Hotărârea nr. 241/2020

H.C.L. nr. 241 din 31.07.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 2533 mp, aferent tronsonului 2 și 3 al străzii Corbului, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.241/2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 2533 mp, aferent tronsonului 2 și 3 al străzii Corbului, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 285/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.285/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 838/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 2533 mp, aferent tronsonului 2 și 3 a străzii Corbului proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, ca aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile 264 și 272 din anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011;

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată;

 • • Planurile de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, întocmite de topograf autorizat Kalmar Tiberiu;

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere :

 • • Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001, înregistrată cu nr. 837/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu face obiectul unei notificări în baza Legii nr. 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol, înregistrată cu nr. 410/2020, prin care face cunoscut faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri, nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Art. 2 alin. 3 din Ordonața nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările

completările ulterioare;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare,  republicată, cu modificările

completările ulterioare;

 • • Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

modificările și completările ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014;

 • • Art. 858 - 865 , din Codul Civil;

 • • Poz. 72 din Anexa la HCL nr. 249/2012 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Baia Mare;

 • • Art. 5, art. 36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 108, art. 129, alin. (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului aferent tronsonului 2 a străzii Corbului, după pasajul de cale ferată, după cum urmează:

CF nr. 2622 Baia Mare         - nr. topo 3493/5/2/3   - 29 mp

 • - nr. topo 3493/5/2/4   - 3940 mp

CF fără date                    -  nr. topo fără       -  81 mp

CF fără date                   -  nr. topo  3488/1     -  1050 mp

CF nr. 2945 Baia Mare        - nr. topo 3496/16/3    - 628 mp

 • - nr. topo 3496/16/4    - 452 mp

Art. 2 Se identifică cu date de carte funciară terenul, în suprafață de 1788 mp aferent tronsonului 2 a străzii Corbului, după pasajul de cale ferată, cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, identificat după cum urmează:

CF nr. 2622

Baia Mare

-   nr. topo 3493/5/2/3

- 29 mp

CF fără date

-   nr. topo    fără

- 81 mp

CF fără date

-  nr. topo    3488/1

- 1050 mp

CF nr. 2945

Baia Mare

-  nr. topo 3496/16/3

- 628 mp

înregistrat la pozițiile 264 și 272, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011 , conform Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, în vederea deschiderii de coală funciară.

Art. 3 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului aferent tronsonului 3 a străzii Corbului, după pasajul de cale ferată, după cum urmează:

CF nr. 2945 Baia Mare          - nr. topo 3496/16/4   - 452 mp

CF fără date                    - nr. topo fără     - 293 mp

Art. 4 Se identifică cu date de carte funciară terenul, în suprafață de 745 mp aferent tronsonului 3 a străzii Corbului, după pasajul de cale ferată cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, identificat după cum urmează:

CF nr. 2945 Baia Mare          -  nr. topo 3496/16/4    - 452 mp

CF fără date                     -  nr. topo fără      - 293 mp

I

înregistrat la pozițiile 264 și 272, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011, conform Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre, în vederea deschiderii de coală funciară.

Art. 5 Imobilele fără număr cadastral atribuit, descrise la art. 2 și 4 al prezentei, nu au fost înscrise în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art. 6 Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite de topograf autorizat Kalmar Tiberiu, pentru terenul aferent tronsonului 2 și 3 din strada Corbului la O.C.P.I . Maramureș, în vederea atribuirii de numere cadastrale, actualizării datelor imobilelor și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art.2 și 4 al prezentei.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobilară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobilară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Consiliul Județean Maramureș;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I