Hotărârea nr. 263/2020

H.C.L. nr. 263 din 24.08.2020 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr. 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 263/2020

privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 și a Legii nr. 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 309/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 309/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 309/2020 al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală prin care se propune modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 și a Legii nr. 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016.

Având în vedere:

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016 privind reorganizarea Comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 și a Legii nr. 350/2005;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2017 privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetu l local, în baza Legii nr. 34/1998 și a Legii nr. 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 423/2018 privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 și a Legii nr. 350/2005, numită prin H.C.L nr. 411/2016, modificată prin H.C.L. nr. 41/2017;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 545/2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Creț Florin Nicolae și a vacantării locului de consilier local;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 548/2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Varga Cornel, supleant pe lista de candidați la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din Partidul Mișcarea Populară;

 • • Art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 5, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 129, alin (2), lit. d), alin (7), lit. (b) și lit. (c) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 și a Legii nr. 350/2005, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 411/2016, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2017, prin desemnarea domnului Varga Cornel ca membru în comisie, pe locul devenit vacant, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Creț Florin Nicolae.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Public Asistență socială;

 • • Membrii comisiei;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

1

I