Hotărârea nr. 256/2020

H.C.L. nr. 256 din 18.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.256/2020

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MARȚI 18 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 302/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 302/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 515 /17.08.2020 promovat de Direcția economică prin care se propune rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;

 • • Solicitarea Direcției de Asistență Socială;

 • • Solicitările direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului;

 • • Art. 129 alin 4 litera "a", din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul favorabil al comisiei de buget din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale      629.087 mii lei,

 • - cheltuieli totale     631.944 mii lei,

 • - diferența de 2.857 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

 • - venituri totale     517.866 mii lei,

 • - cheltuieli totale   520.225 mii lei.

 • - diferența de 2.359 mii lei - reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2020 prin majorare cu suma de 2.505 mii lei și se stabilește la suma de 57.475 mii lei.

Art.4 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții, virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare, de la un program la altul,

virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificației bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite și de la serviciile de specialitate.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art.6 Se modifică corespunzător prevederile HCL nr. 220/ 21.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiul Baia Mare pe anul 2020.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramures;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Serviciul Buget Public;

 • • Direcția de Asistență Socială Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I

JUDEȚUL:MARAMURES

Anexa nr. 1 la HCL nr. 256/2020


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BAIA MARE Formular: 11

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

PE ANUL 2020

- mii lei -

Cod rând

B ugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+ 5+6

8

9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

517,866.00

101,202.00

0.00

0.00

49,518.00

0.00

668,586.00

39,499.00

629,087.00

Venituri curente (rd.03+17)

02

322,519.00

39,003.00

0

0

0.00

0.00

361,522.00

0.00

361,522.00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

266,264.00

0.00

0

0

0.00

0.00

266,264.00

0.00

266,264.00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

1,935.00

1,935.00

1,935.00

Impozit pe profit

05

1,935.00

1,935.00

1,935.00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:

06

138,602.00

0.00

0

0

0.00

0.00

138,602.00

138,602.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)

07

365.00

365.00

365.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

138,237.00

138,237.00

138,237.00

Cod rând

B ugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0.00

0.00

0.00

Impozite și taxe pe proprietate

10

68,602.00

68,602.00

68,602.00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

56,620.00

0.00

0

0

0.00

0.00

56,620.00

56,620.00

Sume defalcate din TVA

12

30,475.00

30,475.00

30,475.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice

14

129.00

129.00

129.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

26,016.00

26,016.00

26,016.00

Alte impozite si taxe fiscale

16

505.00

505.00

505.00

Venituri nefiscale

17

56,255.00

39,003.00

95,258.00

95,258.00

Venituri din capital

18

89.00

89.00

89.00

Operatiuni financiare

19

0.00

0

49,518.00

49,518.00

49,518.00

Subvenții (rd.21+22)

20

12,007.00

62,199.00

0

0

0.00

0.00

74,206.00

39,499.00

34,707.00

Subvenții de la bugetul de stat

21

12,007.00

620.00

12,627.00

12,627.00

Subvenții de la alte administratii

22

61,579.00

61,579.00

39,499.00

22,080.00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

23

183,251.00

183,251.00

183,251.00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

24

520,225.00

101,700.00

0

0

49,518.00

0.00

671,443.00

39,499.00

631,944.00

Cod rând

B ugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor

Bugetul fondurilor externe nerambur sabile

TOTAL

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

externe

interne

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)

25

473,332.00

92,972.00

0

0

0.00

0.00

566,304.00

39,499.00

526,805.00

Cheltuieli de personal

26

69,632.00

54,397.00

124,029.00

124,029.00

Bunuri si servicii

27

112,221.00

38,059.00

150,280.00

150,280.00

Dobânzi

28

3,091.00

3,091.00

3,091.00

Subvenții

29

11,450.00

11,450.00

11,450.00

Fonduri de rezerva

30

288.00

288.00

288.00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

39,499.00

39,499.00

39,499.00

0.00

Alte transferuri

32

6,988.00

6,988.00

6,988.00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

185,634.00

185,634.00

185,634.00

Asistenta sociala

34

19,277.00

19,277.00

19,277.00

Alte cheltuieli

35

25,252.00

516.00

25,768.00

25,768.00

Cheltuieli de capital

36

37,830.00

8,728.00

0

49,518.00

96,076.00

96,076.00

Operatiuni financiare (rd.37+38)

37

9,063.00

0.00

0

0

0.00

0.00

9,063.00

9,063.00

împrumuturi acordate

38

0.00

0.00

Rambursari de credite externe si interne

39

9,063.00

9,063.00

9,063.00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

0.00

0.00

0.00

Rezerve

41

0.00

0.00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-

)  1)

(rd.01-rd.23)

42

-2,359.00

-498.00

0

0

0.00

0.00

-2,857.00

0.00

-2,857.00

1) deficit finantat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


MUNICIPIUL BAIA MARE

FORMULAR 11/01

Anexa nr.2 la HCL nr. 256/2020


BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 2020 RECTIFICAT IN LUNA AUGUST

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020

TOTAL VENITURI

00.01

515,341.00

2,525.00

517,866.00

VENITURI PROPRII

48.02

289,358.00

2,525.00

291,883.00

I. VENITURI CURENTE

00.02

319,994.00

2,525.00

322,519.00

A. VENITURI FISCALE

00.03

264,039.00

2,225.00

266,264.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140,537.00

0.00

140,537.00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

1,935.00

0.00

1,935.00

Impozit pe profit

01.02

1,935.00

0.00

1,935.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1,935.00

0.00

1,935.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

138,602.00

0.00

138,602.00

Impozit pe venit

03.02

365.00

0.00

365.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365.00

0.00

365.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138,237.00

0.00

138,237.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138,237.00

0.00

138,237.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

67,077.00

1,525.00

68,602.00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

67,077.00

1,525.00

68,602.00

Impozit pe cladiri

07.02.01

52,245.00

1,525.00

53,770.00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

12,786.00

0.00

12,786.00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2,017.00

0.00

2,017.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29.00

0.00

29.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

56,020.00

600.00

56,620.00

Sume defalcate din TVA

11.02

30,475.00

0.00

30,475.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

28,001.00

0.00

28,001.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00

0.00

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2,474.00

0.00

2,474.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0.00

0.00

0.00

Taxe hoteliere

12.02.07

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129.00

0.00

129.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110.00

0.00

110.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19.00

0.00

19.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

25,416.00

600.00

26,016.00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

21,957.00

600.00

22,557.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

1,166.00

0.00

1,166.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

2,293.00

0.00

2,293.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

405.00

100.00

505.00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

405.00

100.00

505.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

405.00

100.00

505.00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

55,955.00

300.00

56,255.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11,166.00

0.00

11,166.00

Venituri din proprietate

30.02

11,166.00

0.00

11,166.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

30.02.01

500.00

0.00

500.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10,666.00

0.00

10,666.00

Venituri din dividende

30.02.08

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

44,789.00

300.00

45,089.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5,651.00

300.00

5,951.00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4,223.00

200.00

4,423.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530.00

0.00

530.00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32.00

0.00

32.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18.00

0.00

18.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377.00

0.00

377.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

471.00

100.00

571.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

0.00

0.00

0.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

24,412.00

0.00

24,412.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

24,412.00

0.00

24,412.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RÂND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 2

Diverse venituri

36.02

14,476.00

0.00

14,476.00

Taxe speciale

36.02.06

11,513.00

0.00

11,513.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57.00

0.00

57.00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

398.00

0.00

398.00

Alte venituri

36.02.50

2,508.00

0.00

2,508.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

250.00

0.00

250.00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

250.00

0.00

250.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-50,951.00

0.00

-50,951.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

50,951.00

0.00

50,951.00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89.00

0.00

89.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89.00

0.00

89.00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

52.00

0.00

52.00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37.00

0.00

37.00

IV. subvenții

00.17

12,007.00

0.00

12,007.00

subvenții de la alte nivele ale administrației publice

00.18

12,007.00

0.00

12,007.00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

12,007.00

0.00

12,007.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

1,894.00

0.00

1,894.00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12.00

0.00

12.00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

836.00

0.00

836.00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

1,265.00

0.00

0.00

Subventii de la bug de stat catre bug lecale necesare sustinerii derularii proiectelor din fonduri externe neramb. (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0.00

