Hotărârea nr. 267/2020

H.C.L. nr. 267 din 24.08.2020 privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 267/2020

privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 313 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 313/2020;

 • • Raportul Serviciului Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, nr. 313/2020 privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare,

Având în vedere :

 • • H.C.L. nr. 455/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Art. 129 alineatul (2), litera a) și alineatul (3) litera c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Resurse Umane.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • • Serviciul Resurse Umane;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I