Hotărârea nr. 26/2020

H.C.L. nr. 26 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.,inițiator SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 26/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare -Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.,inițiator SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 23 /2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 23/2020

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 44438 din 21.11.2019 , prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș,, Proiect nr. 1576 din 2019, elaborator: SC Ambient SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Alexandru Băban.

 • • Solicitarea domnului Pintea Florin, in calitate de reprezentant al SC Trans Carpatica SRL si domnul Muresan Constantine Leonte, în calitate de proprietari , înregistrată cu nr 44438 / 19.11.2019.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea si consultarea a publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului".

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 29/11.09.2019,

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -P.U.Z „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.

 • • Constatându-se îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată.

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare,

 • • Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare,

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș, Proiect nr. 1576 din 2019, elaborator: SC Ambient SRL ,specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Alexandru Băban, în conformitate cu anexele 1, 2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.

Art. 2

Se aprobă Raportul de informare și consultarea pu blicului.

Art. 3

Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4

Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6

Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Pintea Florin-reprezentant Sc Trans Carpatica Srl;

 • • Muresan Constantin Leonte;

 • • Direcția Investiții;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

1


MUNICIPIUL BAIA MARE


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare.ro


Nr. 30303/ 11.09.2019

Ca urmare a cererii adresate de domnul Pintea Florin cu domiciliul în județul Maramureș,

in calitate de reprezentant al SC Trans Carpatica SRI si domnul

'       Murcsan Constantine Leonte cu domiciliul in județul Maramureș,,

înregistrată la nr 30303 din 02.08.2019 și a procesului verbal încheiat în ședința CT.A.T.U. din data de 27.08.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 29 din 11.09.2019

pentru Planul Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializarc-Servicii Spălătorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Speranței nr.10, județul Maramureș.

Inițiator: SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte

Proiectant: SC Ambient SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.urb. Alexandru Baban

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Teritoriul studiat se află în intravilanul municipiului Baia Mare, în partea vestică a localității. Accesul în zona studiată se realizează din str. Mărgeanului, iar accesul pe parcelă se realizează din str. Speranței. Zona studiată cuprinde parcela cu nr. cadastral 109855 drept de proprietate SC Trans Carpatica SRL și parcela cu nr. cadastral 109808 drept de proprietate Mureșan Constantin Leonte. Pe latura sudică, zona studiată este delimitată de UAT Comuna Recea identificată cu nr. cadastral 116735, pe latura vestică este delimitată de nr.-le cadastrale 109914 și 7588 drept de proprietate SC Bindiu SRL, pe latura situată la nord este delimitată de proprietatea domnului M       Ai

• Suprafața totală a zonei de studiu este de 3750 mp

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

a) Indicatori urbanistici existenti:

Conform PUG - aprobat prin HCL nr 349 / 1999:

Zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare UTR - A1 - subzona activităților industriale, de producție și de servicii în sit deja construit.

Folosința actuală: conform CF pășune.

POT max existent - 70%

CUT max existent - 2,5


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR - A3-Spatii de Prezentare-Comercializare-Servicii:Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala de Vest.

b) Indicatori urbanistici propuși:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) PROPUS

 • •  POT maxim propus= 60%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) PROPUS

 • •  CUT maxim propus= 2,4 mp ADC/mp teren

 • •  G.O.= 80%

 • •  Sp.V.= 20%

Regim de înălțime maxim PROPUS

 • •  P+2, RH maxim = 9,00 m la cornișă.

Retragerea minimă față de aliniament:

Clădirile se vor retrage la distanța de minim 6 m față de limita proprietății

Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare:

Clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișe dar nu mai puțin de 6,0 metri.

Amplasarea clădirilor una față de cealaltă pe aceeași parcelă: distanța minima dintre clădirile de pe aceiași parcelă va fi egală sau mai mare decât media înălțimilor fronturior opuse, dar nu mai puțin de 6 OOmetri.

Circulații și accese:

Parcela este construibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 7,00 metri lățime cu dublu sens de circulație,dintr-o circulație publica.

Staționarea autovechiculelor:

Staționarea autovechiculelor se admite numai în interiorul parcelei.deci în afara circulațiilor publice, Se vor asigura locurile necesare staționării, parcajelor și garajelor în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor, în condițiile P132/1993 „Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități", și HOL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului ..Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare / garare din Municipiul Baia Mare.

Echipare tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare;

Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții pe zonele circulabile.


Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare, xtinderea rețelei electrice precum și noile branșamente pentru alimentare cu energie electrică și elefonie vor fi realizate subteran.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 19.06.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții: nu este cazul..