0.00

0.00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

8,000.00

0.00

8,000.00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

183,251.00

0.00

183,251.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

151,887.00

0.00

151,887.00

Fondul Social European

48.02.02

28,329.00

0.00

28,329.00

Fondul de Coeziune

45.02.03

492.00

0.00

492.00

Instrumentul European de Vecinătate

48.02.12

2,246.00

0.00

2,246.00

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

48.02.15

160.00

0.00

160.00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137.00

0.00

137.00

TOTAL CHELTUIELI

49.02

517,700.00

2,525.00

520,225.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

40,758.00

0.00

40,758.00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

34,370.00

0.00

34,370.00

CHELTUIELI CURENTE

01

31,580.00

0.00

31,580.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26,734.00

0.00

26,734.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,424.00

0.00

3,424.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,037.00

0.00

1,037.00

Transferuri interne

55.01

1,037.00

0.00

1,037.00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

1,037.00

0.00

1,037.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

385.00

0.00

385.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385.00

0.00

385.00

Despagubiri civile

59.17

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

2,790.00

0.00

2,790.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,790.00

0.00

2,790.00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

34,370.00

0.00

34,370.00

Autorități executive

51.02.01.03

34,370.00

0.00

34,370.00

Alte servicii publice generale

54.02

3,297.00

0.00

3,297.00

CHELTUIELI CURENTE

01

3,297.00

0.00

3,297.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,148.00

0.00

2,148.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

861.00

0.00

861.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

288.00

0.00

288.00

50.04

288.00

0.00

288.00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

288.00

0.00

288.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2,248.00

0.00

2,248.00

Alte servicii publice generale

54.02.50

761.00

0.00

761.00

|Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3,091.00

0.00

3,091.00

CHELTUIELI CURENTE.

