Hotărârea nr. 261/2020

H.C.L. nr. 261 din 24.08.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 261/2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.330 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 330/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 298/2020 promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică, Direcția Utilități Publice - Serviciul Utilități Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico -economici, în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”,elaborată de S.C. Luxten Lighting Company SA București;

 • • Documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, elaborată de S.C. Luxten Lighting Company SA București;

 • • Avizul CTE nr. 7 / 07.05.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investitii publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice,cu modificările și completările ulterioare, art.10, alin.4, lit.c);

 • • Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, în faza Studiu de fezabilitate din Anexa, pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE”cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • a) Valoarea totală a investiției: 1.81 2.444,72 lei TVA inclus,

din care C+M : 1.493.031,63 lei TVA inclus

 • b) Durata de realizare a investiției: 15 luni;

 • c) Capacități :

Investiția este formată din:

 • • 312 aparate de iluminat cu surse LED;

 • • 271 console noi pentru fixarea corpurilor pe stâlpi;

 • • 139 stâlpi de iluminat;

 • • 1451 m cablu de alimentare CYY/CYYF 3x1,5 mp;

 • • 2450 m rețea LES;

 • • 6110 m rețea LEA;

 • • 81 prize de pământ;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Baia Mare, Direcția Utilități Publice și Direcția Economică.

Art. 3 . Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Utilități Publice;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Achiziții;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  20

  Pentru

  18

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1

  Nu a votat

  1

I