Hotărârea nr. 246/2020

H.C.L. nr. 246 din 05.08.2020 privind aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 127290 Baia Mare, nr. cadastral 127290, cu un teren proprietatea SC REVOLUTION PLUS SRL, identificat prin C.F. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624 şi însuşirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.246/2020

privind aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 127290 Baia Mare, nr. cadastral 127290, cu un teren proprietatea SC REVOLUTION PLUS SRL, identificat prin C.F. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624 și însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MIERCURI 5 AUGUST 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 293/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.293/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 882/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu;

 • • Raportul Direcției de Urbanism - Arhitect Șef - Serviciul Autorizare Construcții, înregistrat cu nr.114/2020;

 • • Prevederile HCL nr. 218/2020 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare și proprietarul terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Serelor nr. 2, în suprafață de 391 mp, înscris în CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624;

 • • Adresa nr. 21615/16.06.2020 a Direcției Utilități Publice - Serviciul Infrastructură, referitor la obiectivul aferent proiectului ’’Cross-border green transport network”, ”Rețea ecologică de transport transfrontalier, cod HUSKROUA/1702/7.1/0063, finanțat prin Programul ENI de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”;

 • • Adresa nr. 129/SI/2020 a Direcției Utilități Publice - Serviciul Infrastructură prin care solicită urgentarea procedurii de realizare a schimbului de teren situat pe str. Serelor nr. 2, în vederea alimentării cu energie electrică pentru dezvoltarea infrastucturii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare aferentă proiectului ’’Cross-border green transport network”, ”Rețea ecologică de transport transfrontalier, cod HUSKROUA/1702/7.1/0063, finanțat prin Programul ENI de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”;

 • • Procesul-verbal nr. 28350 /04.08.2020 al Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare;

 • • Raportul de evaluare nr. 23/03.08.2020 întocmit de evaluator autorizat Marius Pantiș ;

 • • Raportul de evaluare nr. 24/03.08.2020 întocmit de evaluator autorizat Marius Pantiș.

Având în vedere :

 • • Art. 863, art. 1763-1765 din Codul Civil;

 • • Art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 355 și 363 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușesc Rapoartele de e valuare nr. 23/03.08.2020, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și nr. 24/03.08.2020, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș, în vederea efectuării unui schimb de teren cu sultă, având ca obiect :

 • • Terenul proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 654 mp identificat prin C.F. nr. 127290 Baia Mare, nr. cadastral 127290, situat pe Bd. Republicii, evaluat la o valoare de piață de 758.600 lei, echivalent a 157.000 Euro, reprezentând 240 Euro/mp;

 • • Terenul proprietatea SC REVOLUTION PLUS SRL, în suprafață de 391 mp, situat pe str. Serelor nr. 2, identificat prin CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624, evaluat la o valoare de piață de 454.200 lei, echivalent a 94.000 Euro, reprezentând 240 Euro/mp.

Art. 2 Se ia act de Procesul-verbal nr. 28350/04.08.2020 a Comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare, Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, prin care s-au negociat condițiile efectuării schimbului de teren.

Art. 3  (1) Se aprobă efectuarea schimbului de teren cu sultă, pentru cauză de utilitate publică, între

Municipiul Baia Mare și SC REVOLUTION PLUS SRL, terenurile fiind identificate la art. 1, din prezenta hotărâre, cu suportarea de către Municipiul Baia Mare a contravalorii Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș, având în vedere utilitatea publică.

 • (2) Pe terenul dobândit prin schimb de către SC REVOLUTION PLUS SRL în suprafață de 654 mp identificat prin C.F. nr. 127290 Baia Mare, nr. cadastral 127290, situat pe Bd. Republicii, se transferă obligația prevăzută în Autorizatia de Construire nr.279/2020, respectiv de a realiza 29 de locuri de parcare, precum și 12 locuri de parcare prevăzute în Autorizatia de Construire nr. 216/2017 . În termen de 15 zile lucratoare de la inscrierea în CF a proprietatii, SC REVOLUTION PLUS SRL va prezenta Serviciului Autorizare Construcții planșele cu prezentarea locurilor de parcare prevazute mai sus, care vor face parte integranta din AC nr.216/2017 și AC nr.279/2020.

 • (3) Municipiul Baia Mare va efectua demersurile și operațiunile de repozitionare a accesului din Bd. Republicii, amenajat partial pe terenul aflat în proprietatea municipiului ce face obiectul schimbului.

Art. 4 (1) Se aprobă valoarea sultei la suma de 63.000 EURO, la care se adaugă TVA, sumă stabilită

conform Anexei nr. 3 la prezenta, în baza Rapoartelor de Evaluare, întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, sumă care va fi achitată de către copermutantul SC REVOLUTION PLUS SRL, în contul Municipiului Baia Mare.

(2) Plata sultei se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri copermutantului, în lei, la cursul oficial al BNR din ziua anterioară plății, actul autentic de schimb urmând a fi încheiat ulterior plății.

(3) Nerespectarea termenului de plată prevăzut la aliniatul precedent, duce la încetarea aplicabilității prezentei hotărâri.

Art.5 Taxele ocazionate de încheierea actelor în formă autentică, vor fi suportate în mod egal de copermutanți, respectiv Municipiul Baia Mare și SC REVOLUTION PLUS SRL.

Art.6 Terenul în suprafață de 391 mp, identificat prin CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624, conform prezentei hotărâri, se va înscrie în domeniul public al Municipiul Baia Mare, fiind necesar realizării obiectivului aferent proiectului ’’Cross-border green transport network”, ”Rețea ecologică de transport transfrontalier, cod HUSKROUA/1702/7.1/0063, finanțat prin Programul ENI de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020”.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Baia Mare cu semnarea documentelor autentice necesare realizării schimbului de teren cu sultă care face obiectul prezentei hotărâri.

Art.8 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare încheierii contractului în formă autentică.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Utilități Publice;

 • • Direcția Proiecte;

 • • SC REVOLUTION PLUS SRL;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

18

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

1