Hotărârea nr. 269/2020

H.C.L. nr. 269 din 24.08.2020 Privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, aferent extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, aflat în proprietatea numiților Popa Simion și Popa Livia

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 269/2020

Privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 19 mp, aferent extindere cabinet stomatologic, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, aflat în proprietatea numiților Popa Simion și Popa Livia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 319 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 319/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 936/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 19 mp, aferent extindere cabinet stomatologic,

identificat prin C.F. 127373 Baia Mare, nr. topo 2737/3399, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, pe care urmează să fie edificat un balcon la apartamentul aflat în

proprietatea numiților Popa Simion și Popa Livia;

 • • Adresa domnului Popa Simion, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 27377/27.07.2020;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Pop Oana Florina;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 127373 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 101628-C1-U37 Baia Mare;

 • • Contractul de concesiune nr. 454/27.01.2006;

 • • Autorizația de construire nr. 125/27.03.2006;

 • • Certificatul de atestare fiscală nr. 5412/27.07.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art.36 alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa nr.935/2020 a Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr.482/2020, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar

 • • Terenul în suprafață de 19 mp, identificat prin C.F. 127373 Baia Mare, nr. topo 2737/3399, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/ 11.10.2016 , înaintată de către Guvernul

României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • • Art. 108, lit.b, art.129 alin (1), alin (2) lit.c, alin. (6) lit b, alin (14) , art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect terenul în suprafață de 19 mp, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, identificat prin C.F. nr. 127373 Baia Mare, nr. topo 2737/3399.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 19 mp, identificat prin C.F. nr. 127373 Baia Mare, nr. topo 2737/3399, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6, aferent extindere cabinet stomatologic aflat în proprietatea numiților Popa Simion și Popa Livia, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Popa Simion, Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

21

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

Nu au votat

2

I