Hotărârea nr. 243/2020

H.C.L. nr. 243 din 31.07.2020 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Piața Libertății nr.10 ,ap.7, județ Maramureș , suprafațǎ utilă de 82,90, părți comune 50,15 mp și cota teren 33,26 mp parte a monumentului istoric ,,Casa,, cod MM- II-m-B-04455

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.243/2020

privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Piața Libertății nr.10 ,ap.7, județ Maramureș , suprafață utilă de 82,90, părți comune 50,15 mp și cota teren 33,26 mp parte a monumentului istoric ,,Casa,, cod MM- II-m-B-04455

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 284/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.284/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 157 /2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Piața Libertății nr.10, ap.7, județ Maramureș , suprafată utilă de 82,90,părți comune 50,15 mp și cota teren 33,26 mp parte a monumentului istoric,,Casa,,cod MM- II-m-B-04455;

 • • Cererea depusa de d-na Maries Alexandra înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr.26363/20.07.2020 prin care ne anuntă intenția de vânzare a apartamentului;

 • • Adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale cu nr.1057/10.07.2020 prin care ne comunică că nu iși exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului situat în P-ța Libertății nr.10, et.1, apt.7.

Având în vedere :

 • • Prevederile Legii nr.422 /2001, art.4 , alin. 8 , potrivit căreia dreptul de preemțiune revine autorității publice care se pronunță prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • • Art.129, alin.1,alin.2 lit. (c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizele favorabile ale comisiei de buget, comisiei de urbanism și avizul nefavorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Piața Libertății nr.10 ,et.1,ap.7, județ Maramureș , suprafață utilă de 82,90, părți comune 50,15 mp și cota teren 33,26 mp parte a monumentului istoric,,Casa,,cod MM- II-m-B-04455.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Consiliul Județean Maramureș;

 • • Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • D-na Maries Alexandra;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

15

Pentru

15

împotrivă

-

Abțineri

-

I