Hotărârea nr. 265/2020

H.C.L. nr. 265 din 24.08.2020 privind aprobarea transformării locuinței de serviciu de pe str. Melodiei nr. 3 /66 în locuință din fond locativ

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 265/2020

privind aprobarea transformării locuinței de serviciu de pe str. Melodiei nr. 3 /66 în locuință din fond locativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 311/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 311/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 168/2020 promovat de Directia Patrimoniu- Serviciul Contracte Imobiliare prin care se propune transformarea locuinței de serviciu de pe str. Melodiei nr. 3 / 66 în locuință din fond locativ .

 • • Cererea nr. 26251/02.07.2019 prin care d-na P.M.solicită transformarea locuinței de serviciu pe care o deține cu chirie în locuință din fond locativ.

 • • Borderoul cu propunerea aprobată de Comisia de Locuinte în ședința din data de 22.08.2019

Având în vedere :

 • • Legea locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

 • • H.G. nr. 1275/2000 cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • • H.C.L nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu, locuințelor din fondul locativ de stat și locuințelor din imobilele reabilitate aparținând Municipiului Baia Mare

 • • H.C.L. nr. 281/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele aflate în proprietatea /administrarea Municipiului Baia-Mare

 • • Art.108, art.129 alin. 2 , lit. c, alin. 6 lit. b alin .7 lit. q , art. 362, alin 1din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea locuinței de serviciu de pe str. Melodiei nr. 3/66 în locuință din fond locativ .

Art. 2. Se aprobă întocmirea unui nou contract de închiriere în favoarea actualului locatar Petruș Mirela, până la data de 31.10.2022.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Baia Mare

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • D-na Petruș Mirela;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

Nu au votat

2

I