alin 7 și 8, potrivit carora dreptul de preemtiune revine autoritatii publice care se pronunta prin Hotarâre a Consiliului Local.

 • • Art.129,alin.1,alin.2 lit.(c), alin. 7 lit (j) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 • • Avizul nefavorabil al comisiei de buget și avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se însușește Raportul de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr .1 -monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, Anexa 1 la prezenta hotărâre - imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 -5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407, având valoarea de piață de 389.400 Euro din care valoare teren 105.900 Euro, iar în conformitate cu grila notarilor publici valoarea imobilului este de 532.859 euro.

Art 2 Se însușește Raportul de evaluare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr. 20 -monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465, Anexa 2 la prezenta hotărâre -imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. nr 108002 nr topo 860 și 860-C1, având valoarea de piață de 436.900 Euro din care valoare teren 68.000 Euro, iar în conformitate cu grila notarilor publici valoarea imobilului este de 741.686 euro.

Art 3 Se însușește Procesul-verbal de negociere nr. 18084 din data de 21.05.2020, Anexa 3 la prezenta hotărâre încheiat în cadrul ședinței comisiei de licitație pentru închirieri, vânzări, concesionări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare prin care a fost negociat prețul pentru cumpărarea imobilului situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr 1 la suma de 389.400 euro, propusă de comisie, respectiv valoarea de 425.000 euro propusă de către reprezentantul proprietarului.

Art 4 Se însușește Procesul-verbal de negociere nr. 27795 din data de 30.07.2020, Anexa 4 la prezenta hotărâre, încheiat în cadrul ședinței comisiei de licitație pentru închirieri, vânzări, concesionări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, prin care s-a negociat prețul de cumpărare al imobilului situat în Baia Mare, Piață Libertății nr 20 la suma de 425.000 euro.

Art 5 Se aprobă cuprinderea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, în vederea achiziționării imobilului, situat în Baia Mare, st.r Vasile Lucaciu nr. 1 - monument istoric "Casa" având cod MM-II-M- B-04466, - imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 -5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime P+1, identificat prin C.F. nr 111407 cu valoarea de 2.082.500 lei echivalentul a 425.000 euro la cursul mediu de 4,9 lei/euro.

Art 6 Se aprobă cuprinderea în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, în vederea achiziționării imobilului, situat în Baia Mare, Piață Libertății nr. 20 - monument istoric "Casa Bay" având cod LMI: MM-II-m-A-04465 - imobil alcătuit din teren în suprafață de 450 mp și construcțiile aferente, identificat prin C.F. n.r 108002 nr. topo 860 și 860-C1 cu valoarea de 2.082.500 lei echivalentul a 425.000 euro la cursul mediu de 4,9 lei/euro.

Art 7 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu punerea în aplicare a prezentei.

Art 8 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului - Județul Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Consiliul Judetean Maramures ;

 • • Directia Judeteana Pentru Cultura Maramures;

 • • Directia Patrimoniu ;

 • • Directia Economica;

 • • Secretariatului comisiei de licitatii pentru inchirieri ,concesionari,vanzari si achizitii de imobile in favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • D-na PLATTHY KATALIN - cu domiciliul in Hungary, Budapesta - prin reprezentant GALEA SZEREMI GABRIEL, Baia Mare;

 • • Serviciul Administratie Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  19

  Pentru

  13

  împotrivă

  2

  Abțineri

  3

  Nu a votat

  1