01

3,091.00

0.00

3,091.00

TITLUL III DOBÂNZI

30

3,091.00

0.00

3,091.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

30.01

3,091.00

0.00

3,091.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

27,955.00

0.00

27,955.00

CHELTUIELI CURENTE

01

27,355.00

0.00

27,355.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,766.00

0.00

9,766.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15,643.00

0.00

15,643.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1,946.00

0.00

1,946.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.00

0.00

600.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600.00

0.00

600.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 3

Ordine publica

61.02.03

13,132.00

0.00

13,132.00

Politie locala

61.02.03.04

13,132.00

0.00

13,132.00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53.00

0.00

53.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

14,770.00

0.00

14,770.00

Invatamant

65.02

96,104.00

0.00

96,104.00

CHELTUIELI CURENTE

01

88,895.00

0.00

88,895.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15,366.00

0.00

15,366.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,481.00

0.00

2,481.00

Transferuri

55.01

2,481.00

0.00

2,481.00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2,474.00

0.00

2,474.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

7.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65,250.00

0.00

65,250.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,579.00

0.00

2,579.00

Ajutoare sociale

57.02

2,579.00

0.00

2,579.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2,529.00

0.00

2,529.00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50.00

0.00

50.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3,219.00

0.00

3,219.00

Burse

59.01

2,314.00

0.00

2,314.00

Acțiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

905.00

0.00

905.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,209.00

0.00

7,209.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,209.00

0.00

7,209.00

Sanatate

66.02

26,840.00

0.00

26,840.00

CHELTUIELI CURENTE

01

25,793.00

0.00

25,793.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,369.00

0.00

5,369.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150.00

0.00

150.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

8,229.00

0.00

8,229.00

Transferuri curente

51.01

1,300.00

0.00

1,300.00

IAcțiuni de sănătate

51.01.03

1,300.00

0.00

1,300.00

Transferuri de capital

51.02

6,929.00

0.00

6,929.00

iTransferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

6,929.00

0.00

6,929.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,047.00

0.00

1,047.00

A. Transferuri interne.

55.01

1,047.00

0.00

1,047.00

I Alte transferuri curente interne

55.01.18

1,047.00

0.00

1,047.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6.00

0.00

6.00

Ajutoare sociale

57.02

6.00

0.00

6.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.00

0.00

6.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12,000.00

0.00

12,000.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39.00

0.00

39.00

|Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39.00

0.00

39.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

21,276.00

0.00

21,276.00

Spitale generale

66.02.06.01

21,276.00

0.00

21,276.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5,564.00

0.00

5,564.00

Cultura, recreere si religie

67.02

29,876.00

0.00

29,876.00

CHELTUIELI CURENTE

01

29,804.00

0.00

29,804.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19.00

0.00

19.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)

51

17,704.00

0.00

17,704.00

Transferuri curente

51.01

17,575.00

0.00

17,575.00

iTransferuri către instituții publice

51.01.01

17,575.00

0.00

17,575.00

Transferuri de capital

51.02

129.00

0.00

129.00

I Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129.00

0.00

129.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12,081.00

0.00

12,081.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72.00

0.00

72.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72.00

0.00

72.00

Servicii culturale

67.02.03

5,974.00

0.00

5,974.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5,974.00

0.00

5,974.00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

15,464.00

0.00

15,464.00

Sport

67.02.05.01

14,730.00

0.00

14,730.00

Tineret

67.02.05.02

682.00

0.00

682.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

52.00

0.00

52.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8,438.00

0.00

8,438.00

lAsigurari si asistenta sociala

68.02

69,570.00

2,525.00

72,095.00

CHELTUIELI CURENTE

01

66,521.00

2,525.00

69,046.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,330.00

1,285.00

25,615.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,355.00

150.00

5,505.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

20,281.00

0.00

20,281.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15,642.00

1,050.00

16,692.00

Ajutoare sociale

57.02

15,642.00

1,050.00

16,692.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

12,302.00

1,200.00

13,502.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3,340.00

-150.00

3,190.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

913.00

40.00

953.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 4

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,049.00

0.00

3,049.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,049.00

0.00

3,049.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1,888.00

50.00

1,938.00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

17,426.00

2,525.00

19,951.00

lAsistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

17,426.00

2,525.00

19,951.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2,636.00

0.00

2,636.00

Creșe

68.02.11

5,813.00

0.00

5,813.00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3,369.00

50.00

3,419.00

Ajutor social

68.02.15.01

55.00

0.00

55.00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3,314.00

50.00

3,364.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

38,438.00

-100.00

38,338.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

112,121.00

0.00

112,121.00

CHELTUIELI CURENTE )

