Hotărârea nr. 258/2020

H.C.L. nr. 258 din 24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINŢ” BAIA MARE“, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 258/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” BAIA MARE“, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 303/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 303/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 303/2020, promovat de catre Directia Generala Dezvoltare Publica - Directia de Investitii,Serviciul Administrare Unitati de Invatamant prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” BAIA MARE, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445;

 • • Memoriul tehnic justificativ privind diferențe D.A.L.I .- Proiect tehnic de execuție elaborat de proiectant S.C. KUBO Investments S.R.L. și înregistrat la Direcția Proiecte cu nr. 8159/28.07.2020.

Având în vedere :

 • • Prevederile art. 44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale din Legea nr. 73/2006 privind finanțele publice locale cu modific ările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art.10 alin.4 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cad ru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • Documentatia tehnico-economica, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investitii: CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” BAIA MARE, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445;

 • • Art.129 alin.1, alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), alin. 7 lit.a) și alin.14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MICUL PRINȚ” BAIA MARE, str. Cuza Vodă nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445, după cum urmează:

a.) Valoarea totală a investiției:     2.347.056,57 lei (fără TVA)

2.783.939,40 lei (cu TVA)

Din care C+M :     2.362.328,91 lei (cu TVA)

 • b) Capacități tehnice:

 • 1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:

 • - izolarea termică a fatadei - parte opaca;

 • - izolare termică a fațadei -parte vitrată;

 • - izolare planseu peste subsol cu sistem termoizolant;

 • - termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant;

 • 2. Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire /a sistemului de furnizare a apei calde de consum

 • 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu

 • 4. Lucrări de reabilitare/modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

 • 5. Lucrări conexe

 • 6. Lucrări suplimentare - Securitatea la incendiu.

 • c) Durata de realizare a investiției: 12 luni executia.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

 • - Direcția Proiecte;

 • - Direcția Investiții;

 • - Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Proiecte;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică Administrație Publică Locală;

 • • Grădinița cu program Prelungit Micul Prinț;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-