Hotărârea nr. 248/2020

H.C.L. nr. 248 din 05.08.2020 privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2020, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 248/2020

privind aprobarea finanțărilor de la bugetul local pe anul 2020, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MIERCURI 5 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 288/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 288/2020

 • • Raportul Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice, înregistrat cu nr. 69/2020, prin care se propune aprobarea finanțărilor de la bugetul local pe anul 2020, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”;

 • • Cererile de finanțare depuse de către structurile sportive din municipiul Baia Mare, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive, în număr de 9;

 • • H.C.L. nr. 51/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul

2020;

 • • H.C.L. nr. 214/2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare

pe anul 2020;

 • • H.C.L. nr.  122/2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activităților și

proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de

performanță” și „Sportul pentru toți”;

 • • H.C.L. nr. 152/2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”;

 • • H.C.L. nr. 157/2018 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • • H.C.L. nr. 146/2019 privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local;

 • • Procesul verbal nr. 1 din data de 28 iulie 2020, cu ocazia verificării eligibilității și înregistrării documentației depuse de către structurile sportive din municipiul Baia Mare, în baza Regulamentului  privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul

programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”;

 • • Procesul verbal nr. 2 din data de 30 iulie 2020, cu ocazia verificării eligibilității și înregistrării documentației depuse de către structurile sportive din municipiul Baia Mare, după completarea documențației, în baza Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”;

 • • Procesul verbal al Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, încheiat în data de 31 iulie 2020, cu

ocazia evaluării propunerilor de proiecte și alocarea sumelor în baza Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”.

Având în vedere:

 • • Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (7), lit. f), pct. 6, din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumei de 1.250.000 lei de la bugetul local, pe anul 2020, pentru finanțarea proiectelor depuse în baza Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea contractelor între părți.

Art. 3 Justificarea și decontarea cheltuielilor în ceea ce privește suma repartizată, conform art. 1, se va realiza pe bază de documente doveditoare, conform Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției Relații Internaționale, Parteneriate Civice și Comunicare - Serviciul Parteneriate Civice;

 • • Structurilor sportive solicitante;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I