01

94,355.00

0.00

94,355.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17,983.00

0.00

17,983.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

13,566.00

0.00

13,566.00

Transferuri curente

51.01

12,000.00

0.00

12,000.00

iTransferuri către instituții publice

51.01.01

12,000.00

0.00

12,000.00

Transferuri de capital

51.02

1,566.00

0.00

1,566.00

I Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

1,566.00

0.00

1,566.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,400.00

0.00

2,400.00

A. Transferuri interne.

55.01

2,400.00

0.00

2,400.00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID

55.01.65

2,400.00

0.00

2,400.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

60,406.00

0.00

60,406.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,766.00

0.00

17,766.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,766.00

0.00

17,766.00

Locuinte

70.02.03

36,458.00

0.00

36,458.00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36,458.00

0.00

36,458.00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

17,706.00

0.00

17,706.00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

57,957.00

0.00

57,957.00

Protectia mediului

74.02

37,022.00

0.00

37,022.00

CHELTUIELI CURENTE

01

34,014.00

0.00

34,014.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24,624.00

0.00

24,624.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23.00

0.00

23.00

A. Transferuri interne.

55.01

23.00

0.00

23.00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23.00

0.00

23.00

TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

56

792.00

0.00

792.00

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

56.08

792.00

0.00

792.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

8,575.00

0.00

8,575.00

Asociatii si fundatii

59.11

300.00

0.00

300.00

Despăgubiri civile

59.17

8,275.00

0.00

8,275.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,008.00

0.00

3,008.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,008.00

0.00

3,008.00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

33,246.00

0.00

33,246.00

Salubritate

74.02.05.01

33,246.00

0.00

33,246.00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

3,776.00

0.00

3,776.00

Transporturi

84.02

77,454.00

0.00

77,454.00

CHELTUIELI CURENTE

01

65,055.00

0.00

65,055.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28,646.00

0.00

28,646.00

TITLUL IV SUBVENTII

40

11,450.00

0.00

11,450.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

11,450.00

0.00

11,450.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

24,959.00

0.00

24,959.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,336.00

0.00

3,336.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,336.00

0.00

3,336.00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

9,063.00

0.00

9,063.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

9,063.00

0.00

9,063.00

Rambursari de credite interne

81.02

1,954.00

0.00

1,954.00

UE

81.04

7,109.00

0.00

7,109.00

Transport rutier

84.02.03

75,778.00

0.00

75,778.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1,195.00

0.00

1,195.00

Transport în comun

84.02.03.02

11,546.00

0.00

11,546.00

Strazi

84.02.03.03

63,037.00

0.00

63,037.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1,676.00

0.00

1,676.00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2,359.00

0.00

-2,359.00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

277,436.00

2,525.00

279,961.00

VENITURI PROPRII

48.02

288,814.00

2,525.00

291,339.00

I. VENITURI CURENTE

00.02

268,588.00

2,525.00

271,113.00

A. VENITURI FISCALE

00.03

264,039.00

2,225.00

266,264.00

A1.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

140,537.00

0.00

140,537.00

A1.1

. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

1,935.00

0.00

1,935.00

Impozit pe profit

01.02

1,935.00

0.00

1,935.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RÂND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 5

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1,935.00

1,935.00

A1.2

. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

138,602.00

0.00

138,602.00

Impozit pe venit

03.02

365.00

0.00

365.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimon. pers.

