Hotărârea nr. 240/2020

H.C.L. nr. 240 din 31.07.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2630 mp, aferent unui tronson a străzii Corbului cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.240/2020

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2630 mp, aferent unui tronson a străzii Corbului cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IULIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 272/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.272/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 807/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2630 mp, aferent unui tronson a str. Corbului proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, ca aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, imobil înregistrat la pozițiile 264 și 272 din anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 si Anexa nr. 1 la H.G. 767/2011;

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată;

 • • Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat Kalmar Tiberiu;

 • • HCL nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată;

 • • Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Baia Mare, anexa 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere :

 • • Art. 2 alin. 3 din Ordonața nr. 43/1997,privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700 / 09.07.2014;

 • • Art. 858 - 865 , din Codul Civil;

 • • Art. 5 și art.36 alin (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Poziția nr. 72 din Anexa la din HCL nr. 249/2012 privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirilor unor străzi;

 • • Art. 108, art. 129 alin (2) lit.c), alin. 14, art. 286 și art.287, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Avizul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală, Plan de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect identificarea cadastrală a terenului aferent unui tronson a străzii Corbului, de la str. 8 Martie până la pasajul de cale ferată, după cum urmează:

CF nr. 2801 Baia Mare         - nr. topo 3489/1/2/3   - 2317 mp

- nr. topo 3489/1/2/4   - 13156 mp

CF fără date                   - nr. topo 3488/3    - 313 mp

Art. 2 Se identifică cu date de carte funciară terenul, în suprafață de 2630 mp aferent unui tronson a străzii Corbului, de la str. 8 Martie până la pasajul de cale ferată, cuprinsă în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare, identificat după cum urmează:

CF nr. 2801 Baia Mare         - nr. topo 3489/1/2/3   - 2317 mp

CF fără date                    - nr. topo 3488/3   - 313 mp

înregistrată la pozițiile 264 și 272, din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare , modificată și completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr. 1 la H.G. nr. 767/2011 , conform Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, în vederea deschiderii de coală funciară.

Art. 3 Imobilul fără număr cadastral atribuit, descris la art. 1 al prezentei, nu a fost înscris în Cartea Funciară cu număr cadastral.

Art. 4 Se aprobă depunerea documentației cadastrale întocmită de topograf autorizat Kalmar Tiberiu, pentru terenul aferent unui tronson din strada Corbului la O.C.P.I . Maramureș, în vederea atribuirii de numere cadastrale, actualizării datelor imobilelor și intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Baia Mare, asupra terenului descris la art.1 al prezentei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș- Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală

  Pap Zsolt Istvan

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-