Hotărârea nr. 244/2020

H.C.L. nr. 244 din 31.07.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 6559 mp, aferent unui tronson a străzii 8 Martie cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.244/2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 6559 mp, aferent unui tronson a străzii 8 Martie cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 286/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.286/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 839/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 6559 mp, aferent unui tronson a str. 8 Martie proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, ca aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile 264 și 272 din anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011;

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Surducan Florin;

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere :

 • • Art. 2 alin. 3 din Ordonața nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014;

 • • Art. 858 - 865 , din Codul Civil;

 • • Art. 5, art.36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a Legii nr.10/2001, înregistrată cu nr. 820 / 2020 , prin care face cunoscut faptul că imobilul teren care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001 nesoluționate;

 • • Adresa Comisiei Locale de Fond Funciar nr. 401 / 2020 conform căreia terenul ce face

obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Terenul în suprafață de 6559 mp, identificat prin

CF nr. 2801 Baia Mare -     nr. topo 3489/6/2/1

 • - nr. topo 3489/7/2/1

 • - nr. topo 3490/2/3/1/2

 • - nr. topo 3571/5/2/2/2

CF  nr. 13812 Baia Mare  -  nr. topo 3488/3/2/2/2/1

CF  nr. 16803 Baia Mare  -  nr. topo 3490/1/1/2

CF  nr. - fără date de CF   -  din nr. topo 3568

CF  nr.  429  Baia Mare  -  nr. topo 3579/2/a/2/2

 • - nr. topo 3579/1/a/2/2

CF  nr.  3153 Baia Mare  -  nr. topo 3578/2/2/2/1

situat în Municipiul Baia Mare , tronson din str. 8 Martie , nu face parte din imobilele situate

pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au fost depuse cereri de retrocedare, în baza

prevederilor O.U.G.nr.94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr.4144/C/11.10.2016, înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

 • • Art. 108, art. 129 alin (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului aferent unui tronson din strada 8 Martie, situat în vecinătatea sudică și estică a societății de transport local URBIS S.A. , respectiv vecinătatea vestică a Colegiului Tehnic TRANSILVANIA, după cum urmează:

CF

nr. 2801 Baia Mare

-  nr. topo 3489/6/2

-  nr. topo 3489/7/2

-  nr. topo 3490/2/3/1/2

-   nr. topo 3571/5/2/2/2

-      1649 mp

-      2588 mp

-        90 mp

-       165 mp

CF

nr. 13812 Baia Mare

-   nr. topo 3488/3/2/2/2

- 2 ha 8442 mp

CF

nr. 16803 Baia Mare

-   nr. topo 3490/1/1/2

-        90 mp

CF

nr. - fără date de CF

-   din nr. topo 3568

-      1035 mp

CF

nr.   429 Baia Mare

-   nr. topo 3579/2/a/2/2

-        845 mp

-  nr. topo 3579/1/a/2/2

-       482 mp

CF

nr.  3153 Baia Mare

-   nr. topo 3578/2/2/2

-       1582 mp

Art. 2 Se identifică cu date de carte funciară terenul, în suprafață de 6559 mp aferent unui tronson din strada 8 Martie, situat în vecinătatea sudică și estică a societății de transport local URBIS S.A. , respectiv vecinătatea vestică a Colegiului Tehnic TRANSILVANIA, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, identificat după cum urmează:

CF nr. 2801 Baia Mare


CF nr. 13812 Baia Mare -

I


nr. topo 3489/6/2/1     -  226 mp

nr. topo 3489/7/2/1     - 1802

nr. topo 3490/2/3/1/2   -   90

nr. topo 3571/5/2/2/2   -  165

nr. topo 3488/3/2/2/2/1  -  372 mp


CF  nr. 16803 Baia Mare  -  nr. topo 3490/1/1/2    -   90 mp

CF nr. - fără date de CF - din nr. topo 3568      - 1035 mp

CF  nr. 429 Baia Mare  -  nr. topo 3579/2/a/2/2   -  845 mp

-    nr. topo 3579/1/a/2/2   -  482 mp

CF nr. 3153 Baia Mare - nr. topo 3578/2/2/2/1   -  1452 mp

înregistrat la pozițiile 264 și 272, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011, conform Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, în vederea deschiderii de coală funciară.

Art. 3 Imobilul fără număr cadastral atribuit, descris la art. 1 al prezentei, nu a fost înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art. 4 Se aprobă depunerea documentației cadastrale întocmită de topograf autorizat Surducan Florin, pentru terenul aferent unui tronson din strada 8 Martie la O.C.P.I . Maramureș, în vederea atribuirii de număr cadastral, actualizării datelor de imobil și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art.1 al prezentei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare, prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Consiliul Județean Maramureș;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

14

Pentru

14

împotrivă

-

Abțineri

-

I