Hotărârea nr. 27/2020

H.C.L. nr. 27 din 31.01.2020 privind mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 27/2020

privind mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 36/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 36/2020;

  • • Raportul Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 36/2020; privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare,

Având în vedere:

  • • H.C.L. nr. 455/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare;

  • • Art. 129, alineatul (2), litera a) și alineatul (3), litera c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

  • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

  • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă mutarea unor posturi de natură contractuală de la Serviciul Administrativ, din cadrul Direcției Achiziții, la Biroul Transport Public și Protecție Civilă, din cadrul Direcției Utilități Publice, conform anexei la prezenta.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește Serviciul Resurse Umane.

Art. 3 Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 455/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, se modifică corespunzător prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

  • • Instituția Prefectului Județul Maramureș;

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                  I 7 ex. / C.A.|/ 10.02.2020

• Primarul Municipiului Baia Mare;

• Direcția Utilități Publice;

• Direcția Achiziții;

• Serviciul Resurse Umane;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

1

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

7 ex. / C.A. / 10.02.2020