03.02.18

365.00

365.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

138,237.00

0.00

138,237.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

138,237.00

138,237.00

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

67,077.00

1,525.00

68,602.00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

67,077.00

1,525.00

68,602.00

Impozit pe cladiri

07.02.01

52,245.00

1,525.00

53,770.00

Impozitul si taxa pe teren

07.02.02

12,786.00

12,786.00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

2,017.00

2,017.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

29.00

29.00

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

56,020.00

600.00

56,620.00

Sume defalcate din TVA

11.02

30,475.00

0.00

30,475.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului

11.02.02

28,001.00

28,001.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular

11.02.09

2,474.00

2,474.00

Taxe pe servicii specifice

15.02

129.00

0.00

129.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

110.00

110.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

19.00

19.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

25,416.00

600.00

26,016.00

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

21,957.00

600.00

22,557.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

1,166.00

1,166.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activi

16.02.50

2,293.00

2,293.00

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

405.00

100.00

505.00

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

405.00

100.00

505.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

405.00

100.00

505.00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

4,549.00

300.00

4,849.00

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

11,166.00

0.00

11,166.00

Venituri din proprietate

30.02

11,166.00

0.00

11,166.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și

30.02.01

500.00

500.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

10,666.00

10,666.00

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

-6,617.00

300.00

-6,317.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

5,651.00

300.00

5,951.00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

4,223.00

200.00

4,423.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

530.00

530.00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

32.00

32.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

18.00

18.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

377.00

377.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

471.00

100.00

571.00

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

24,412.00

0.00

24,412.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

24,412.00

24,412.00

Diverse venituri

36.02

14,021.00

0.00

14,021.00

Taxe speciale

36.02.06

11,513.00

11,513.00

Alte venituri

36.02.50

2,508.00

2,508.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

-50,701.00

0.00

-50,701.00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

250.00

250.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-50,951.00

0.00

-50,951.00

IV. subvenții

00.17

8,848.00

0.00

8,848.00

subvenții de la alte nivele ale administrației publice

00.18

8,848.00

0.00

8,848.00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

8,848.00

0.00

8,848.00

Subv.pentru acordarea ajutorului pt lemne ,carburanti

42.02.34

12.00

12.00

Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii

42.02.41

836.00

836.00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

8,000.00

8,000.00

TOTAL CHELTUIELI SF

49.02

277,436.00

2,525.00

279,961.00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

30,543.00

0.00

30,543.00

CHELTUIELI CURENTE

01

30,543.00

0.00

30,543.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26,734.00

26,734.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,424.00

3,424.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

385.00

0.00

385.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

385.00

385.00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

30,543.00

0.00

30,543.00

Autorități executive

51.02.01.03

30,543.00

30,543.00

Alte servicii publice generale

54.02

3,297.00

0.00

3,297.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 6

CHELTUIELI CURENTE

01

3,297.00

0.00

3,297.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,148.00

2,148.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

861.00

861.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

288.00

0.00

288.00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

288.00

288.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

288.00

288.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2,248.00

2,248.00

Alte servicii publice generale

54.02.50

761.00

761.00

|Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

3,091.00

0.00

3,091.00

CHELTUIELI CURENTE .

01

3,091.00

0.00

3,091.00

TITLUL III DOBANZI

30

3,091.00

0.00

3,091.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

3,091.00

3,091.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

25,409.00

0.00

25,409.00

CHELTUIELI CURENTE .

01

25,409.00

0.00

25,409.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,766.00

9,766.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15,643.00

15,643.00

Ordine publica

61.02.03

10,586.00

0.00

10,586.00

Politie locala

61.02.03.04

10,586.00

10,586.00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

53.00

53.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

14,770.00

14,770.00

Invatamant

65.02

23,638.00

0.00

23,638.00

CHELTUIELI CURENTE

01

23,638.00

0.00

23,638.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15,366.00

15,366.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,474.00

0.00

2,474.00

Transferuri

55.01

2,474.00

0.00

2,474.00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2,474.00

2,474.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,579.00

0.00

2,579.00

Ajutoare sociale

57.02

2,579.00

0.00

2,579.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2,529.00

2,529.00

Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita

57.02.03

50.00

50.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3,219.00

0.00

3,219.00

Burse

59.01

2,314.00

2,314.00

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

59.22

905.00

905.00

Sanatate

66.02

7,911.00

0.00

7,911.00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,864.00

0.00

6,864.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,369.00

5,369.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

150.00

150.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1,300.00

0.00

1,300.00

Transferuri curente

51.01

1,300.00

0.00

1,300.00

|Acțiuni de sănătate

51.01.03

1,300.00

1,300.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,047.00

0.00

1,047.00

A. Transferuri interne.

55.01

1,047.00

0.00

1,047.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1,047.00

1,047.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6.00

0.00

6.00

Ajutoare sociale

57.02

6.00

0.00

6.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.00

6.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)

59

39.00

0.00

39.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39.00

39.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

2,347.00

0.00

2,347.00

Spitale generale

66.02.06.01

2,347.00

2,347.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5,564.00

5,564.00

Cultura, recreere si religie

67.02

29,675.00

0.00

29,675.00

CHELTUIELI CURENTE

01

29,675.00

0.00

29,675.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19.00

19.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)

