Hotărârea nr. 268/2020

H.C.L. nr. 268 din 24.08.2020 privind extinderea şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent extinderii, în vederea realizării unui balcon închis perimetral, în limita şi forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul nr. 16, situat la parterul blocului nr. 9 de pe str. Mărăşeşti

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 268/2020

privind extinderea și concesionarea terenului în suprafață de 5 mp aferent extinderii, în vederea realizării unui balcon închis perimetral, în limita și forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul nr. 16, situat la parterul blocului nr. 9 de pe str.

Mărășești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 317 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 317/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 25310 din 23.07.2020 întocmit de Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții, prin care se propune extinderea și concesionarea terenului în suprafață de 5 mp aferent extinderii, în vederea realizării unui balcon închis perimetral, în limita și forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul nr. 16, situat la parterul blocului nr. 9 de pe str. Mărășești.

 • • Solicitarea d-lui CONEA VASILE de analizare a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 25310/13.07.2020;

 • • HCL nr. 118/2020 de aprobare pentru însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 5 mp în vederea construirii unui balcon la apartamentul proprietatea numiților Conea Vasile și Conea Violeta Anișoara;

 • • PAD, plan de amplasament și delimitare, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 127782 Baia Mare, nr.cadastral 127782 în suprafață de 5 mp - teren propus spre concesionare.

Având în vedere :

 • • HCL nr. 27/2018, privind Regulamentul pentru extinderea apartamentelor prin construirea unor balcoane

 • • HCL nr. 26/2018 privind stabilirea redevențelor pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderi la parterul blocului de locuințe transformate în spații cu altă destinație și balcoane

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții-republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 15, litera e, referitor la concesionarea fără licitație publică a terenurilor pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate.

 • • Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • art. 36 alin (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 • • Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă extinderea apartamentului situat la parterul blocului nr. 9 de pe str. Mărășești, în vederea realizării unui balcon închis perimetral, în limita și forma geometrică a celor existente la nivelurile superioare.

Art. 2 Se aprobă concesionarea terenului în suprafață de 5 mp, în vederea realizării extinderii propuse, teren identificat prin C.F. nr. 127782, nr. cad. 127782, în favoarea proprietarului spațiului Conea Vasile și Conea Violeta Anișoara.

Art. 3 Redevența pentru suprafața concesionată se va stabili conform HCL nr. 26/2018, la nivelul tarifelor din anul 2020, iar Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte, va întocmi contractul de concesiune ținând seama de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4   (1) Beneficiarul se vor prezenta în termen de cel mult 90 zile la Direcția Patrimoniu - Serviciul

Monitorizare Contracte, pentru a semna contractul de concesiune.

 • ( 2) Nerespectarea termenului astfel stabilit atrage încetarea aplicabilității prezentei hotărâri, fără nici o altă formalitate.

Art. 5 Taxele ocazionate de înscrierea în Cartea Funciară a Contractului de concesiune și a construcției vor fi suportate de către solicitant.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu prin Serviciul Monitorizare Contracte și Arhitectul Șef - Direcția Urbanism prin Serviciul Autorizare Construcții.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

 • • Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte;

 • • Beneficiar;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-