Hotărârea nr. 260/2020

H.C.L. nr. 260 din 24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, judeţul Maramureş, proiect cod SMIS 114990

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 260/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU - CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 305/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 305/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 20/14 august 2020, promovat de Directia Generala Dezvoltare Publica - Directia de Investitii, Serviciul Administrare Unitati de Invatamant, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu - corp scoala 1 si sala sport“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990.

 • • Memoriu tehnic justificativ diferente DALI - Proiect tehnic de executie, elaborat de KUBO INVESTMENTS la proiectul K90/2020 pentru Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare - “Colegiul Național Mihai Eminescu - corp scoala 1 si sala sport”.

Având în vedere :

 • • Prevederile art. 44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art.10 alin.4 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • Documentatia tehnico-economica faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investitii: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu - corp scoala 1 si sala sport“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990.

 • • Art.129 alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7) lit.a) și alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu - corp scoala 1 si sala sport“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, după cum urmează:

A) Valoarea totală CUMULATA a investiției corp scoala si sala sport:

4.774.452,32 lei (fără TVA)

5.670.181,59 lei ( cu TVA)

Din care C+M: 4.833.550,60 lei ( cu TVA)

Din care:

A1) Valoarea totală a investiției corp scoala:           4.012.019,22 lei (fără TVA)

4.765.035,99 lei ( cu TVA)

Din care C+M: 4.117.308,41 lei ( cu TVA)

A2) Valoarea totală a investiției sala sport:                 762.433,10 lei (fără TVA)

905.145,58 lei ( cu TVA)

Din care C+M:     716.242,20 lei ( cu TVA)

 • B1) Capacități tehnice corp scoala:

Lucrari de reabilitare termică a anvelopei:

 • - izolarea termică a fațadei - parte opaca

 • - izolare termică a fațadei -parte vitrata

 • - termoizolarea planseului peste ultimul nivel

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încalzire /a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu

Lucrari de modernizare a instalației de iluminat

Lucrări conexe

Lucrări suplimentare - Securitatea la incendiu.

 • B2) Capacități tehnice sala sport:

Lucrari de reabilitare termică a anvelopei:

 • - izolarea termică a fațadei - parte opaca

 • - izolare termică a fațadei -parte vitrata

 • - termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încalzire /a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu

Lucrari de modernizare a instalației de iluminat

Lucrări conexe

Lucrări suplimentare - Securitatea la incendiu.

C) Durata de realizare a investiției “Colegiul Național Mihai Eminescu - corp scoala 1 si sala sport”: 12 luni execuția.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Proiecte;

 • - Direcția Investiții;

 • - Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Colegiul National Mihai Eminescu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

Nu au votat

2