Hotărârea nr. 266/2020

H.C.L. nr. 266 din 24.08.2020 privind declararea drept locuinţe de necesitate a unor locuinţe libere aflate în fondul de locuinţe sociale

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 266/2020

privind declararea drept locuințe de necesitate a unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 312/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 312/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 13823/17.08.2020 prin care se propune declararea drept locuințe de necesitate a unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale;

 • • Adresa nr. 28857/07.08.2020 prin care Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, sesizează Direcția de Asistență Socială, cu situația a două familii locatare a două spații din fondul locativ a Municipiului Baia Mare, situate în imobilul de pe str. Nufărului, nr. 2, care au suferit o avarie în sensul că s-a surpat plafonul de la apartamentul nr. 5, afectând și apartamentul nr. 2, în așa măsură în cât cele două locuințe sunt inutilizabile;

 • • Răspunsul Inspectoratului Județean în Construcții Maramureș nr. 13332/10.08.2020 , care solicită, cu termen imediat, restricționarea accesului persoanelor neautorizate la apartamentele 2 și 5 din imobilul situat pe str. Nufărului, nr. 2, și expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii clădiri, recomandându-se neutilizarea clădirii până la expertizarea tehnică a acesteia și punerea în aplicare a soluțiilor date de către expertul tehnic.

Având în vedere:

 • • Art. 2, lit. f), art. 55 - 56 ale Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 22 din H.G. nr. 1275/2000 care aprobă Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii Locuinței nr.114/1996, republicată cu modificârie și completări ulterioare;

 • • H.C.L. nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare si a criteriilor pentru stabilirea priorității în vederea acordării acestora;

 • • H.C.L. nr. 76/2015 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Asistentă Socială a imobilelor blocuri de locuințe sociale;

 • • Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c, alin. (6) lit. a), alin. (7), lit. q) și alin. (14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

•Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă declararea drept locuințe de necesitate, următoarele locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale:

 • • Apartamentul nr. 42, din blocul nr. 116, situat pe str. Grănicerilor;

 • • Apartamentul nr. 60, din blocul nr. 116, situat pe str. Grănicerilor.

Art. 2 Se aprobă repartizarea locuințelor de necesitate prevăzute la art. 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Contractele de închiriere vor fi încheiate pe perioadă determinată, respectiv până la finalizarea lucrărilor de reparații ale apartamentelor nr. 2 și 5 din imobilul situat pe str. Nufărului, nr. 2.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială, prin Serviciul Locuințe Sociale și Evaluare Socială.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județul Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția de Asistență socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I