Hotărârea nr. 250/2020

H.C.L. nr. 250 din 05.08.2020 privind aprobarea menţinerii extinderii spaţiului cu funcţiunea de restaurant şi suplimentarea terenului concesionat de sub extinderea la restaurantul ,,Casa Crişan,, situat pe strada Victoriei nr.5, aflat în proprietatea SC RC COMRES SRL

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 250/2020

privind aprobarea menținerii extinderii spațiului cu funcțiunea de restaurant și suplimentarea terenului concesionat de sub extinderea la restaurantul ,,Casa Crișan,, situat pe strada Victoriei nr.5, aflat în proprietatea SC RC COMRES SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MIERCURI 5 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 292/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 292/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 16368 din 29.08.2019, întocmit de Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții, prin care se propune menținerea extinderii spațiului cu funcțiunea de restaurant și suplimentarea terenului concesionat de sub extinderea la restaurantul ,,Casa Crișan,, situat pe strada Victoriei, nr. 5, aflat în proprietatea SC RC COMRES SRL;

 • • Cererile SC RC COMRES SRL, înregistrate la Primăria Municipiului Baia Mare cu nr. 16368/2019 și nr. 28393/2020;

 • • H.C.L. nr. 315/2017 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 259 mp, situat sub extinderea la restaurantul situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 5, aflat în proprietatea SC RC COMRES SRL;

 • • A.C. nr. 566/23.11.2010;

 • • P.V. de recepție la terminarea lucrărilor nr. 102/04.06.2014;

 • • H.C.L. nr. 406 din 29.10.2009;

 • • Contractele de concesiune nr. 406/1a/14.01.2010, 406/1b/14.01.2010, 406/2a/08.09.2017,

406/2b/08.09.2017;

Având în vedere:

 • • H.C.L. nr. 392/2017 privind ’’Schimbarea destinației apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație, situate în clădirile - bloc de locuințe colective, extinderea acestora și concesionarea/închirierea terenului aferent, precum și stabilirea regimului juridic a terenurilor cuprinse între clădirile - bloc de locuințe și circulațiile pietonale’’;;

 • • H.C.L. nr. 26/2018 privind stabilirea redevențelor datorate pentru terenurile aparținând

Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocurilor de locuințe și balcoane și pentru alte construcții de același tip;

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, articolul 15, litera e, referitor la concesionarea fără licitație publică a terenurilor pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare,  republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției naționale de Cadastru și Publicitate nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei de urbanism, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, prin derogare de la Hotărârea Consiliului Local nr. 392/2017, menținerea extinderii spațiului cu funcțiunea de restaurant, situat pe str. Victoriei, nr. 5, extins în baza Autorizației de construire nr. 566/23.11.2010 și recepționat conform Procesului Verbal de Recepție la

terminarea lucrărilor nr. 102/04.06.2014.

Art. 2 Se aprobă, prin derogare de la Hotărârea Consiliului Local nr. 392/2017, suplimentarea terenului în suprafață totală de 121 mp, concesionat în baza contractului de concesiune nr. 406/1a/14.01.2010, cu teren în suprafață de 85 mp, ocupat suplimentar de extinderea la spațiul cu destinația de restaurant și concesionarea acestuia.

Art. 3 La data punerii în aplicare a prezentei, se modifică corespunzător contractul de concesiune nr. 406/1a/14.01.2010, prin încheierea unui act adițional pentru suprafața totală concesionată de 206 mp (121 mp, teren concesionat + 85 mp, teren suplimentar ocupat), parte din terenul în suprafață de 259 mp, teren identificat prin C.F. nr. 122663, nr. cadastral 122663.

Art. 4 Redevența pentru suprafața suplimentar ocupată se va stabili potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2018, iar Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Monitorizare Contracte, va întocmi actul adițional, ținând seama de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 (1)Beneficiarul se va prezenta în termen de cel mult 90 de zile, de la adoptarea prezentei hotărâri, la Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte, pentru a semna contractul de concesiune.

(2)Nerespectarea termenului astfel stabilit atrage încetarea aplicabilității prezentei hotărâri, fără nicio altă formalitate.

Art. 6 Taxele ocazionate de înscrierea în Cartea Funciară a Contractului de concesiune și a construcției vor fi suportate de către solicitant.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, prin Serviciul Monitorizare Contracte, și Arhitectul Șef - Direcția Urbanism, prin Serviciul Autorizare Construcții.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitect Șef - Direcția Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții;

 • • Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte;

I

 • • Beneficiar;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

-

I