Hotărârea nr. 257/2020

H.C.L. nr. 257 din 24.08.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 257/2020

privind alegerea președintelui de ședință

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, LUNI 24 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 307/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 307/2020;

 • • Raportul Serviciului Juridic, înregistrat cu nr. 307/2020, privind alegerea președintelui de ședință;

 • • Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2020 privind alegerea președintelui de ședință.

Având în vedere:

 • • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Art. 7 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

 • • Art. 123 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Propunerea făcută în plenul ședinței de consiliu local privind alegerea președintelui de ședință, a domnului Pap Zsolt Istvan;

 • • Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege dl. Pap Zsolt Istvan, președinte de ședință al Consiliului Local Baia Mare, pe perioada septembrie 2020 și până la data încetării mandatului 2016 - 2020 al Consiliului Local Baia Mare, dar nu mai mult de 3 luni.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Președintele de ședință;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I