51

17,575.00

0.00

17,575.00

Transferuri curente

51.01

17,575.00

0.00

17,575.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

17,575.00

17,575.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12,081.00

0.00

12,081.00

Asociații și fundații

59.11

10,207.00

10,207.00

Susținerea cultelor

59.12

1,874.00

1,874.00

Servicii culturale

67.02.03

5,825.00

0.00

5,825.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

5,825.00

5,825.00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

15,412.00

0.00

15,412.00

Sport

67.02.05.01

14,730.00

14,730.00

Tineret

67.02.05.02

682.00

682.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8,438.00

8,438.00

lAsigurari si asistenta sociala

68.02

46,240.00

2,525.00

48,765.00

CHELTUIELI CURENTE

01

46,240.00

2,525.00

48,765.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 7

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,330.00

1,285.00

25,615.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,355.00

150.00

5,505.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15,642.00

1,050.00

16,692.00

Ajutoare sociale

57.02

15,642.00

1,050.00

16,692.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

12,302.00

1,200.00

13,502.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3,340.00

-150.00

3,190.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

913.00

40.00

953.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1,888.00

50.00

1,938.00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

17,426.00

2,525.00

19,951.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

17,426.00

2,525.00

19,951.00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2,626.00

2,626.00

Creșe

68.02.11

5,813.00

5,813.00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

3,238.00

50.00

3,288.00

Ajutor social

68.02.15.01

55.00

55.00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3,183.00

50.00

3,233.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

15,249.00

-100.00

15,149.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

32,383.00

0.00

32,383.00

CHELTUIELI CURENTE )

01

32,383.00

0.00

32,383.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

17,983.00

17,983.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

12,000.00

0.00

12,000.00

Transferuri curente

51.01

12,000.00

0.00

12,000.00

Transferuri către instituții publice spau

51.01.01

12,000.00

12,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2,400.00

0.00

2,400.00

A. Transferuri interne.

55.01

2,400.00

0.00

2,400.00

Sume reprezentand contributia UAT la Fondul IID-Vital

55.01.65

2,400.00

2,400.00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

7,700.00

7,700.00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

24,683.00

24,683.00

Protectia mediului

74.02

33,199.00

0.00

33,199.00

CHELTUIELI CURENTE

01

33,199.00

0.00

33,199.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24,624.00

24,624.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

8,575.00

0.00

8,575.00

Asociatii si fundatii

59.11

300.00

300.00

Despagubiri civile

59.17

8,275.00

8,275.00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

32,897.00

0.00

32,897.00

Salubritate

74.02.05.01

32,897.00

32,897.00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

302.00

302.00

Transporturi

84.02

42,050.00

0.00

42,050.00

CHELTUIELI CURENTE

01

40,096.00

0.00

40,096.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28,646.00

28,646.00

TITLUL IV SUBVENTII

40

11,450.00

0.00

11,450.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

11,450.00

11,450.00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

1,954.00

0.00

1,954.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

1,954.00

0.00

1,954.00

Rambursari de credite interne

81.02

1,954.00

1,954.00

Transport rutier

84.02.03

42,009.00

0.00

42,009.00

Transport în comun

84.02.03.02

11,450.00

11,450.00

Strazi

84.02.03.03

30,559.00

30,559.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

41.00

0.00

41.00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

0.00

0.00

0.00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

237,905.00

0.00

237,905.00

VENITURI PROPRII

49.90

544.00

0.00

544.00

I. VENITURI CURENTE

00.02

51,406.00

0.00

51,406.00

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

51,406.00

0.00

51,406.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

51,406.00

0.00

51,406.00

Diverse venituri

36.02

455.00

0.00

455.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

57.00

57.00

Taxe de reabilitare termica

36.02.23

398.00

398.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

50,951.00

0.00

50,951.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

50,951.00

50,951.00

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

89.00

0.00

89.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

89.00

0.00

89.00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

52.00

52.00

Depozite speciale pentru construcția de locuințe

39.02.10

37.00

37.00

IV. SUBVENTII

00.17

3,159.00

0.00

3,159.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

3,159.00

0.00

3,159.00

Subventii de la bugetul de stat

42.02

3,159.00

0.00

3,159.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 8

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

1,894.00

1,894.00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

1,265.00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

183,251.00

0.00

183,251.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

151,887.00

151,887.00

Fondul Social European

48.02.02

28,329.00

28,329.00

Fondul de Coeziune

48.02.03

492.00

492.00

Instrumentul European de Vecinătate

48.02.12

2,246.00

2,246.00

Programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

48.02.15

160.00

160.00

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.02.32

137.00

137.00

TOTAL CHELTUIELI SD

49.02

240,264.00

0.00

240,264.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

3,827.00

0.00

3,827.00

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

3,827.00

0.00

3,827.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,037.00

0.00

1,037.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,037.00

0.00

1,037.00

Transferuri interne

55.01

1,037.00

0.00

1,037.00

Transf.din bug local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.01.42

1,037.00

1,037.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)

