Hotărârea nr. 251/2020

H.C.L. nr. 251 din 05.08.2020 privind desemnarea Primarului, pentru a vota trei administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 251/2020

privind desemnarea Primarului, pentru a vota trei administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MIERCURI 5 AUGUST 2020

Examinând:

  • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 291/2020;

  • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 291/2020;

  • • Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 291/2020, privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre, având ca obiect desemnarea Primarului, pentru a vota desemnarea a trei administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare,

  • • Adresa nr. 27665/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> care, în calitate de autoritate tutelară, informează că la data de 7 august 2020 expiră mandatul administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare.

Având în vedere:

  • • Art. 641, alineatul (3) și alineatul (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

  • • Art. 129, alineatul (1) și alineatul (3), litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

  • • Rezultatul votului secret;

  • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

  • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

  • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se propune desemnarea, ca administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare, următoarelor persoane:

Pop Carmen Ecaterina;

Hossu Florin Gheorghe;

Pașcu Augustin.

Art. 2 Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, desemnarea administratorilor provizorii menționați la art. 1, pâna la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

Instituția Prefectului Județul Maramureș;

Primarul Municipiului Baia Mare;

Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă;

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>;

S.C. URBIS S.A. Baia Mare;

Serviciul Administrație Publică Locală.

Pap Zsolt Istvan

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pop Carmen Ecaterina

17 Da

Hossu Florin Gheorghe

15 Da

2 Nu

Pașcu Augustin

15 Da

2 Nu

I