Hotărârea nr. 249/2020

H.C.L. nr. 249 din 05.08.2020 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare şi coproprietarii terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Rachetei, în suprafață de 600 mp, înscris în CF nr. 118397 Baia Mare, nr. cadastral 118397

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 249/2020

privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare și coproprietarii terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Rachetei, în suprafață de 600 mp, înscris în CF nr. 118397 Baia Mare, nr. cadastral 118397

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MIERCURI 5 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 289/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 289/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 870/2020 al Direcției Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu;

 • • Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 26754/22.07.2020, prin care SC ECO ANTNIC SRL, solicită efectuarea unui schimb de teren.

Având în vedere :

 • • Art. 1763 - 1764 din Codul Civil.

 • • Art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 399, art. 363, alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cad rul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Lista terenurilor identificate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, terenuri care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare și coproprietarii terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Rachetei, în suprafață de 600 mp, înscris în CF nr. 118397 Baia Mare, nr. cadastral 118397, respectiv SC ECO ANTNIC SRL, SC RENTAS LOCO SRL și SC OBERHAUSER INVEST SRL.

Art.2 Se mandatează comisia de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, cu declanșarea procedurilor de negociere , în vederea efectuării schimbului imobiliar.

Art.3 Se aprobă întocmirea unor rapoarte de evaluare, la propunerea Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, pentru

terenurile care au fost acceptate la schimb de către coproprietarii SC ECO ANTNIC SRL, SC RENTAS LOCO SRL și SC OBERHAUSER INVEST SRL, respectiv pentru terenul acestora, precum și alocarea de la bugetul local a sumelor pentru întocmirea acestora.

Art.4 Documentele întocmite de către comisia de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, urmare a negocierii condițiilor și modalităților de realizare a schimbului, vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, conform legii.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Secretariatul Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • Directia Economică;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Directia Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • SC ECO ANTNIC SRL;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  18

  Pentru

  17

  împotrivă

  -

  Abțineri

  1

I