70

2,790.00

0.00

2,790.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,790.00

2,790.00

Autoritati executive si legislative

51.02.01

3,827.00

0.00

3,827.00

Autorități executive

51.02.01.03

3,827.00

3,827.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

2,546.00

0.00

2,546.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,946.00

0.00

1,946.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1,946.00

1,946.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.00

0.00

600.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600.00

600.00

Ordine publica

61.02.03

2,546.00

0.00

2,546.00

Politie locala

61.02.03.04

2,546.00

2,546.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0.00

0.00

Invatamant

65.02

72,466.00

0.00

72,466.00

CHELTUIELI CURENTE

01

65,257.00

0.00

65,257.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

7.00

7.00

Transferuri

55.01

7.00

7.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

7.00

7.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

65,250.00

65,250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,209.00

0.00

7,209.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,209.00

7,209.00

Sanatate

66.02

18,929.00

0.00

18,929.00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,929.00

0.00

6,929.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6,929.00

0.00

6,929.00

Transferuri de capital

51.02

6,929.00

0.00

6,929.00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

6,929.00

6,929.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

12,000.00

0.00

12,000.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

18,929.00

0.00

18,929.00

Spitale generale

66.02.06.01

18,929.00

18,929.00

Cultura, recreere si religie

67.02

201.00

0.00

201.00

CHELTUIELI CURENTE .

01

129.00

0.00

129.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)

51

129.00

0.00

129.00

Transferuri de capital

51.02

129.00

0.00

129.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

129.00

129.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

72.00

0.00

72.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

72.00

72.00

Servicii culturale

67.02.03

149.00

0.00

149.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

149.00

149.00

Servicii recreative si sportive

67.02.05

52.00

0.00

52.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

52.00

52.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

23,330.00

0.00

23,330.00

CHELTUIELI CURENTE

01

20,281.00

0.00

20,281.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

20,281.00

20,281.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,049.00

0.00

3,049.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,049.00

3,049.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD RAND

Buget 2020

Influente

Buget 2020 9

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

10.00

10.00

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

131.00

0.00

131.00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

131.00

131.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

23,189.00

23,189.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

79,738.00

0.00

79,738.00

CHELTUIELI CURENTE )

01

61,972.00

0.00

61,972.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1,566.00

0.00

1,566.00

Transferuri de capital

51.02

1,566.00

0.00

1,566.00

Alte transferuri de capital către instituții publice spau

51.02.29

1,566.00

1,566.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

60,406.00

60,406.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,766.00

0.00

17,766.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,766.00

0.00

17,766.00

Locuinte

70.02.03

36,458.00

0.00

36,458.00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

36,458.00

36,458.00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

10,006.00

10,006.00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

33,274.00

33,274.00

Protectia mediului

74.02

3,823.00

0.00

3,823.00

CHELTUIELI CURENTE

01

815.00

0.00

815.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

23.00

0.00

23.00

A. Transferuri interne.

55.01

23.00

0.00

23.00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

23.00

23.00

TITLUL X Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile cadrul financiar 2014-2020

58

792.00

0.00

792.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,008.00

0.00

3,008.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,008.00

3,008.00

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

349.00

0.00

349.00

Salubritate

74.02.05.01

349.00

349.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

23.00

23.00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

3,451.00

3,451.00

Transporturi

84.02

35,404.00

0.00

35,404.00

CHELTUIELI CURENTE

01

24,959.00

0.00

24,959.00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

24,959.00

0.00

24,959.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

58.01

24,959.00

24,959.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,336.00

0.00

3,336.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,336.00

3,336.00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

7,109.00

0.00

7,109.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

81

7,109.00

0.00

7,109.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

7,109.00

7,109.00

Transport rutier

84.02.03

33,769.00

0.00

33,769.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

1,195.00

0.00

1,195.00

Transport în comun

84.02.03.02

96.00

96.00

Strazi

84.02.03.03

32,478.00

32,478.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1,635.00

1,635.00

EXCEDENT / DEFICIT

99.02

-2,359.00

0.00

-2,359.00

Primar

Dr. ec. Cătălin Cherecheș