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.______


BxANIUL SUPRAFEȚELOR

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

CCNSTRUCUl

O

0

2.253

60

CIRCULAȚII

0

0

750

20

SPAIII VERZI

3.753

ICO

750

20

p.o.t. propus aoî

C.U.I. PROPUS 2.4


AMBIENT

Slr. N.lorga

Nr. 1. Sc. G. Ap. 57A Cod. 430223. Baia Mare Maramureș, România

Tel. +40 745 925 045

www.ambient-arh.ro


E-mail. ambient.mm(a)gmail.com

J24/1778/1993 | C.F. 4672446 | Baia Mare


birou de arhitectura

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Prevederile P.U.Z. cuprinde un singur U.T.R. :

A3 - SPATII DE PREZENTARE -COMERCIALIZARE - SERVICII : spălătorie autocamioane - DEPOZITARE - IN ZONA INDUSTRIALA

VEST

GENERALITĂȚI CARACTERUL ZONEI

Spatii de prezentare -comercializare - Servicii - Depozitare cu regim de inaltime P -P+E si anexe

 • 1 UTILIZARE FUNCȚIONALA

1. UTILIZĂRI ADMISE

 • - funcțiuni prezentare -comercializare - Servicii - Depozitare

 • - funcțiuni comerciale si servicii profesionale care generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00;

 • - depozitare en gros;

 • - reprezentante : birouri spatii de prezentare si desfacere ;

 • - servicii : ateliere de reparații auto, electrocasnice , mobilier -spălătorie auto ;

 • - desfacere de produse en-gros si en-detail ;

 • 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - spatii de cazare temporare necesare pentru tranzit - dormitoare pentru conducători autotrenuri ;

 • - spatii de alimentație publica aferente spatiilor de cazare ;

 • - spatii de loisir si recreere aferente spatiilor de cazare ;

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzice amplasarea locuințelor

Orice activitati de Producție

Se interzice amplasarea unităților de invatamant si alte servicii de interes general, a oricăror alte servicii nespecificate

Orice funcțiuni ce nu pot asigura parcarea autovehiculelor in incinta parcelelor sau in parcările publice amenajate pentru traficul generat

 • II CONDIȚII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 • 4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 20,0 metri si o suprafața minima de 1000 mp.

 • 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT , ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR Clădirea se va retrage la distanta fata de limita proprietății de minim 6,0 m .

 • 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage fata de una din laturile parcelei la distanta fata de limita proprietății de minim 6,0 m

Clădirile se vor retrage fata de latura posterioara a parcelei la distanta fata de limita proprietății de minim 6,0 m

Clădirile pot fi tangente pe limita de proprietate daca respecta cerințele Normativului P118-89

 • 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Distanta intre clădiri va fi egala sau mai mare decât media inaltimilor fronturilor opuse dar nu mai puțin de 6,0 metri.

 • - Distanta de mai sus se poate reduce la jumătate daca nu sunt accese in clădire si / sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze incaperi in care se desfasoara activiti permanente.

 • - In toate cazurile se va tine seama de condițiile de protecție fata de incendii si alte norme tehnice specifice

 • 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 7,00 metri lățime cu dublu sens de circulație , dintr-o circulație publica.

 • 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice. Numărul de locuri de parcare se va stabili în conformitate cu prevederile din Anexai la HCL nr.391/2017 si a hotaririlor ulterioare - Regulament privind asigurarea cerințeor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare.

 • 10. REGIMUL DE CONSTRUIRE/ INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

P+2 - H max - 9,00 m la comisa .

 • 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Clădiri se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura , finisaje si culori.

Se vor respecta prevederile regulamentului local de arhitectură și estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, aprobat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015

Garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje , arhitectura si culori cu clădirea principala ;

 • 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

Se va asigura in mod rapid evacuarea si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; Toate noile branșamente vor fi realizate subteran;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV

 • 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Spațiu verde minim 20%

Acoperișurile tip terasa circulabila se vor inierba - planta in proporție de minim 30% din suprafața acestora

 • 14. ÎMPREJMUIRI

Se va menține caracterul existent al imprejmuirilor

Gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 1,80 m. inaltime vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesității unei protecții

Gardurile spre limitele de proprietate vor putea fi opace cu inaltimi de maxim 2,20 metri.

 • III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

 • 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

P O T. max - 60%

 • 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. max - 2,4Sef Proiect


Arh. Alexandru BABAN

/         Proiectant


c.arh. Ovidiu CIORNA

’ /))