Hotărârea nr. 259/2020

H.C.L. nr. 259 din 24.08.2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <>, urmare a modificării indicatorilor tehnico – economici, conform PT+DDE

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 259/2020

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>, urmare a modificării indicatorilor tehnico - economici, conform PT+DDE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 304/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 304/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 8201/2020 al Serviciului Managementul Proiectelor, din cadrul Direcției Proiecte;

 • • H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>;

 • • H.C.L. nr. 271/2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare”;

 • • H.C.L. nr. 340/2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>;

 • • H.C.L. nr. 217/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 267/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare -Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>> , str. Cuza Voda, nr. 8B;

 • • H.C.L. nr. 267/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>, str. Cuza Vodă, nr. 8B;

 • • H.C.L. nr. 258/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit “Micul Prinț” Baia Mare“, str. Cuza Vodă, nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445;

 • • Memoriul tehnic justificativ privind diferențe D.A.L.I. - Proiect tehnic de execuție elaborat de proiectant S.C. KUBO Investments S.R.L. și înregistrat la Direcția Proiecte cu nr. 8159/28.07.2020.

Având în vedere:

 • • Contractul de finanțare nr. 2896/31.08.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • • Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014 - 2020;

 • • Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR - 2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

 • • Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 - 2020 (cu modificările și completările ulterioare);

 • • Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

 • • Necesitatea actualizării bugetului proiectului raportat la costurile estimate pe categorii de lucrări și pe articole conform proiectului tehnic finalizat și aprobat, deoarece aceste sume nu au fost cuprinse în sumele de suplimentare a bugetului, ce a fost aprobat prin H .C.L. nr. 271/2019;

 • • Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, alin. 7, lit. a, din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2019, și care va avea următorul conținut:

 • " Art.2 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare>>, în cuantum de 2.783.939,40 lei (inclusiv TVA);"

Art.II Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2019, și care va avea următorul conținut:

 • " Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect, în sumă totală de 1.149.995,29 lei inclusiv TVA, pentru achitarea:

 • - Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.116.649,49 lei, inclusiv TVA.

 • - Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.345,80 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului;

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 251/2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2019, rămân neschimbate.

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, Direcția Economică și Serviciul Administrare Unități de Învățământ, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare

Art.V Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Administrare Unități de Învățământ;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  20

  Pentru

  20

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -