Hotărârea nr. 264/2020

H.C.L. nr. 264 din 24.08.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 264/2020

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.310 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 310/2020;

 • • Raportul de specialitate nr.310/2020 promovat de Direcția de Asistență Socială prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS.

Având în vedere :

 • • Prevederile Legii Locuințelor nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 2 din H.C.L. nr. 34/2019 prin care s-a aprobat prelungirea contractelor de închiriere până la 30.09.2019, pentru locatarii blocului de locuințe sociale situat pe str. Grănicerilor, proprietatea Municipiului Baia Mare;

 • • H.C.L. nr. 76/2015 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Asistență Socială a imobilelor blocuri de locuințe sociale;

 • • H.C.L. nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare și a criteriilor pentru stabilirea priorității în vederea acordării acestora;

 • • Art.129, alin. 6, lit. a și alin. 7 lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de 6 luni calendaristice, începând cu data de 01.10.2020 până la data de 31.03.2021, pentru locuințele sociale din blocul situat pe:

• str. Grănicerilor nr. 116 cu 96 apartamente,

Art. 2 Contractele se vor încheia numai pentru chiriașii care sunt la zi cu plata chiriei și a taxelor comunale.

Art. 3 Chiriașii care înregistrează restanțe la plata chiriei și a taxelor comunale vor fi acționați în judecată prin grija Serviciului Juridic Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială, în vederea recuperării debitelor și a evacuării acestora din locuințe.

Art. 4 Se împuternicește Direcția de Asistență Socială cu prelungirea contractelor de închiriere, în condițiile prezentei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

I